Novice / Razpisi / Okolje / Projekti

2207, 2019

Javni razpis za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice za leto 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo posameznih ukrepov z namenom spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice in sicer:

za UKREP 1 – sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov;
za UKREP 2 – sofinanciranje obnove fasad;
za UKREP 3 – sofinanciranje reklamnih izveskov in napisov.

J A V N I RAZPIS spodbujanje mestnega jedra

Pravilnik

Priloga 1

Vloga

2207, 2019

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julij 2019

Občina Ribnica obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdalo sklep št. 844-20/2019-55-DGZR z dne, 18.7.2019 o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na stvareh Občini Ribnica na naslednjih obrazcih:

Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1),
Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3)
Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4),
Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5)

K obrazcu […]

1707, 2019

Obvestilo MIR-a o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo dne 18. 7. 2019, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Loški Potok, Sodražica in Ribnica.

1107, 2019

Predlog za prenos parcele iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Predlog za prenos parcele iz javnega dobra v last Občine Ribnica

807, 2019

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA KAMNOLOM KOT II PRI RIBNICI

Občina Ribnica je v letu 2019 prejela pobudo investitorja za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici (v nadaljevanju OPPN).

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 118. členu določa, da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108. člena ZUreP-2.

Kadar se OPPN pripravlja na podlagi pobude investitorja, […]

Občinske seje