Upravni postopki in obrazci

Družbene dejavnosti

priponka_word Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prspevka za novorojenca

priponka_word Vloga za prekop posmtrnih ostankov

priponka_word Zahtevek za izplačilo iz proračuna po razpisu za ljubiteljsko kulturo

priponka_word Obrazec za poročanje o izvajanju redne športne vadbe – treningov

Gospodarstvo in kmetijstvo

priponka_word Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (Obrazec A)

priponka_word Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (Obrazec B)

priponka_word Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (Obrazec C)

priponka_word Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

priponka_word Vloga za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa

priponka_word Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi

priponka_word Navodila za organizatorje prireditev

priponka_word Vloga za posebno in podrejeno rabo javnih površin

priponka_word Vloga za podrejeno rabo javnih površin – javne prireditve javni shodi prirejnje razstav

Okolje in prostor

priponka_word Vloga za izdajo lokacijske informacije

priponka_word Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

priponka_word Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

priponka_word Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

priponka_word Soglasje mejaša

priponka_word Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam

priponka_word Vloga za izdajo projektnih pogojev

priponka_word Vloga za izračun in odmero komunalnega prispevka

priponka_wordVloga za izdajo dovoljenja za zaporo obcinske ceste

priponka_pdf Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo obcinske ceste

Klikni za ogled panorame Ribniške doline