Sporočila za javnost

//Sporočila za javnost
706, 2019

SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2019

By |petek, 7. junij 2019|Novice, Okolje, Projekti, Razpisi, Sporočila za javnost|

V besedilu javnega razpisa  za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2019, ki je bil objavljen den 15.5.2019 na spletni strani in oglasni deski Občine Ribnica, se v 6. točki doda 6. alinea, ki se glasi:

»veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu […]

706, 2019

Razpis za izvajalca gradbenih del na investiciji zamenjave ograje športnega igrišča v Dolenji vas

By |petek, 7. junij 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, in sicer pod zaporedno št. JN003769/2019-W01 za investicijo  ZAMENJAVA OGRAJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA DOLENJA VAS.

 

Javno naročilo vključuje:
– gradbena in obrtniška dela postavitve zaščitne ograje okoli športnega igrišča. 

Povezava za dostop do dokumentacije in oddajo ponudbe: https://www.s-procurement.si  ali https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=311631

Samo Pogorelc – župan

 

606, 2019

Obvestilo MIR-a o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

By |četrtek, 6. junij 2019|Dogodki, Novice, Obvestila MIR, Sporočila za javnost|

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo dne 07. 06. 2019, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Velike Lašče, Sodražica, Dobrepolje in Ribnica.

506, 2019

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |sreda, 5. junij 2019|Gradiva sej, Novice, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 11.6.2019, ob 18. uri […]

3105, 2019

Javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

By |petek, 31. maj 2019|Dogodki, Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

Javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

Prijava – vloga za uporabo površinev Športnem centru Ribnica

3105, 2019

Razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Ribnica

By |petek, 31. maj 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 19. seje Sveta zavoda Vrtca Ribnica z dne 23. 5. 2019, razpisuje prosto delovno mesto […]

3005, 2019

Javna dražba za prodajo nepremičnin

By |četrtek, 30. maj 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/18) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2019, ki ga je na svoji 3. redni seji dne 21.2.2019 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

[…]