Okolje

//Okolje
1104, 2012

Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami – napoved posveta

By |sreda, 11. april 2012|Okolje|

 

 

PREPOZNAVANJE NARAVNIH ČISTILNIH SISTEMOV TUDI V JUGOVZHODNI SLOVENIJI

 

Narava je v svoji zgodovini razvila mnogo sistemov, ki brezhibno opravljajo funkcije preskrbe. Eden izmed zelo prepoznanih sistemov je tudi naravni čistilni sistem, to so močvirja, mlake, naravni peščeni filtri, naravne vegetacijske pregrade, ki zelo uspešno čistijo vodo in tla in preprečujejo širjenje onesnažil. V okviru projekta Ekoremediacije […]

3003, 2012

Priprava OPPN Prigorica Pr_8

By |petek, 30. marec 2012|Okolje|

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr)) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS 37/2000, 58/2003) je župan Občine Ribnica dne 20. 3. 2012 sprejel

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8

2703, 2012

Kartografski del Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica – delovno gradivo

By |torek, 27. marec 2012|Okolje|

V spodnji priponki se nahaja kartografski del Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica, kot grafični del delovnega gradiva 8. redne seje Odbora za okolje.

Kartografski del – delovno gradivo

2303, 2012

Stališča do pripomb in predlogov javnosti – OPPN severna servisna cesta II. etapa

By |petek, 23. marec 2012|Okolje, Sporočila za javnost|

Na podlagi 60. člena v povezavi s 6. odstavkom 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 16. člen Statuta Občine Ribnica  (Ur.l. RS, št. 37/00 in 58/03), je Občinski svet Občine Ribnica na svoji 9. redni seji dne 15.3.2012 sprejel

 SKLEP

o sprejemu […]

2003, 2012

Očistimo Slovenijo 2012

By |torek, 20. marec 2012|Okolje, Sporočila za javnost|

Očistimo Slovenijo 2012

Največja prostovoljska okoljska akcija v zgodovini človeštva

                                                                   

Občina Ribnica že preko deset let organizira čistilne akcije. Pred dvema letoma smo podprli tudi vseslovensko čistilno akcijo. 24. marca 2012 bo drugič v zgodovini Slovenije organizirana vseslovenska prostovoljska okoljska akcija. Prostovoljci bomo do pomladi po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, […]

903, 2012

Razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja

By |petek, 9. marec 2012|Okolje, Sporočila za javnost|

Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06) od 7. marca 2012 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na področju cele države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Razglas

2710, 2011

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

By |četrtek, 27. oktober 2011|Okolje, Sporočila za javnost|

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008 ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

[…]