Nabor ukrepov za trajnostno prometno prihodnost občine Ribnica

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica smo v torek, 24. januarja 2017, v sejni sobi Športnega centra Ribnica izvedli 4. javno razpravo, pred katero smo v zahvalo za sodelovanje v uvodnih anketnih raziskavah podelili nagrade srečnim izžrebancem. Dva kolesa pa je Občina Ribnica podarila Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Podelili smo kolesa in skiro v zahvalo za sodelovanje v anketi. Foto: b22 d.o.o.

V sklopu projekta, namenjenega vzpostavitvi trajnostnega načrtovanja prometa in spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, smo organizirali že tri javne razprave ter izvedli prve javnomnenjske raziskave in analizo prometnega stanja na območju občine. Izoblikovali smo tudi vizijo prometne ureditve, po kateri naj bi Ribnica postala ekonomsko močna, vsem dostopna in varna občina, ki bo stremela k trajnostnemu prenavljanju prometnih površin in spodbujanju urejanja privlačnih javnih površin za druženje, aktivno in zdravo življenje skupnosti. Občino Ribnica prihodnosti povezujejo urejene peš in kolesarske poti v turistično zanimiv kraj, ki ohranja svojo bogato kulturno dediščino. Viziji razvoja prometa v občini smo posvetili tudi razstavo, ki si jo lahko ogledate na dveh lokacijah, v avli Športnega centra Ribnica, Majnikova 2, in v izložbi poslovnega objekta na Škrabčevem trgu 23.

Na četrti javni razpravi smo na podlagi sprejete vizije posebno pozornost namenili izbiranju predlogov za nabor ukrepov za izboljšanje možnosti za pešačenje, kolesarjenje, in uporabo javnega potniškega prometa z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini. Vsi udeleženci so bili povabljeni k izboru dveh ukrepov v posameznem stebru trajnostne mobilnosti. Predlogi ukrepov so zajemali tako mehke ukrepe, ki predvidevajo manjši finančni vložek, kot trde ukrepe, ki vključujejo večjo finančno naložbo.

V stebru peš prometa oziroma hoje so udeleženci z večino glasov med mehkimi ukrepi izbrali predloga za izdelavo registra črnih točk in odpravo le-teh ter posodobitev oz. izdelavo načrta širitve peš omrežja. Iz seznama trdih ukrepov pa so izglasovali predloga za ureditev varnejših prehodov za pešce v skladu z varnostnimi standardi, predvsem na območju velike frekvence prometa ter povečanje števila prehodov za pešce znotraj naselij in gradnjo manjkajočih pločnikov znotraj naselij.

Za kolesarski promet je največ glasov prejel predlog za posodobitev oziroma izdelavo načrta omrežja za kolesarjenje, med trdimi ukrepi pa sta na koncu glasovanja prednjačila ukrepa za razširitev omrežja kolesarskih poti in dopolnitev manjkajočih delov površin za kolesarje v mestu in naseljih ter dopolnitev kolesarskih povezav med naselji.

Na področju javnega potniškega prometa sta bila na seznamu mehkih ukrepov izbrana predloga za študijo in optimizacijo avtobusnega prometa (preučitev možnosti uvedbe krožne linije) ter za pobude Slovenskim železnicam za izboljšanje železniške infrastrukture (posodobitev proge med Ribnico in Kočevjem, frekvence vlakov – povečanje števila odhodov vlakov in krajši potovalni časi). Izmed trdih ukrepov pa v večini izglasovali predloge za prilagoditev voznega parka ter postajališč gibalno in senzorično oviranim osebam, prilagoditev voznega parka za kolesa in parkirišča za avtobuse.

Izbiranje ukrepov za izboljšave javnega potniškega prometa Foto: b22 d.o.o.

V celoten proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število občanov, da bodo pri oblikovanju strategije upoštevana stališča vseh deležnikov, zato smo tudi v drugi fazi poleg javnih razprav  izvedli javnomnenjske raziskave za pridobitev dodatnega vpogleda oziroma in mnenj.

Rezultati anketne raziskave na temo vizije, strateških ciljev in ukrepov za izboljšanje prometne situacije v občini so pokazali, da največjo prioriteto občanom predstavlja dobra dostopnost za vse ljudi do šol, delovnih mest in pomembnih storitev. Na področju peš prometa so anketiranci  v glavnini podprli dopolnitev manjkajočih delov pločnikov ob glavnih cestah in nadgraditev varnih poti v šolo. Za kolesarski promet so večinsko izglasovali dopolnitev manjkajočih delov kolesarskih površin in dopolnitev kolesarskih povezav z okoliškimi naselji. Na področju javnega potniškega prometa sta največ glasov prejela predloga za optimizacijo železniškega prometa in ureditev avtobusnih in železniških postajališč, najpomembnejši potrebni izboljšavi v motornem prometu pa sta po mnenju večine izboljšanje kakovosti vozišč in umirjanje prometa.

Intervjuji s predstavniki štirinajstih organizacij, podjetij, društev in drugih pomembnejših institucij na območju občine so pokazali podoben izid. Poleg tega se je izkazalo, da zaposleni za pot na delo v večini običajno uporabljajo osebni avtomobil, pri tem pa ima večina težave s parkiranjem. Večina institucij se sooča tudi s težavami glede dostopnosti in zagotavljanja pogojev za trajnostno mobilnost. Uporabo trajnostnih prevozov sicer organizacije intervjuvanih v večini spodbujajo, polovico pa bi zanimala tudi izdelava mobilnostnega načrta.

Do končnega izoblikovanja Celostne prometne strategije naše občine Ribnica nas loči le še nekaj korakov, ki jih bomo izvedli v prihodnjih mesecih. Prijazno vabljeni k spremljanju obvestil na naših spletnih kanalih!

VABILO: Silvestrovanje na Grmadi

Občina popravila in izgradila začetni odsek Ceste na Ugar

V oktobru je Občina Ribnica zaključila projekt obnove in izgradnje začetnega odseka Ceste na Ugar v neposredni bližini Rokodelskega centra Ribnica in športnega stadiona do obrtne cone Ugar. Vzdolž obnovljenega cestišča poteka sedaj pločnik z javno razsvetljavo, ki skriva pod seboj obnovljeno vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo.

Občina Ribnica je z naložbo v cestno in komunalno infrastrukturo na odseku Ceste na Ugar med Rokodelskim centrom Ribnica in obrtno cono Ugar uspela urediti dejavnike, ki doslej niso prispevali k boljši varnosti udeležencev v prometu, in zvišati estetski značaj okolice.

V sklopu gradbenih del, ki jih je za Občino opravilo gradbeno podjetje Pirc gradnje d. o. o., je bila na odseku v izmeri pribl. 275 m odstranjena stara voziščna konstrukcija in nanešen nov asfalt z ureditvijo pripadajočega odvodnjavanja. Urejene so bile obcestne površine –  tako poteka sedaj vzdolž obnovljenega cestišča 1,6 m širok pločnik, ki je nivojsko ločen od vozišča. Celotno prenovljeno območje je odslej prav tako opremljeno z javno razsvetljavo. Sočasno je bila posodobljena tudi komunalna infrastruktura z zamenjavo in izboljšavo kanalizacijskih, kot tudi vodovodnih napeljav. Skupna vrednost naložbe znaša pribl. 200 tisoč evrov.

Cesta na Ugar poteka od trikrakega nesemaforiziranega križišča z Opekarsko in Urbanovo ulico mimo Rokodelskega centra Ribnica, športnega stadiona in obrtne cone Ugar proti naselju Zadolje. Prometno najbolj izpostavljen je njen začetni del, ki sega do obrtne cone, in na katerem se srečuje tako tovorni kot osebni promet s sprehajalci, pešci, tekači in šolarji. Predhodno stanje ranljivejšim udeležencem v prometu ni bilo naklonjeno, zaradi česar je na območju veljala cona omejitve hitrosti 30 km/h.

Hvala Glasbeni šoli Ribnica in učencem Zarji Ilc, Tinkari Benčina, Nejcu Bolhi in Maticu Mrharju za prijeten nastop in izvedeni glasbeni točki ob odprtju prenovljenega odseka Ceste na Ugar.

Jože Levstek in Andrej Pucelj odprla prenovljeni odsek

Razstava: Oblak-voda-zvok-kristal

Redarji in inšpektorji na izobraževalni seminar v Ribnico

Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije je v sodelovanju z občinsko službo MIR, Občino Ribnica in Rokodelskim centrom Ribnica pripravilo strokovno izobraževanje, namenjeno predvsem občinskim in medobčinskim inšpektorjem o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Ur.l. RS št. 32/16; ZP-1J). S spremembami in dopolnitvami, ki jih prinaša novela ZP-1J, je udeležence izobraževalnega seminarja seznanila mag. Nuša Orel, okrajna sodnica-svetnica na Okrajnem sodišču v Kočevju.

Zadnja novela zakona o prekrških, katere določbe se začnejo uporabljati v novembru, prinaša kar nekaj novosti pri delu prekrškovnih organov. Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, ki mu predseduje Cvetko Staniša, inšpektor občinskega MIR, je za pravočasno pripravo na spremembe organiziralo strokovno izobraževanje, ki ga je tokrat gostil MIR občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v prostorih Rokodelskega centra Ribnica. Udeležilo se ga je 50 občinskih inšpektorjev in redarjev iz cele Slovenije ter tudi predstavnika Policijske postaje Ribnica.

Društvo mestnih občinskih in medobčinskih inšpektorjev Slovenije je edino stanovsko združenje inšpektorjev lokalnih skupnosti, ki danes združuje več kot 70 občinskih inšpektorjev, ki izvajajo naloge inšpekcijskega nadzora v več kot 150 slovenskih občinah. Ena od temeljnih nalog društva, ki je bilo ustanovljeno 23. decembra 2003 v Mariboru, je vzdrževanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti na področju inšpekcijskega nadzora v lokalnih skupnostih. Društvo je v času svojega delovanja postalo resen sogovornik na različnih ravneh, izvedlo je že vrsto različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic, na katerih so sodelovali številni eminentni predavatelji s področja javne uprave, javnih cest, ravnanja z odpadki, prekrškovnega prava idr.

Izobraževanje je odprl župan Jože Levstek, ki je povedal, da je vesel dobrega sodelovanja s prekrškovnimi organi in pohvalil delo inšpekcijske in redarske službe v Ribnici. Za županom je zbrane pozdravila tudi direktorica RCR Polona Rigler Grm. S spremembami in dopolnitvami, ki jih prinaša novela ZP-1J pa je udeležence izobraževalnega seminarja seznanila mag. Nuša Orel, okrajna sodnica-svetnica na Okrajnem sodišču v Kočevju. Udeleženci seminarja so si v popoldanskem delu pod strokovnim vodstvom osebja RCR ogledali še rokodelske zbirke in razstave ter ribniški grad.

2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

priponka_pdf 2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

Poziv za predlaganje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA RIBNICA              

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k podajanju predlogov za imenovanje 2 predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica. Predloge posredujte najkasneje do 16.9.2016 na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Predlogom priložite izjavo kandidata o strinjanju z imenovanjem, ki je dosegljiva na spletni strani www.ribnica.si in v glavni pisarni Občine Ribnica. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko zaporedoma imenovana največ dvakrat.

priponka_pdf Poziv Svet GŠ Ribnica

word-priponka Soglasje za imenovanje v Svet GŠ Ribnica

Na ribniškem stadionu Ugar zaključen prvi sveženj obnov

Občina Ribnica je v partnerstvu s Športnim društvom Extrem pristopila k urejanju in opremljanju stadiona Ugar s potrebno infrastrukturo, svežo igriščno podlago in garderobami. S procesom, ki še ni dosegel svoje končne podobe, se tako ustvarja boljše pogoje za izvajanje športnih dejavnosti na vseh ravneh in zagotavlja urejeno okolje prostočasne rekreacije vseh občank in občanov Ribnice.

Z odprtjem delno obnovljenega stadiona Ugar se namenja pozornost konstantnemu ritmu prenove in dodelave zunanjega športnega kompleksa, ki je v preteklih tednih vidno spremenil svojo podobo. Občina Ribnica je ob iniciativi in zavzeti podpori Športnega društva Extrem v tek spravila naložbena in vzdrževalna dela ter pričela cestno-komunalno urejati tudi neposredno okolico stadiona. Tako vzdolž severne stranice že raste popolnoma prenovljena cesta s površino za varen dostop pešcev do igrišča, cestno razsvetljavo in prehodi, na nasproti ležeči strani pa je že urejeno utrjeno parkirišče.

Vidni rezultati so bili prav tako doseženi pri pripravi kakovostnejše travnate podlage, ki je bila podvržena intenzivnim ukrepom za izboljšavo zelenice in večkratnim preparacijam igriščnih tal. Dotrajana zaščitna ograja je bila letos odstranjena in zamenjana z novo panelno ograjo v izmeri nekaj več kot 550 m ter dodatnimi vhodnimi vrati. Dela je izvedlo Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica. Prav tako so bile razširjene kapacitete garderob za tekmovalce in spremljevalno osebje z ločenimi bivalnimi zabojniki. Poleg dveh garderobnih je Občina letos postavila še upravni in sanitarni zabojnik, ki je opremljen s tuši in stranišči. Velik prihranek pri opremljanju zabojnikov se je doseglo z uporabo in premestitvijo pohištvene opreme iz stare vrtca v Ribnici.

Nova je tudi igriščna oprema za igranje velikega nogometa, ki je bila prvič na pravi preizkušnji na revialni nogometni tekmi med veterani Ribnice in veterani Nogometnega kluba Olimpija ob zaključku otvoritvene prireditve. Obe moštvi sta pred tristotimi gledalci pokazali zelo dobro igro z napeto končnico, ki se je prevesila v korist gostujoče ekipe. NK Olimpija je bila na koncu boljša z rezultatom 4 proti 3.

V naslednjih letih se bo obnova nadaljevala. Tako bodo športne površine na južni strani na voljo še večji paleti športov, kar vključuje asfaltno rokometno igrišče, ki ga Ribnica doslej še nima, igrišče za košarko, odbojko, badminton, fitnes na prostem in drugo.

 

Ponovni razpis za vpis na Glasbeno šolo Ribnica

GLASBENA ŠOLA RIBNICA OBJAVLJA

PONOVNI RAZPIS ZA VPIS NOVIH UČENCEV

za šolsko leto 2016/17


Glasbena šola Ribnica razpisuje ponovni vpis v naslednje programe:

  • PROGRAM GLASBAPOSAMEZNI INŠTRUMENTI
  • ORGLE (vabljeni tudi starejši, ki imate zaključene vsaj 4 leta klavirja)
  • HARMONIKA
  • KONTRABAS (vabljeni tudi starejši, ki ste se v preteklosti glasbeno izobraževali)
  • ROG, TUBA, POZAVNA, TROBENTA
  • CITRE

Preizkus glasbenih sposobnosti bo potekal v prostorih glasbene šole v Ribnici v ponedeljek, 22. 08. 2016 ob 17. uri.

Prijavnice boste prejeli in izpolnili neposredno pred preizkusom glasbenih sposobnosti, najdete jih tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo.

Prav tako so še prosta mesta na naslednjih programih:

  • PROGRAM PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci rojeni v letu 2011
  • GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci rojeni v letu 2010 (bodoči učenci  1. razreda osnovne šole).

Za vpis v Predšolsko glasbeno vzgojo in Glasbeno pripravnico ni potrebno opravljati predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti. Na matični šoli v Ribnici bo organiziran po en razred Predšolske glasbene vzgoje (največ 15 učencev) in Glasbene pripravnice (največ 15 učencev). V dislociranem oddelku v Velikih Laščah bo možen vpis v en razred Glasbene pripravnice (največ 15 učencev).  Vpis v oba programa bo možen do zapolnitve prostih mest.  Vpisne liste dobite v tajništvu šole v Ribnici (Kolodvorska ul. 10) med 7. in 15.00 uro po predhodnem telefonskem pogovoru ali na spletni strani Ministrstva za šolstvo.

Več podatkov o vsebini vseh razpisanih programov, pogojih za vpis in prispevku staršev najdete na spletni strani šole www.gs-ribnica.si

FOTO & VIDEO: Dan državnosti v Ribnici

Slovenska država praznuje letos četrt stoletja suverenosti in neodvisnosti, ko se je otresla okovov totalitarističnega režima in postala naposled demokratična in samostojna. Cena za to je bila visoka in novo svobodo je bilo potrebno braniti z orožjem in življenji. Ravno zato je dan državnosti praznik vseh, ki v srcih nosijo ljubezen do slovenske domovine.

Občina Ribnica je letos znova priredila slovesnost ob dnevu državnosti, ki se je odvijala v prostorih ribniške cerkve, ki je predvsem ustrezno opremljena za najboljše izkustvo zvočne kulise glasbenih nastopov in veličastnost praznovanja. V tem ambientu so do polnosti oživeli kulturno-domovinski nastopi domačih ustvarjalcev, ki jih je vodila rdeča nit 25. obletnice samostojnosti Republike Slovenije.

Na neomajno in vztrajno željo po lastni državi, ki jo je slovenstvo nosilo v sebi že stoletja, je v svojem slavnostnem nagovoru pred zbranimi visokimi gosti in obiskovalci prireditve spomnim župan Jože Levstek, ki je tudi izpostavil hrabrost dejanj, ki so omogočila ohranitev samostojnosti. »Osamosvojitveni pogum je zamenjal strah pred večjimi spremembami«, pa je v svojem nagovoru ob slavnostni prireditvi Občine Ribnica ob dnevu državnosti odkrito povedal častni gost večera dr. Valentin Inzko, ki je javnosti najbolje poznan predvsem kot zavedni koroški Slovenec ter visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino. Zanj je predvsem boleče, je dejal, da iščemo rešitve v preteklosti, namesto bi vlagali v znanje prihodnosti in presegli delitve ter spoštovali bolečino drug drugega. Vse to pa je povod, da se tudi dogodke osamosvojitve, ki so ljudi združili, sedaj izrablja za še globje delitve. Zato je skrajni čas, kot je še povedal, da se poišče nove ideale, ambicije in vizije.

»Slovenija ne more biti zmagovalka v situaciji, ko se spremembe dogajajo po svetu hitreje kot v njej […]. Nujno bi se bilo vrniti k izvirni viziji Slovenije, ki je bila spočeta v želji, da postane razvito tržno gospodarstvo, utemeljeno na demokraciji in človekovih pravicah, na delujočem in neodvisnem pravnem sistemu – sodstvo in tožilstvo sta zelo pomembna – ter na pluralnosti in ideološko-politični neodvisnosti medijev. Takšen sistem temelji na znanju in na napredovanju le-tega, ki je ključ uspeha v sodobnem svetu.«

dr. Valentin Inzko, govor ob praznovanju dneva državnosti

Za kulturne vrhunce večera so s svojimi nastopi poskrbeli Oktet Gallus Ribnica, Godalni orkester Glasbene šole Ribnica pod vodstvom Ksenije Abramović Grom, Nika Lovšin ob klavirski spremljavi Kristine Pečnik, KUD Pihalni orkester Ribnica in Duška Hočevar Mihelič z avtorsko poezijo. Skozi večer pa je vse zbrane vodila Tina Mihelič.

Foto: Nejc J. Šmalc

Klikni za ogled panorame Ribniške doline