Nabor ukrepov za trajnostno prometno prihodnost občine Ribnica

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica smo v torek, 24. januarja 2017, v sejni sobi Športnega centra Ribnica izvedli 4. javno razpravo, pred katero smo v zahvalo za sodelovanje v uvodnih anketnih raziskavah podelili nagrade srečnim izžrebancem. Dva kolesa pa je Občina Ribnica podarila Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Podelili smo kolesa in skiro v zahvalo za sodelovanje v anketi. Foto: b22 d.o.o.

V sklopu projekta, namenjenega vzpostavitvi trajnostnega načrtovanja prometa in spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, smo organizirali že tri javne razprave ter izvedli prve javnomnenjske raziskave in analizo prometnega stanja na območju občine. Izoblikovali smo tudi vizijo prometne ureditve, po kateri naj bi Ribnica postala ekonomsko močna, vsem dostopna in varna občina, ki bo stremela k trajnostnemu prenavljanju prometnih površin in spodbujanju urejanja privlačnih javnih površin za druženje, aktivno in zdravo življenje skupnosti. Občino Ribnica prihodnosti povezujejo urejene peš in kolesarske poti v turistično zanimiv kraj, ki ohranja svojo bogato kulturno dediščino. Viziji razvoja prometa v občini smo posvetili tudi razstavo, ki si jo lahko ogledate na dveh lokacijah, v avli Športnega centra Ribnica, Majnikova 2, in v izložbi poslovnega objekta na Škrabčevem trgu 23.

Na četrti javni razpravi smo na podlagi sprejete vizije posebno pozornost namenili izbiranju predlogov za nabor ukrepov za izboljšanje možnosti za pešačenje, kolesarjenje, in uporabo javnega potniškega prometa z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini. Vsi udeleženci so bili povabljeni k izboru dveh ukrepov v posameznem stebru trajnostne mobilnosti. Predlogi ukrepov so zajemali tako mehke ukrepe, ki predvidevajo manjši finančni vložek, kot trde ukrepe, ki vključujejo večjo finančno naložbo.

V stebru peš prometa oziroma hoje so udeleženci z večino glasov med mehkimi ukrepi izbrali predloga za izdelavo registra črnih točk in odpravo le-teh ter posodobitev oz. izdelavo načrta širitve peš omrežja. Iz seznama trdih ukrepov pa so izglasovali predloga za ureditev varnejših prehodov za pešce v skladu z varnostnimi standardi, predvsem na območju velike frekvence prometa ter povečanje števila prehodov za pešce znotraj naselij in gradnjo manjkajočih pločnikov znotraj naselij.

Za kolesarski promet je največ glasov prejel predlog za posodobitev oziroma izdelavo načrta omrežja za kolesarjenje, med trdimi ukrepi pa sta na koncu glasovanja prednjačila ukrepa za razširitev omrežja kolesarskih poti in dopolnitev manjkajočih delov površin za kolesarje v mestu in naseljih ter dopolnitev kolesarskih povezav med naselji.

Na področju javnega potniškega prometa sta bila na seznamu mehkih ukrepov izbrana predloga za študijo in optimizacijo avtobusnega prometa (preučitev možnosti uvedbe krožne linije) ter za pobude Slovenskim železnicam za izboljšanje železniške infrastrukture (posodobitev proge med Ribnico in Kočevjem, frekvence vlakov – povečanje števila odhodov vlakov in krajši potovalni časi). Izmed trdih ukrepov pa v večini izglasovali predloge za prilagoditev voznega parka ter postajališč gibalno in senzorično oviranim osebam, prilagoditev voznega parka za kolesa in parkirišča za avtobuse.

Izbiranje ukrepov za izboljšave javnega potniškega prometa Foto: b22 d.o.o.

V celoten proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število občanov, da bodo pri oblikovanju strategije upoštevana stališča vseh deležnikov, zato smo tudi v drugi fazi poleg javnih razprav  izvedli javnomnenjske raziskave za pridobitev dodatnega vpogleda oziroma in mnenj.

Rezultati anketne raziskave na temo vizije, strateških ciljev in ukrepov za izboljšanje prometne situacije v občini so pokazali, da največjo prioriteto občanom predstavlja dobra dostopnost za vse ljudi do šol, delovnih mest in pomembnih storitev. Na področju peš prometa so anketiranci  v glavnini podprli dopolnitev manjkajočih delov pločnikov ob glavnih cestah in nadgraditev varnih poti v šolo. Za kolesarski promet so večinsko izglasovali dopolnitev manjkajočih delov kolesarskih površin in dopolnitev kolesarskih povezav z okoliškimi naselji. Na področju javnega potniškega prometa sta največ glasov prejela predloga za optimizacijo železniškega prometa in ureditev avtobusnih in železniških postajališč, najpomembnejši potrebni izboljšavi v motornem prometu pa sta po mnenju večine izboljšanje kakovosti vozišč in umirjanje prometa.

Intervjuji s predstavniki štirinajstih organizacij, podjetij, društev in drugih pomembnejših institucij na območju občine so pokazali podoben izid. Poleg tega se je izkazalo, da zaposleni za pot na delo v večini običajno uporabljajo osebni avtomobil, pri tem pa ima večina težave s parkiranjem. Večina institucij se sooča tudi s težavami glede dostopnosti in zagotavljanja pogojev za trajnostno mobilnost. Uporabo trajnostnih prevozov sicer organizacije intervjuvanih v večini spodbujajo, polovico pa bi zanimala tudi izdelava mobilnostnega načrta.

Do končnega izoblikovanja Celostne prometne strategije naše občine Ribnica nas loči le še nekaj korakov, ki jih bomo izvedli v prihodnjih mesecih. Prijazno vabljeni k spremljanju obvestil na naših spletnih kanalih!

Anketa o viziji, prioritetah in ukrepih prometne ureditve v občini Ribnica

ANKETA O VIZIJI, PRIORITETAH
IN UKREPIH PROMETNE UREDITVE V OBČINI RIBNICA

 

Spoštovane občanke in občani občine Ribnica,

v sklopu Celostne prometne strategije občine Ribnica smo v fazi opredelitve vizije, prioritet in izbire ukrepov pričeli z izvajanjem anketne raziskave, s katero želimo izvedeti, kakšne so vaše želje in predlogi glede ukrepov, s katerimi bi lahko zagotavljali trajnostno mobilnost na področjih hoje, kolesarskega, javnega potniškega in motornega prometa.

Z namenom prilagoditve strategije željam in zahtevam uporabnikov vas vabimo k reševanju vprašalnika. Vaši odgovori so pomembni za ugotavljanje težav in iskanje možnih rešitev za nadaljnji prometni razvoj naše občine.

POVEZAVA DO ANKETE

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

 

Anketa bo odprta do vključno 20. januarja 2017.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

4. javna razprava “Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta in občine Ribnica”

OBLIKUJMO SKUPAJ PRIHODNOST NAŠEGA MESTA IN OBČINE RIBNICA

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica organiziramo 4. javno razpravo, ki bo v sredo, 18. januarja 2017, ob 18. uri v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, v Ribnici.

V sklopu projekta, namenjenega vzpostavitvi trajnostnega načrtovanja prometa in spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, smo organizirali že tri javne razprave in izvedli prve javnomnenjske raziskave. V celoten proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število občanov, da bodo pri oblikovanju strategije upoštevana stališča vseh deležnikov.

Na četrti javni razpravi bomo na podlagi oblikovane vizije razvoja prometa posebno pozornost namenili izbiranju predlogov za nabor ukrepov za izboljšanje možnosti za pešačenje, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa idr. z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini Ribnica.

Viziji razvoja prometa v občini bomo posvetili tudi razstavo, ki si jo boste lahko v prihodnjih mesecih ogledali v avli Športnega centra Ribnica, Majnikova 2, in v izložbi poslovnega objekta na Škrabčevem trgu 23.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Vizija razvoja prometa v občini Ribnica

V sklopu projekta Celostne prometne strategije Občine Ribnica, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo v sredo, 7. decembra 2016, v sejni sobi Športnega centra Ribnica na temo vizije razvoja prometa v občini Ribnica izvedli delavnico s predstavniki občine, ki ji je nato sledila 3. javna razprava.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite še zadnje, četrte javne razprave, ki bo 18. januarja 2017 ob 18. uri v sejni sobi Športnega centra Ribnica. Zelo dobrodošlo bo tudi vaše sodelovanje v prihodnjih javnomnenjskih raziskavah, saj boste z aktivnim sooblikovanjem prispevali svoj delež pri pripravi svežnja ukrepov za celostne in trajnostne rešitve na področju prometa kraja in občine Ribnica.

 

Občina Ribnica je skladno z evropskimi smernicami v letu 2016 pristopila k izdelavi celostne prometne strategije, ki je namenjena reševanju izzivov občine na področju urejanja prometa in stremi k zagotavljanju boljših pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci in kolesarji, ter spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev. V želji po čim večji prilagoditvi strategije zahtevam in željam občanom in tako zagotovitvi, da bodo upoštevana stališča vseh uporabnikov, smo tako okviru projekta organizirali že dve javni razpravi, izvedli javnomnenjske raziskave ter izdelali uvodne analize stanja, ki smo jih strnili v poročilo o zaključkih prve faze projekta.

Udeleženci 3. javne razprave so se dejavno vključili v razvoj vizije prometa v občini

Tretjo javno razpravo je zaznamovala številčna udeležba občanov, kar spodbudno nakazuje veliko željo po ureditvi trenutnega stanja.  Na javni razpravi smo posebno pozornost posvetili oblikovanju prioritet, predlogov in same vizije razvoja prometa v občini Ribnica.

Uvodoma smo skupaj z udeleženci razpravljali o najbolj perečih prometnih težavah, ki pestijo to območje. Na prvem mestu so izpostavili varnost, saj so trenutne kolesarske steze in poti, pešpoti ter šolske poti izredno nevarne za ranljivejše skupine občanov, predvsem zaradi regionalne ceste, ki poteka skozi samo Ribnico. Poleg ureditve prometnih razmer na omenjenih področjih si želijo izboljšav na področju javnega potniškega prometa, kjer perečo temo predstavljajo nevarna avtobusna postajališča. Podprli so tudi uvedbo kombinacijo zasebnega in javnega prevoza oziroma sistema P + R (angleško park and ride – parkiraj in se pelji z avtobusom) ter prevoz v obliki manjših kombijev. Kot prednostne točke so izpostavili tudi umirjanje con, povezanost, turizem in ohranjanje dediščine.

Razpravi je sledilo žrebanje nagrad. V anketni raziskavi je sodelovalo nad 400 občanov, izmed 150 sodelujočih, ki so tekom začetnih faz projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik pa je župan Jože Levstek izžrebal štiri srečneže, ki bodo v zahvalo za sodelovanje prejeli kolo znamke Krpan oziroma skiro.

Udeleženci so nato izbirali smernice, po katerih naj bi se razvila občina Ribnica. Večina je glasovala za občino, ki je ”prijazna za ljudi z različnimi potrebami”, številčno izbrana sta bili tudi smernici, po katerih naj bi občina ”spodbujala oblikovanje privlačno urejenih cest, ulic, trgov in parkov”. Postala naj bi ”ekonomsko močna občina, ki spodbuja možnosti zaposlovanja”, česar si Ribničani, ki slovijo kot zelo delavni ljudje, resnično želijo. V splošnem sta se tako kot najpomembnejši izkazali potrebi po izboljšavi kakovosti življenja, ki bi jo prinesla večja varnost v prometu, in podjetnosti.

Z oddajo glasu so predlagali smernice za oblikovanje skupne vizije

3. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Ribnica bomo izvedli
3. javno razpravo z naslovom “Vizija”,
ki bo v sredo, 7. decembra 2016,
ob 16.00
v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, 1310 Ribnica.


Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občin. Gre za nov način razmišljanja, ki pomeni korak k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. Celostna prometna strategija prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja in uspešnostjo gospodarskega razvoja z iskanjem nabora ukrepov za izboljšanje možnosti za kolesarjenje, pešačenje, uporabo javnega potniškega prometa in ostalih vidikov trajnostne mobilnosti v občini.

V sklopu projekta smo že organizirali prvo in drugo javno razpravo, izvedli intervjuje in ankete in izdelali analize, ki smo jih strnili v poročilo o zaključkih 1. faze projekta. Več informacij na povezavi.

Na tretji javni razpravi bomo posebno pozornost posvetili oblikovanju vizije razvoja prometa v občini Ribnica. Razprava je pomembna za oblikovanje prioritet, predlogov in same vizije. Na podlagi analize stanja, izvedene v preteklih mesecih, že poteka oblikovanje nabora ukrepov. Da bi zastavljeno vizijo lahko uresničili oz. dosegli želeno stanje v prihodnosti, ki ga vizija povzema, jo je treba podpreti z natančno opredeljenimi cilji, ki določajo raven želenih izboljšav, zato si želimo, da se javne razprave udeležite.

Na javni razpravi bomo izvedli tudi žrebanje nagrad za vse anketirance, ki so tekom začetnih faz projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik. Izžrebali bomo 4 srečneže, ki bodo prejeli kolo znamke Krpan oz. skiro.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

OBVESTILO

V brošuri, ki ste jo prejeli skupaj z novembrsko izdajo Rešeta, je prišlo do pomote pri navedbi dneva 3. javne razprave. Ta ne bo v torek, temveč v sredo, 7. 12. 2016.

Javne razprave o Celostni prometni strategiji


Javne razprave o Celostni prometni strategiji

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument, sestavljen iz temeljito pretehtanih in realno zastavljenih trajnostnih ukrepov za večje zadovoljstvo in kakovost življenja vseh občanov. V ospredje postavlja človeka in ne vozila. Ne osredotoča se na izboljšanje zmogljivosti infrastrukture oziroma gradnjo.

V prvi meri želimo spodbujati občane, da se na pot večkrat odpravijo peš, s kolesom, uporabijo javni potniški promet ali se s sopotnikom oziroma v skupinah opravijo pot z avtomobilom. Priprava strategije je izhodišče za večjo urejenost okolice, ureditev peš con in kolesarske infrastrukture, povečano prometno varnost, manjše onesnaževanje zraka in stroške za mobilnost ter boljše možnosti za gospodarski razvoj. CPS temelji na vključevanju, sodelovanju različnih skupin in na objektivnem vrednotenju. Za nabor mnenj in predlogov občanov o prometni ureditvi smo že izvedli 1. in 2. javno razpravo.

Na prvi javni razpravi z naslovom »Trajnostna mobilnost, naša prihodnost« smo predstavili projekt CPS. Nato smo se z uporabo trajnostnih načinov potovanj odpravili na teren, in sicer peš ali pa s kolesom, in ob koncu svoje ugotovitve še analizirali.

Tudi druga javna razprava na temo »Skupni prostor brez ovir« je potekala na terenu. Sodelujoče so se za hip postavili v kožo slepih in slabovidnih meščanov. Preizkusili so, kako je premagati določeno pot z zavezanimi očmi in s pomočjo palice. Tako smo želeli opozoriti na pomembnost upoštevanja vseh udeležencev v prometu in prilagoditve infrastrukture za različne uporabnike. To pomeni enostavnejši dostop do pomembnih ustanov, kakor tudi lažje druženje, poslovanje ter bivanje nasploh.

Rezultati obeh javnih razprav bodo pomembno izhodišče za oblikovanje ukrepov, ki bodo izboljšali kakovost trajnostne mobilnosti v naši občini, zato vas lepo vabimo k sodelovanju in sooblikovanju Celostne prometne strategije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

priponka_pdf 2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

priponka_pdf Celostna Prometna Strategija – Javna razprava

Prometna strategija občine Ribnica

 


CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RIBNICA

V občini Ribnica smo začeli s pripravo Celostne prometne strategije, ki nam bo pomagala najti rešitve za ključne probleme na področju prometa in izboljšati kakovost trajnostne mobilnosti.

Celostna prometna strategija je strateški dokument, ki je namenjen trajnostnemu in celovitemu reševanju izzivov občine na področju prometa. S pripravo in uresničenjem projekta lahko pričakujemo učinkovitejšo ureditev prometa, zmanjšanje onesnaženost zraka, povečano turistično atraktivnost, boljšo povezanost med kraji in tudi lažji dostop do sredstev Evropske unije.

Pred nami je pomembna in zahtevna naloga. Za njeno uspešno izvedbo je potrebno tesno sodelovanje strokovnjakov, predstavnikov občine, občanov in druge zainteresirane javnosti. Posebno pozornost bomo posvetili tudi ranljivim skupinam, kamor uvrščamo starejše, mlajše in ljudi s funkcionalnimi težavami.

Vabljeni, da se v prihajajočih mesecih udeležite delavnic, javnih razprav, anket, intervjujev in drugih dogodkov ter nam pomagate oblikovati ukrepe na področju prometa, ki bodo prispevali k višji kakovosti bivanja v občini Ribnica.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

* * *

ANKETA O PROMETU IN JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI RIBNICA

V okviru projekta Celostne prometne strategije Občine Ribnica smo pripravili anketne vprašalnike za vse prebivalce Občine Ribnica.Da bi skupaj oblikovali urejen, dostopen in varen prostor za vse, vas vabimo k sodelovanju.Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter v njem vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste preko žrebanja potegovali za privlačne nagrade. Prosimo, da anketni vprašalnik izpolnite do vključno 23. 9. 2016.

Anketni vprašalnik lahko izpolnite tukaj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline