Sklep o oprostitvi plačila storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v občini Ribnica

11. 12. 2020 Tina P. 179