Razpisi

//Razpisi
3105, 2019

Razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Ribnica

By |petek, 31. maj 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 19. seje Sveta zavoda Vrtca Ribnica z dne 23. 5. 2019, razpisuje prosto delovno mesto […]

3005, 2019

Javna dražba za prodajo nepremičnin

By |četrtek, 30. maj 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/18) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2019, ki ga je na svoji 3. redni seji dne 21.2.2019 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

[…]

3005, 2019

Razpis za izvajalca gradbenih del na investiciji izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture v naselju Gornje Lepovče

By |četrtek, 30. maj 2019|Dogodki, Novice, Okolje, Razpisi, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, in sicer pod zaporedno št. JN003563/2019-B01 za investicijo  IZGRADNJA KANALIZACIJE IN DRUGE INFRASTRUKTURE V NASELJU GORNJE LEPOVČE.

Javno naročilo vključuje:
– izgradnjo gravitacijske kanalizacije komunalnih odpadnih vod,
– izgradnjo črpališča in tlačnega voda komunalnih odpadnih vod,
– zajem in odvod padavinske odpadne vode,
– dograditev cestne razsvetljave,
– […]

2305, 2019

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC za okolje in prostor

By |četrtek, 23. maj 2019|Razpisi|

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF) OBČINA RIBNICA objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC za okolje in prostor […]

1705, 2019

Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2019

By |petek, 17. maj 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

Javni razpis za pokroviteljstvo 2019

Razpisna dokumentacija JR pokroviteljstvo

1605, 2019

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC za družbene dejavnosti

By |četrtek, 16. maj 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

javni natečaj – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1605, 2019

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC za pridobivanje sredstev EU ali drugih mednarodnih virov in sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna

By |četrtek, 16. maj 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

javni natečaj – SREDSTVA EU