Številka: 900-14/2014

Datum: 5.4.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

  1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v sredo, 11. aprila 2018, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

  

  1. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018 – 1. obravnava

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana, je v dogovoru z Občino Ribnica izvedla razpis za gradnjo ureditve odseka glavne ceste G2-106/0263 od km 4,040 do km 4,720. Sam postopek javnega naročila je potekal konec leta 2017 in sicer odpiranje ponudb je bilo 24.10.2017, sledil je natančen pregled ponudb, odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika pa je bila  izdana 1.12.2017. V skladu z izvedenimi postopki javnega naročanja je bila pogodba izbranemu izvajalcu poslana v podpis 9.3.2018. Po pogodbi, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije je rok za dokončanje del 30.6.2018. Občina je bila v skladu z dogovorom in izvedenim javnim razpisom pozvana, da sofinancersko pogodbo, ki bo osnova za pričetek del, čim prej podpiše. Ureditev navedenega odseka je rezultat večletnih prizadevanj in usklajevanj, zaradi česar je izjemnega pomena, tako za ožji kot širši ureditveni prostor, da se k investiciji tudi pristopi. Sprejem proračuna je glede na navedeno odločilnega pomena za zagotavljanje zakonsko določenih obveznosti in načrtovanih investicij, ki pomembno vplivajo na razvoj Občine.

 

1.1 Uvodna stran-proračun 2018

1.2 Predlog sklepa-proračun 2018

1.3 Predlog odloka o proračunu 2018

1.4 I. Splošni del proračuna

1.5 II. Posebni del proračuna

1.6 Načrt razvojnih programov-končno

1.7 Obrazložitve proračuna 2018-2

1.8 Načrt nabav in gradenj 2018

1.9 Prva dopolnitev načrta ravnanja 2018-2.predlog

1.10 Kadrovski načrt 2018

1.11 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

1.12 Finančni načrt SOUMIR 2018

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

  • Člani OS