Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote R7 del KS Ribnica v Občini Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva