Številka: 900-14/2014

Datum: 23.9.2015

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

  4.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  1.10.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta

pdf-priponka Zapisnik 3. rdne seje OS

pdf-priponka Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov s 3. redne seje

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

pdf-priponka Obrazložitev

pdf-priponka Odlok o OPPN Severna servisna cesta – II etapa

pdf-priponka Obrazložitev pripravljalca OPPN Severna servisna cesta – II etapa

pdf-priponka Sklep – Odbor za okolje in prostor

pdf-priponka Sklep – Stautarno pravna Komisija

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

pdf-priponka Obrazložitev

pdf-priponka Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika – KMETIJSTVO

pdf-priponka Sklep – Odbor za kmetijstvo

pdf-priponka Sklep – Statutarno pravna komisija

4. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

pdf-priponka Obrazložitev

pdf-priponka Sklep o določitvi cen storitev JKP Komunala Ribnica d.o.o.

pdf-priponka Sklep – Odbor za okolje in prostor

pdf-priponka Sklep – Statutarno pravna komisija

5. Predstavitev in potrditev Investicijskega programa za projekt »Oskrba s pitno  vodo SORIKO«

pdf-priponka IP So-Ri-Ko

pdf-priponka PIZ-Oskrba s pitno vodo na območju SO-RI-KO

word-priponka Priloge

pdf-priponka Predlog sklepa SORIKO

6. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar-junij 2015

pdf-priponka Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 2015

pdf-priponka Splošni del proračuna

pdf-priponka Posebni del proračuna

7. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 924/6 k.o. 1615-Podpoljane

8. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2247/30 k.o. 1618-Vinice

pdf-priponka Ukinitev statusa javnega dobra

pdf-priponka Sklep – Odbor za gospodarstvo

9. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

pdf-priponka Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

pdf-priponka Sklep KMVVI

10. Imenovanje predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ribnica

pdf-priponka Imenovanje predstavnikov v svet Vrtca Ribnica

pdf-priponka Sklep KMVVI

11. Razrešitev člana sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

pdf-priponka Razrešitev člana sveta OŠ Ribnica

pdf-priponka Sklep KMVVI

12. Občinske nagrade in priznanja za leto 2015

13. Izstop Občine Ribnica iz Združenja občin Slovenije

pdf-priponka Izstop Občine Ribnica iz ZOS-a

14. Pobude, predlogi in vprašanja

Prosimo, da z gradivom pod 12. točko ravnate v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

 

 

Vabljeni:

–          Člani OS

–          Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o.

–          Peter Lovšin, Urbania d.o.o.

–          Bojan Trdan, JKP Komunala Ribnica d.o.o.