Številka: 900-14/2014
Datum: 19. 9. 2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 28.9.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta in 2. dopisne seje

word-priponka Zapisnik 13. redne seja

word-priponka Zapisnik 2. dopisne seja

word-priponka Odgovori na vprašanja, predloge in pobude 13. redne seje

2. Seznanitev z odstopom člana občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu

word-priponka Potrditev mandata nadomestnemu članu OS

word-priponka Sklep

3. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo

word-priponka Soglasje za gradnjo v območju OPPN

pdf-priponka Skica

word-priponka Sklop OOP

4. Celostna prometna strategija občine Ribnica

pdf-priponka Obrazložitev CPS

pdf-priponka Predlog CPS

word-priponka Sklep OOP

5. Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva za izvedbo ukrepov v času po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora

pdf-priponka Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva – obrazložitev

pdf-priponka Izjava občin lastnic odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora

pdf-priponka Poziv ARSO

pdf-priponka Finančno jamstvo po deležih občin

pdf-priponka Finančno jamstvo po letih

word-priponka Sklep OOP

6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ribnica za leto 2017

pdf-priponka Polletno poročilo 2017

7. Poročilo s 5. seje Komisije za pripravo predlogov za rešitev problematike kamnoloma Kot

pdf-priponka Poročilo Komisija Kot 5. seja

8. Občinske nagrade in priznanja za leto 2017

9. Premoženjsko-pravne zadeve

9.1. Prekategorizacija stanovanja

word-priponka Prekategorizacija stanovanj Knafljev trg 4

word-priponka Sklep

10. Predstavitev Razvojnega centra Kočevje Ribnica

11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

12. Razno