Okolje

//Okolje
1108, 2011

Sklep o začetku postopka izdelave OPPN za območje urejanja LN 04-del-širitev in sanacija kamnoloma v Kotu

By |četrtek, 11. avgust 2011|Okolje|

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO -1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je župan Občine Ribnica dne 10. 08. 2011 sprejel

SKLEP

o začetku postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LN

04 – […]

1703, 2011

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPn-ja – Sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu R7/4 in S7, k.o. Ribnica

By |četrtek, 17. marec 2011|Okolje|

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008 ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je župan Občine Ribnica, dne 9.2.2011 sprejel

SKLEP […]

1012, 2010

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

By |petek, 10. december 2010|Okolje|

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 ZVO- 1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je župan Občine Ribnica dne 14.12.2010 sprejel

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Severne servisne ceste […]

2406, 2010

Zaključek operacije vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO

By |četrtek, 24. junij 2010|Okolje|

Ob zaključu operacije Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO objavljamo prispevek z rezultati operacije. […]

1506, 2010

Javni poziv – ureditev Gallusovega nabrežja

By |torek, 15. junij 2010|Okolje|

JAVNI POZIV

Ureditev Gallusovega nabrežja

Občina Ribnica bo v letu 2010 pričela s projektom ”Ureditev Gallusovega nabrežja”, območje obdelave je razvidno iz grafičnega prikaza. Namen projekta je pridobiti rešitve za ureditev odprtih javnih površin. Večji poudarek bo na ureditvi Gallusovega nabrežja z vplivnim območjem, ki predstavlja osrednji del mesta Ribnice. […]

1202, 2010

Začetek priprave OPN za območje urejanja ZN R7/04 – del

By |petek, 12. februar 2010|Okolje|

Na podlagi 57.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/2000 in 58/2003) je župan Občine Ribnica sprejel

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZN R7/O4 – del

Sklep – Začetek priprave OPN za območje urejanja […]

2710, 2008

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne objave občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica

By |ponedeljek, 27. oktober 2008|Okolje|

Stališca do pripomb in predlogov

Sklep do pripomb in predlogov