Okolje

//Okolje
1905, 2015

Projektna naloga: Strategija in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica

By |torek, 19. maj 2015|Novice, Okolje, Projekti, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica in Javno komunalno podjetje komunala Ribnica d. o. o. sta izdelali projektno nalogo, ki je osnova za Strategijo in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica. Naloga ponuja podrobne smernice za izdelavo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje celotne občine Ribnica in s tem zmanjševanje onesnaževanja […]

3101, 2014

Sklep o začetku postopka OPPN za enoto urejanja prostora Ri_8

By |petek, 31. januar 2014|Okolje|

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US) in 32. člena Statuta Občine Ribnica ( Uradni list RS, št. 17/12) sprejema župan Občine Ribnica

Sklep o začetku postopka priprave OPPN za enoto […]

3011, 2012

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje od 2013-2016 (za občino Ribnica, Sodražica in Loški Potok)

By |petek, 30. november 2012|Okolje, Sporočila za javnost|

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2013-2016

2410, 2012

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz lokalnega – vaškega vodovoda Studenčevka – Sušje

By |sreda, 24. oktober 2012|Okolje, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi ( Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) seznanja vse uporabnike vodovodnega sistema Studenčevka – Sušje s poročilom o kvaliteti pitne vode za leto 2011.

Poročilo o kvaliteti pitne vode ( vodovod Studenčevka – Sušje)

2409, 2012

Občinski prostorski načrt Občine Ribnica

By |ponedeljek, 24. september 2012|Gradiva sej, Okolje|

Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica – TEKSTUALNI DEL, odlok

Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (OPN Ribnica 07), Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta
Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica, PRIKAZ STANJA PROSTORA – tekstualni del

 
Kartografski del OPN Občine Ribnica – VSEBINA
 

I. Strateški del OPN
1. zasnova prostorskega razvoja občine
2. zasnova gospodarske […]

3105, 2012

Gradnja vrtca Ribnica

By |četrtek, 31. maj 2012|Okolje, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica bo v letošnjem letu pričela z investicijo izgradnje novega vrtca v Ribnici. Investicija je prvotno nujna zaradi pomanjkanja prostora in neizpolnjevanja prostorskih normativov ter popolne dotrajanosti obstoječega objekta, vendar pa je eden izmed ciljev za izpeljavo projekta tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu, ter s tem zagotovitev boljših pogojev […]

1705, 2012

Javno naznanilo (OPPN) Pr_8 – Inotherm

By |četrtek, 17. maj 2012|Okolje, Sporočila za javnost|

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 70/2008 ZVO – 1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12 )župan Občine Ribnica z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni objavi dopolnjenega Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pr_8 […]