Upravni postopki in obrazci

Družbene dejavnosti

word-priponka Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca

word-priponka Vloga za prekop posmtrnih ostankov

word-priponka Zahtevek za izplačilo iz proračuna po razpisu za ljubiteljsko kulturo

word-priponka Obrazec za poročanje o izvajanju redne športne vadbe – treningov

word-priponka Zahtevek za izplačilo – šport

word-priponka Zahtevek za izplačilo – humanitarna dejavnost

Gospodarstvo in kmetijstvo

word-priponka Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (Obrazec A)

word-priponka Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (Obrazec B)

word-priponka Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (Obrazec C)

word-priponka Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

word-priponka Vloga za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa

word-priponka Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi

word-priponka Navodila za organizatorje prireditev

word-priponka Vloga za posebno in podrejeno rabo javnih površin

word-priponka Vloga za podrejeno rabo javnih površin – javne prireditve javni shodi prirejnje razstav

Okolje in prostor

word-priponka Vloga za izdajo lokacijske informacije

word-priponka Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

word-priponka Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

word-priponka Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

word-priponka Soglasje mejaša

word-priponka Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam

word-priponka Vloga za izdajo projektnih pogojev

word-priponka Vloga za izračun in odmero komunalnega prispevka

word-priponkaVloga za izdajo dovoljenja za zaporo obcinske ceste

priponka_pdf Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo obcinske ceste

word-priponka Vloga za spremembo OPN

Klikni za ogled panorame Ribniške doline