Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote R5-KS Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva