Občinski svet in delovna telesa

PREDSTAVITEV OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Ribnica je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 19 članov, ki svoje delo opravljajo nepoklicno.

Občinski svet sestavljajo naslednji občinski funkcionarji:

1. Karin KOČEVAR
2. Janez TANKO *
3. Igor JAMNIK
4. Aleš HOGE
5. Matej ŠILC **
6. Jana PETEH***
7. Luka ILC
8. Samo POGORELC
9. Franc DEJAK
10. Alojz MARN
11. Robert ŠMALC
12. Breda LOVŠIN
13. Hermina OBERSTAR
14. Sabina VUČEMILOVIĆ
15. Jože TANKO
16. Domen ČEŠAREK
17. Miha KLUN
18. Jože TANKO
19. Lidija ŠMALC

* od 18. 6. 2015 namesto mag. Andreje ŠKRABEC
** od 11. 2. 2016 namesto Anje TOPOLOVEC

*** od 28.9.2017 namesto Gregorja VIRANTA

Delovna telesa

Odbor za finance: Odbor za gospodarstvo: Odbor za okolje in prostor
Miha Klun
Alojz Marn
Sabina Vučemilović
Tatjana Levstek
Uršula Jaklič Žagar
Jože Tanko
Branko Dejak
Franc Kos
Aleš Hoge
Janez Tanko
Karin Kočevar
Sabina Vučemilović
Samo Pogorelc
Andrej Lovšin
Martin Podobnikar
Odbor za družbene dejavnosti Odbor za kmetijstvo Statutarno-pravna komisija
Lidija Šmalc
Igor Jamnik
Mateja Nosan
Gašper Levstik
Hermina Oberstar
Aleš Hoge
Domen Češarek
Stanko Oblak
Branko Modic
Matej Šilc
Breda Lovšin
Luka Ilc
Janez Merhar

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Jože Tanko
Igor Jamnik
Breda Lovšin
Domen Češarek
Luka Ilc

Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti

Aleš Hoge, Stanko Bajt, Branko Hudorovič, Muhamed Delič, Majda Vrh, Anica Debeljak, Irena Briški, Darja Miklič Mišmaš, Andrej Pucelj.

Občinski svet ima po Statutu Občine Ribnica naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte občine ter sprejema svoj poslovnik
 • sprejema strateški razvojni program občine, prostorske in druge plane razvoja
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • na predlog župana ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum v skladu s statutom in zakonom,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge praven osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • daje mnenja in soglasja k imenovanju direktorjev javnih zavodov in javnih podjetij,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa veljavna zakonodaja in občinski statut.

 

Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan. Občinski svet dela in odloča na sejah.  Župan lahko za vodenje sej pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Odločitve sprejema z javnim glasovanjem z večino opredeljenih glasov, razen če zakon ne določa drugačno večino. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline