Celostna prometna strategija občine Ribnica

priponka_pdf Celostna prometna strategija občine Ribnica (26,0MB)

Celostna prometna strategija občine Ribnica

Celostna prometna strategija občine Ribnica

Zaključevanje izdelave strateškega dokumenta za razvoj prometa v občini Ribnica

ZAKLJUČEVANJE IZDELAVE STRATEŠKEGA DOKUMENTA
ZA RAZVOJ PROMETA V OBČINI RIBNICA

V sklopu tretje faze izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica, katere naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo organizirali dve delavnici: eno na temo ukrepov in drugo na temo akcijskega načrta za izvedbo nabora ukrepov.

Namen obeh delavnic je bil zlasti pridobiti mnenja ključne zainteresirane javnosti za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti, zastavljenih na podlagi oblikovane vizije, sprejete na 4. javni razpravi, ki glasi:

Ribnica bo postala ekonomsko močna, vsem dostopna in varna občina, ki bo stremela k trajnostnemu prenavljanju prometnih površin in spodbujanju urejanja privlačnih javnih površin za druženje, aktivno in zdravo življenje skupnosti. Občino Ribnica prihodnosti povezujejo urejene peš in kolesarske poti v turistično zanimiv kraj, ki ohranja svojo bogato kulturno dediščino.

Prva delavnica na temo ukrepov je potekala 23. marca. Sodelujoče predstavnike zainteresirane javnosti smo sprva seznanili s pomenom pregleda ter izbora ustreznih ukrepov po posameznih prometnih stebrih, saj morajo ti zasledovati cilje trajnostne mobilnosti. Potrebno je bilo torej natančneje opredeliti posamezne ukrepe za vsakega izmed petih strateških prometnih stebrov (trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, JPP in motorni promet), s katerimi se doseže želene izboljšave. S pomočjo udeležencev smo, ob upoštevanju ukrepov sprejetih na javnih razpravah, anketah in intervjujih, izbrali ukrepe znotraj vsakega stebra, opredelili njihov strošek izvedbe in zahtevnost ter določili odgovornega akterja za izvedbo posameznega ukrepa ter obdobje izvajanja.

 

Pregled nabora ukrepov trajnostne mobilnosti  (Foto: b22 d.o.o.)

Nabor ukrepov sprejetih na prvi delavnici se je umestil v akcijski načrt CPS občine Ribnica, ki je predstavljal temo druge delavnice. Obe delavnici sta se torej dopolnjevali in tudi na drugi delavnici, ki je potekala istega dne, so predstavniki ključne zainteresirane javnosti bili sprva seznanjeni s pomenom CPS in časovnimi okvirji za izdelave strategije, čemur je sledil pregled akcijskega načrta. Vsi udeleženci so bili povabljeni k podaji pripomb na predlog akcijskega načrta, kjer so natančno opredeljeni ukrepi po posameznih prometnih stebrih z opisi, opredelitvijo virov in sredstev za izvajanje ukrepov, opredelitvijo zahtevnosti posameznega ukrepa, nosilci odgovornosti in časovnimi okvirji. Vse podane pripombe so bile upoštevane pri izdelavi čistopisa akcijskega načrta za CPS Ribnica.

Pregled akcijskega načrta (Foto: b22 d.o.o.)

Vsak ukrep je torej jasno časovno opredeljen in sledi glavnemu operativnemu cilju posameznega prometnega stebra, kjer so natančno opredeljene ciljne vrednosti in kazalci, namenjeni spremljanju in vrednotenju izvajanja ukrepov in vključujejo revizijo vsaki dve leti ter prenovo strategije vsakih pet let.

Prvi prometni steber trajnostno načrtovanje sledi operativnemu cilju »Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja«. Izbrani in časovno opredeljeni ukrepi, ki smo jih izbrali tudi s pomočjo splošne in ključne zainteresirane javnosti so: vrednotenje in prenova CPS, priprava prostorskih aktov, ki upoštevajo načela celostnega prometnega načrtovanja, vzpostavitev sistema za spremljanje potovalnih navad in učinkov ukrepov, prerazporeditev občinskega proračuna v prid trajnostnih oblik mobilnosti, izdelava mobilnostnih načrtov za večje generatorje prometa (osnovna šola, vrtec, občina, industrijska cona Lepovče), sodelovanje pri EU projektih na temo trajnostne mobilnosti in vsaj dve promocijski, izobraževalni in ozaveščevalni akciji letno na temo trajnostne mobilnosti.

Cilj »Uveljavitev hoje kot pomembnega potovalnega načina« je operativni cilj drugega prometnega stebra, katerega glavni opredeljeni ukrepi so: gradnja manjkajočih pločnikov znotraj naselij, še posebej do glavnih ciljev potovanj (200 m / leto), dograditev manjkajočih peš povezav v zaledju (npr. Ribnica-Breg-Grič, Prigorica-Dolenja vas) (200 m / leto), ureditev varnejših prehodov za pešce na območju velike frekvence prometa ter povečanje števila prehodov za pešce znotraj naselij, ureditev obstoječih površin za pešce, označitev obstoječih pešpoti in povezav, ureditev varnih šolskih poti z ustrezno opozorilno signalizacijo za voznike, prilagoditev infrastrukture slepim in gibalno oviranim ter vzdrževanje, dopolnitev omrežja javne razsvetljave, načrt preureditve Škrabčevega trga, preureditev Škrabčevega trga, izvajanje akcij v vrtcu in osnovni šoli ter načrtovanje sprehajalne poti med Gričem in Goričo vasjo ob reki Bistrici.

Prometni steber kolesarjenje zajema šest sprejetih ukrepov za doseganje operativnega cilja »Oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov kolesarjenja«. To so: študija umestitve in načrtovanje državne kolesarske poti G6 Sodražica-Kočevje, postavitev parkirišč za kolesa (kolesarnic, nadstrešnic in stojal za kolesa, zlasti ob javnih objektih, postajališčih JPP ter ob trgovinah), sodelovanje z delodajalci pri zagotavljanju kolesarnic za zaposlene, označitev in ureditev obstoječih tematskih kolesarskih poti, gradnja kolesarskih stez na prometnejših cestah v Ribnici (500 m / leto) in načrtovanje kolesarskega omrežja v Ribnici.

Za cilj »Razvoj privlačnega javnega potniškega prometa« so bili v tem stebru opredeljeni sledeči ukrepi: povečanje frekvence medkrajevnega avtobusnega prometa in prilagoditev voznih redov, uvedba prevoza na klic na območjih brez ustreznih povezav z JPP, ureditev postajališč z nadstrešnicami, sedišči in voznimi redi, označitev s prometno signalizacijo, podpora pri uvedbi potniškega prometa na železniški progi Ljubljana-Kočevje, študija vzpostavitve prometnega vozlišča ob železniški postaji, P+R, vzpostavitev prometnega vozlišča ob železniški postaji (ureditev skupnega objekta za železniško in avtobusno postajo, postavitev kolesarske infrastrukture, ureditev parkirišč) in vključitev vseh prevoznikov v sistem enotne vozovnice JPP.

Zadnji prometni steber motorni promet pa zajema deset ukrepov za doseganje operativnega cilja »Sprememba navad uporabnikov motoriziranega prometa«. To so vzpostavitev izhodišč glede celovitega urejanja parkiranja, sprejetje in izvajanje nove parkirne politike v Ribnici, usmeritvene table za parkirišča, celovito umirjanje prometa na območju šole in vrtca ter središča Ribnice, študija Ribniške obvoznice, nakup okolju prijaznih vozil za izvajanje javnih služb, postavitev električnih polnilnic, sodelovanje z delodajalci na področju spodbujanja sopotništva, nadzor nad prekoračenimi hitrostmi in prometna študija Ribnice.

Celostna prometna strategija občine Ribnica bo tako tudi zahvaljujoč aktivnemu sodelovanju javnosti postala strateški dokument, v katerem bodo predvidene glavne smernice razvoja prometa v nadaljnjih letih in pomeni začetek reševanja izzivov v prometu ter ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema. Sprejetje strategije in potrditev akcijskega načrta predstavlja obvezno podlago, na podlagi katere se bo Občina lahko potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Do zaključka izdelave novega strateškega dokumenta je na junijski seji ribniškega Občinskega sveta predvidena še razprava osnutka, ki ji sledi sprejem strategije, ki z novim pristopom k načrtovanju prometa nadgrajuje klasično planiranje z ustreznimi načeli sodelovanja, vključevanja in vrednotenja v namen izpolnjevanja potreb po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za današnje in prihodnje generacije. Po sprejetju bo CPS na voljo na spletni povezavi http://www.ribnica.si/cps, zato vse občane vljudno vabimo k spremljanju spletne strani Občine Ribnica.

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o vključevanju javnosti

VAŠ POGLED ŠTEJE!

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o vključevanju javnosti


Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Občina Ribnica se je pridružila široki raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo celostnih prometnih strategij (CPS), ki se izvaja v 64-ih slovenskih občinah. Namen raziskave je izboljšati sodelovanje javnosti pri upravljanju javnih zadev – tako v naši občini kot na državni ravni.

V raziskavo želimo vključiti tudi vaše mnenje, zato vas vabimo k sodelovanju. Sodelujete lahko, če ste se udeležili katerega od dogodkov v okviru priprave CPS, pa tudi če se jih iz različnih razlogov niste udeležili. Vaša mnenja so v obeh primerih pomembna.

Z vašim prispevkom bo vključevanje javnosti v prihodnje bolj kakovostno in bolj učinkovito. Zato vas vljudno vabimo, da si v ta namen vzamete 10 minut za izpolnitev spletnega vprašalnika na povezavi: https://www.1ka.si/a/127257.

V uvodu vprašalnika boste našli tudi dodatna pojasnila o raziskavi.

Vprašalnik izpolnite čim prej. Na spletu bo dosegljiv do 20. junija 2017.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek.

Hkrati vas obveščamo, da bo sprejeta Celostna prometna strategija občine Ribnica v naslednjem mesecu objavljena na občinski spletni povezavi http://www.ribnica.si/cps.

Jože Levstek,
župan občine Ribnica

Raziskavo o vključevanju javnosti izvajajo:
CEPP – Center za vodenje participativnih procesov in podjetje LOCUS d.o.o.,
Ministrstvo RS za infrastrukturo – Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko,
občine, vključene v pripravo celostnih prometnih strategij.

Nabor ukrepov za trajnostno prometno prihodnost občine Ribnica

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica smo v torek, 24. januarja 2017, v sejni sobi Športnega centra Ribnica izvedli 4. javno razpravo, pred katero smo v zahvalo za sodelovanje v uvodnih anketnih raziskavah podelili nagrade srečnim izžrebancem. Dva kolesa pa je Občina Ribnica podarila Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Podelili smo kolesa in skiro v zahvalo za sodelovanje v anketi. Foto: b22 d.o.o.

V sklopu projekta, namenjenega vzpostavitvi trajnostnega načrtovanja prometa in spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, smo organizirali že tri javne razprave ter izvedli prve javnomnenjske raziskave in analizo prometnega stanja na območju občine. Izoblikovali smo tudi vizijo prometne ureditve, po kateri naj bi Ribnica postala ekonomsko močna, vsem dostopna in varna občina, ki bo stremela k trajnostnemu prenavljanju prometnih površin in spodbujanju urejanja privlačnih javnih površin za druženje, aktivno in zdravo življenje skupnosti. Občino Ribnica prihodnosti povezujejo urejene peš in kolesarske poti v turistično zanimiv kraj, ki ohranja svojo bogato kulturno dediščino. Viziji razvoja prometa v občini smo posvetili tudi razstavo, ki si jo lahko ogledate na dveh lokacijah, v avli Športnega centra Ribnica, Majnikova 2, in v izložbi poslovnega objekta na Škrabčevem trgu 23.

Na četrti javni razpravi smo na podlagi sprejete vizije posebno pozornost namenili izbiranju predlogov za nabor ukrepov za izboljšanje možnosti za pešačenje, kolesarjenje, in uporabo javnega potniškega prometa z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini. Vsi udeleženci so bili povabljeni k izboru dveh ukrepov v posameznem stebru trajnostne mobilnosti. Predlogi ukrepov so zajemali tako mehke ukrepe, ki predvidevajo manjši finančni vložek, kot trde ukrepe, ki vključujejo večjo finančno naložbo.

V stebru peš prometa oziroma hoje so udeleženci z večino glasov med mehkimi ukrepi izbrali predloga za izdelavo registra črnih točk in odpravo le-teh ter posodobitev oz. izdelavo načrta širitve peš omrežja. Iz seznama trdih ukrepov pa so izglasovali predloga za ureditev varnejših prehodov za pešce v skladu z varnostnimi standardi, predvsem na območju velike frekvence prometa ter povečanje števila prehodov za pešce znotraj naselij in gradnjo manjkajočih pločnikov znotraj naselij.

Za kolesarski promet je največ glasov prejel predlog za posodobitev oziroma izdelavo načrta omrežja za kolesarjenje, med trdimi ukrepi pa sta na koncu glasovanja prednjačila ukrepa za razširitev omrežja kolesarskih poti in dopolnitev manjkajočih delov površin za kolesarje v mestu in naseljih ter dopolnitev kolesarskih povezav med naselji.

Na področju javnega potniškega prometa sta bila na seznamu mehkih ukrepov izbrana predloga za študijo in optimizacijo avtobusnega prometa (preučitev možnosti uvedbe krožne linije) ter za pobude Slovenskim železnicam za izboljšanje železniške infrastrukture (posodobitev proge med Ribnico in Kočevjem, frekvence vlakov – povečanje števila odhodov vlakov in krajši potovalni časi). Izmed trdih ukrepov pa v večini izglasovali predloge za prilagoditev voznega parka ter postajališč gibalno in senzorično oviranim osebam, prilagoditev voznega parka za kolesa in parkirišča za avtobuse.

Izbiranje ukrepov za izboljšave javnega potniškega prometa Foto: b22 d.o.o.

V celoten proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število občanov, da bodo pri oblikovanju strategije upoštevana stališča vseh deležnikov, zato smo tudi v drugi fazi poleg javnih razprav  izvedli javnomnenjske raziskave za pridobitev dodatnega vpogleda oziroma in mnenj.

Rezultati anketne raziskave na temo vizije, strateških ciljev in ukrepov za izboljšanje prometne situacije v občini so pokazali, da največjo prioriteto občanom predstavlja dobra dostopnost za vse ljudi do šol, delovnih mest in pomembnih storitev. Na področju peš prometa so anketiranci  v glavnini podprli dopolnitev manjkajočih delov pločnikov ob glavnih cestah in nadgraditev varnih poti v šolo. Za kolesarski promet so večinsko izglasovali dopolnitev manjkajočih delov kolesarskih površin in dopolnitev kolesarskih povezav z okoliškimi naselji. Na področju javnega potniškega prometa sta največ glasov prejela predloga za optimizacijo železniškega prometa in ureditev avtobusnih in železniških postajališč, najpomembnejši potrebni izboljšavi v motornem prometu pa sta po mnenju večine izboljšanje kakovosti vozišč in umirjanje prometa.

Intervjuji s predstavniki štirinajstih organizacij, podjetij, društev in drugih pomembnejših institucij na območju občine so pokazali podoben izid. Poleg tega se je izkazalo, da zaposleni za pot na delo v večini običajno uporabljajo osebni avtomobil, pri tem pa ima večina težave s parkiranjem. Večina institucij se sooča tudi s težavami glede dostopnosti in zagotavljanja pogojev za trajnostno mobilnost. Uporabo trajnostnih prevozov sicer organizacije intervjuvanih v večini spodbujajo, polovico pa bi zanimala tudi izdelava mobilnostnega načrta.

Do končnega izoblikovanja Celostne prometne strategije naše občine Ribnica nas loči le še nekaj korakov, ki jih bomo izvedli v prihodnjih mesecih. Prijazno vabljeni k spremljanju obvestil na naših spletnih kanalih!

Anketa o viziji, prioritetah in ukrepih prometne ureditve v občini Ribnica

ANKETA O VIZIJI, PRIORITETAH
IN UKREPIH PROMETNE UREDITVE V OBČINI RIBNICA

 

Spoštovane občanke in občani občine Ribnica,

v sklopu Celostne prometne strategije občine Ribnica smo v fazi opredelitve vizije, prioritet in izbire ukrepov pričeli z izvajanjem anketne raziskave, s katero želimo izvedeti, kakšne so vaše želje in predlogi glede ukrepov, s katerimi bi lahko zagotavljali trajnostno mobilnost na področjih hoje, kolesarskega, javnega potniškega in motornega prometa.

Z namenom prilagoditve strategije željam in zahtevam uporabnikov vas vabimo k reševanju vprašalnika. Vaši odgovori so pomembni za ugotavljanje težav in iskanje možnih rešitev za nadaljnji prometni razvoj naše občine.

POVEZAVA DO ANKETE

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

 

Anketa bo odprta do vključno 20. januarja 2017.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

4. javna razprava “Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta in občine Ribnica”

OBLIKUJMO SKUPAJ PRIHODNOST NAŠEGA MESTA IN OBČINE RIBNICA

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica organiziramo 4. javno razpravo, ki bo v sredo, 18. januarja 2017, ob 18. uri v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, v Ribnici.

V sklopu projekta, namenjenega vzpostavitvi trajnostnega načrtovanja prometa in spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, smo organizirali že tri javne razprave in izvedli prve javnomnenjske raziskave. V celoten proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število občanov, da bodo pri oblikovanju strategije upoštevana stališča vseh deležnikov.

Na četrti javni razpravi bomo na podlagi oblikovane vizije razvoja prometa posebno pozornost namenili izbiranju predlogov za nabor ukrepov za izboljšanje možnosti za pešačenje, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa idr. z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini Ribnica.

Viziji razvoja prometa v občini bomo posvetili tudi razstavo, ki si jo boste lahko v prihodnjih mesecih ogledali v avli Športnega centra Ribnica, Majnikova 2, in v izložbi poslovnega objekta na Škrabčevem trgu 23.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Vizija razvoja prometa v občini Ribnica

V sklopu projekta Celostne prometne strategije Občine Ribnica, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo v sredo, 7. decembra 2016, v sejni sobi Športnega centra Ribnica na temo vizije razvoja prometa v občini Ribnica izvedli delavnico s predstavniki občine, ki ji je nato sledila 3. javna razprava.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite še zadnje, četrte javne razprave, ki bo 18. januarja 2017 ob 18. uri v sejni sobi Športnega centra Ribnica. Zelo dobrodošlo bo tudi vaše sodelovanje v prihodnjih javnomnenjskih raziskavah, saj boste z aktivnim sooblikovanjem prispevali svoj delež pri pripravi svežnja ukrepov za celostne in trajnostne rešitve na področju prometa kraja in občine Ribnica.

 

Občina Ribnica je skladno z evropskimi smernicami v letu 2016 pristopila k izdelavi celostne prometne strategije, ki je namenjena reševanju izzivov občine na področju urejanja prometa in stremi k zagotavljanju boljših pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci in kolesarji, ter spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev. V želji po čim večji prilagoditvi strategije zahtevam in željam občanom in tako zagotovitvi, da bodo upoštevana stališča vseh uporabnikov, smo tako okviru projekta organizirali že dve javni razpravi, izvedli javnomnenjske raziskave ter izdelali uvodne analize stanja, ki smo jih strnili v poročilo o zaključkih prve faze projekta.

Udeleženci 3. javne razprave so se dejavno vključili v razvoj vizije prometa v občini

Tretjo javno razpravo je zaznamovala številčna udeležba občanov, kar spodbudno nakazuje veliko željo po ureditvi trenutnega stanja.  Na javni razpravi smo posebno pozornost posvetili oblikovanju prioritet, predlogov in same vizije razvoja prometa v občini Ribnica.

Uvodoma smo skupaj z udeleženci razpravljali o najbolj perečih prometnih težavah, ki pestijo to območje. Na prvem mestu so izpostavili varnost, saj so trenutne kolesarske steze in poti, pešpoti ter šolske poti izredno nevarne za ranljivejše skupine občanov, predvsem zaradi regionalne ceste, ki poteka skozi samo Ribnico. Poleg ureditve prometnih razmer na omenjenih področjih si želijo izboljšav na področju javnega potniškega prometa, kjer perečo temo predstavljajo nevarna avtobusna postajališča. Podprli so tudi uvedbo kombinacijo zasebnega in javnega prevoza oziroma sistema P + R (angleško park and ride – parkiraj in se pelji z avtobusom) ter prevoz v obliki manjših kombijev. Kot prednostne točke so izpostavili tudi umirjanje con, povezanost, turizem in ohranjanje dediščine.

Razpravi je sledilo žrebanje nagrad. V anketni raziskavi je sodelovalo nad 400 občanov, izmed 150 sodelujočih, ki so tekom začetnih faz projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik pa je župan Jože Levstek izžrebal štiri srečneže, ki bodo v zahvalo za sodelovanje prejeli kolo znamke Krpan oziroma skiro.

Udeleženci so nato izbirali smernice, po katerih naj bi se razvila občina Ribnica. Večina je glasovala za občino, ki je ”prijazna za ljudi z različnimi potrebami”, številčno izbrana sta bili tudi smernici, po katerih naj bi občina ”spodbujala oblikovanje privlačno urejenih cest, ulic, trgov in parkov”. Postala naj bi ”ekonomsko močna občina, ki spodbuja možnosti zaposlovanja”, česar si Ribničani, ki slovijo kot zelo delavni ljudje, resnično želijo. V splošnem sta se tako kot najpomembnejši izkazali potrebi po izboljšavi kakovosti življenja, ki bi jo prinesla večja varnost v prometu, in podjetnosti.

Z oddajo glasu so predlagali smernice za oblikovanje skupne vizije

3. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Ribnica bomo izvedli
3. javno razpravo z naslovom “Vizija”,
ki bo v sredo, 7. decembra 2016,
ob 16.00
v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, 1310 Ribnica.


Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občin. Gre za nov način razmišljanja, ki pomeni korak k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. Celostna prometna strategija prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja in uspešnostjo gospodarskega razvoja z iskanjem nabora ukrepov za izboljšanje možnosti za kolesarjenje, pešačenje, uporabo javnega potniškega prometa in ostalih vidikov trajnostne mobilnosti v občini.

V sklopu projekta smo že organizirali prvo in drugo javno razpravo, izvedli intervjuje in ankete in izdelali analize, ki smo jih strnili v poročilo o zaključkih 1. faze projekta. Več informacij na povezavi.

Na tretji javni razpravi bomo posebno pozornost posvetili oblikovanju vizije razvoja prometa v občini Ribnica. Razprava je pomembna za oblikovanje prioritet, predlogov in same vizije. Na podlagi analize stanja, izvedene v preteklih mesecih, že poteka oblikovanje nabora ukrepov. Da bi zastavljeno vizijo lahko uresničili oz. dosegli želeno stanje v prihodnosti, ki ga vizija povzema, jo je treba podpreti z natančno opredeljenimi cilji, ki določajo raven želenih izboljšav, zato si želimo, da se javne razprave udeležite.

Na javni razpravi bomo izvedli tudi žrebanje nagrad za vse anketirance, ki so tekom začetnih faz projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik. Izžrebali bomo 4 srečneže, ki bodo prejeli kolo znamke Krpan oz. skiro.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

OBVESTILO

V brošuri, ki ste jo prejeli skupaj z novembrsko izdajo Rešeta, je prišlo do pomote pri navedbi dneva 3. javne razprave. Ta ne bo v torek, temveč v sredo, 7. 12. 2016.

Javne razprave o Celostni prometni strategiji


Javne razprave o Celostni prometni strategiji

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument, sestavljen iz temeljito pretehtanih in realno zastavljenih trajnostnih ukrepov za večje zadovoljstvo in kakovost življenja vseh občanov. V ospredje postavlja človeka in ne vozila. Ne osredotoča se na izboljšanje zmogljivosti infrastrukture oziroma gradnjo.

V prvi meri želimo spodbujati občane, da se na pot večkrat odpravijo peš, s kolesom, uporabijo javni potniški promet ali se s sopotnikom oziroma v skupinah opravijo pot z avtomobilom. Priprava strategije je izhodišče za večjo urejenost okolice, ureditev peš con in kolesarske infrastrukture, povečano prometno varnost, manjše onesnaževanje zraka in stroške za mobilnost ter boljše možnosti za gospodarski razvoj. CPS temelji na vključevanju, sodelovanju različnih skupin in na objektivnem vrednotenju. Za nabor mnenj in predlogov občanov o prometni ureditvi smo že izvedli 1. in 2. javno razpravo.

Na prvi javni razpravi z naslovom »Trajnostna mobilnost, naša prihodnost« smo predstavili projekt CPS. Nato smo se z uporabo trajnostnih načinov potovanj odpravili na teren, in sicer peš ali pa s kolesom, in ob koncu svoje ugotovitve še analizirali.

Tudi druga javna razprava na temo »Skupni prostor brez ovir« je potekala na terenu. Sodelujoče so se za hip postavili v kožo slepih in slabovidnih meščanov. Preizkusili so, kako je premagati določeno pot z zavezanimi očmi in s pomočjo palice. Tako smo želeli opozoriti na pomembnost upoštevanja vseh udeležencev v prometu in prilagoditve infrastrukture za različne uporabnike. To pomeni enostavnejši dostop do pomembnih ustanov, kakor tudi lažje druženje, poslovanje ter bivanje nasploh.

Rezultati obeh javnih razprav bodo pomembno izhodišče za oblikovanje ukrepov, ki bodo izboljšali kakovost trajnostne mobilnosti v naši občini, zato vas lepo vabimo k sodelovanju in sooblikovanju Celostne prometne strategije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

priponka_pdf 2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline