Pomanjkanje prostora in s tem neizpolnjevanje prostorskih normativov, dotrajanost montažnih objektov, nefunkcionalnost in utesnjenost, ter tehnološka zastarelost obstoječega vrtca Ribnica, ki predstavlja edini vrtec v celi občini, so bili glavni razlogi, ki so vplivali na odločitev Občine Ribnica, da pristopi k novogradnji vrtca. Ribnica predstavlja pomembno sub regijsko gospodarsko središče, v katerega se v večji meri vključujejo in gravitirajo zaposleni z občin: Kočevje, Loški Potok in Sodražica, v manjši meri pa tudi prebivalci iz ostalih bližnjih občin. Že sedaj so v obstoječi vrtec vključeni otroci tudi iz sosednjih občin, novi vrtec pa bo kapacitete vrtca še povečal.

Z izvedbo novega vrtca se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, vendar pa je bil eden izmed ciljev za izpeljavo projekta tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu, ter vzpostavitev pogojev za učinkovito delovanje vrtca (varni in zdravi prostorski pogoji in zagotovljene razmere za aktivno učno okolje predšolskih otrok) v energetsko učinkovitem objektu. Postavitev energetsko učinkovitega objekta, upoštevajoč Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, bo v skladu z energetsko varčnimi predpisi omogočal bistveni prihranek energije. Prav tako bo novi objekt priključen na daljinsko ogrevanje na biomaso, kar predstavlja pomemben ukrep tako na področju varstva okolja, kot tudi smotrni uporabi energetskih virov in je kot tako v prednosti pred individualnim ogrevanjem, kakršno je zagotovljeno v obstoječemu vrtcu. Projekt bo tako pozitivno vplival na izboljšanje stanja okolja.

Podlaga za investicijski projekt je bila natečajna naloga, izbrana na podlagi javnega natečaja – Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za VRTEC V RIBNICI), ki ga je Občina Ribnica v letu 2009 izvedla v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Namen natečaja je bil tudi pridobiti izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za novogradnjo vrtca. Izbrani nagrajenci, arhitekti: Bojan Mrežar, Renato Rajnar in Peter Rijavec iz arhitekturnega biroja Arhi-tura d.o.o., so v nadaljevanju projekta pripravila projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katere je bilo v mesecu aprilu 2010 tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Izvajalec del – Riko d.o.o.,Bizjanova 2, 1000 Ljubljana, je bil na podlagi javnega naročila izbran v mesecu maju 2012, z samo gradnjo oz. izvajanjem del pa je pričel v juniju 2012. Gradnja je bila zaključena v septembru 2013, v istem mesecu je bilo tudi pridobljeno uporabno dovoljenje.

Celoten objekt vrtca je zasnovan tako, da omogoča gradnjo v dveh fazah, pri čemer je gradnja Vrtca Ribnica I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke, kar skupno predstavljala 2.597,17 m² notranjih uporabnih površin. Poleg igralnic in spremljajočih prostorov za 10 oddelkov je tudi kuhinja in vsa ostala infrastruktura vezana na število otrok in temu potrebnega osebja. V sklopu I. faze je bila izvedena tudi zunanja ureditev, ki jo predstavlja igrišče (krajinska ureditev, oprema), dostopi, dovozi, parkirišča in druge manipulacijske površine. V II. fazi, katere zaključek je predviden v septembru 2014, je predvidena izgradnja še 10 oddelkov, s čimer se bo tudi funkcionalno zaključila izgradnja načrtovanega celotnega objekta.

»Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«, prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«.

Vrednost investicije (I. faza):
Sofinanciranje (Evropski sklad za regionalni razvoj):
Posojilo (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja):
5.100.228,37 EUR (z DDV)
2.170.350,00 EUR
1.000.000,00 EUR

 

Izvajalec: Riko d.o.o., Bizjanova 2, 1000 Ljubljana

Nadzornik: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica