Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Ribnica, 26.10.2011

 V skladu s 319. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.) in 8/10) in 11. členom Uredbe o upravnem poslovanju  (Ur.l. RS, št. 20/05, Ur.l. RS, št. 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/09, 58/10 in 101/10 objavljamo:

 Seznam uradnih osebe pooblaščenih za odločanje o upravnih zadevah in uradnih oseb pooblaščenih za odločanje o upravnih zadevah za dejanja v postopku pred odločbo v občinski upravi Občine Ribnica.

 

Področje splošnih, normativno pravnih, upravnih in inšpekcijskih zadev opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za nadzorni odbor ter druge občinske organe, naloge civilne obrambe in civilne zaščite in reševanja, pripravljanje splošnih in drugih aktov, opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvrševanjem občinskih predpisov, protokolarne zadeve in opravlja ostale naloge s področja.  
Ime in priimek Delovno mesto Telefon GSM E-pošta
Jože Levstek župan 837 20 00   zupan@ribnica.si
Janez Mate direktor občinske uprave 837 20 03 051 641 020 janez.mate@ribnica.si 
Cvetko Staniša inšpektor 837 20 05   cvetko.stanisa@ribnica.si
Ladislav Mate svetovalec za zaščito in reševanje 837 20 26 041 766 650 ladislav.mate@ribnica.si

 Pooblaščeni za postopke v upravnih zadevah:

–          Ladislav Mate (z dne 26.10.2011): na področju zaščite in reševanja ter urejanja prometa:  V enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji lahko vodi postopek pred izdajo odločbe. Odloča v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji. Na prvi stopnji izdaja odločbe na predpisanih obrazcih, oziroma izdaja potrdila in druge listine o dejstvih po 179. členu zakona o splošnem upravnem postopku. V zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji lahko izdaja potrdila in druge listine o dejstvih po 180. členu zakona o splošnem upravnem postopku ali vodi postopek pred izdajo odločbe. Izdaja sklepe, ki se nanašajo na dovolitev, ustavitev in odložitev izvršbe, na izvršbo po drugih osebah, izvršbo s prisilitvijo, zavarovanje izvršbe in zavarovanje izpolnitev obveznosti ter zagotavljanje učinkovitosti izvršbe.

Vložišče vodi evidenco o upravnih stvareh, opravlja druge naloge s področja upravnih zadev, posredovanje informacij javnega značaja, dokumentacijski sistem občine, vhodna in izhodna pošta in opravlja ostale naloge s področja.
Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Mateja Rus svetovalka za splošne zadeve 837 20 04 mateja.rus@ribnica.si
Polona Klajič svetovalka za splošne zadeve v OU 837 20 09 polona.klajic@ribnica.si

 Pooblaščeni za postopke v upravnih zadevah:

–          Mateja Rus (z dne 05.05.2008): v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji:  vodi postopek pred izdajo odločbe in v postopku odloča.  V zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji: vodi postopek pred izdajo odločbe.

–          Polona Klajič (z dne 05.05.2008): v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji: vodi postopek pred izdajo odločbe in v postopku odloča.  V zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji: vodi postopek pred izdajo odločbe in v postopku odloča. V najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji: vodi postopek pred izdajo odločbe.

Premoženjsko pravno področje daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu, drugim občinskim organom in občinski upravi, občinske pogodbe, strokovna pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil, vodenje premoženjsko pravnih nalog in opravlja ostale naloge s področja.
Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Ana Lesar Oražem svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 837 20 10 ana.lesar@ribnica.si

 Pooblaščena za postopke v upravnih zadevah:

–          Ana Lesar Oražem (z dne 09.10.2008): vodi upravni postopek na drugi stopnji. 

Področje okolja in prostora pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja, vodi evidenco posegov v prostor, pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb, sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb, nadzira investicije in vzdrževanje občinskih cest, zimsko službo, urejanje in vzdrževanje parkirišč, zelenih površin, komunalne dejavnosti, pokopališč in opravlja ostale naloge s področja.
Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Lea Divjak Radivojević višja svetovalka za okolje in prostor 837 20 24 lea.divjak-radivojevic@ribnica.si
Danilo Hočevar višji referent za komunalne zadeve 1 837 20 06 danilo.hocevar@ribnica.si
Alojz Pahulje višji referent  za komunalne zadeve 837 20 07 alojz.pahulje@ribnica.si
Emil Adamič svetovalec za okolje in prostor 837 20 11 emil.adamic@ribnica.si

 Pooblaščeni za postopke v upravnih zadevah:

–          Lea Divjak Radivojević (z dne 19.09.2008): vodenje postopka pred odločitvijo in odločanje v enostavnih, zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih s področja okolja in prostora na prvi stopnji.

–          Danilo Hočevar (z dne 26.10.2011): na področju okolja in prostora: V enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji vodi postopek pred izdajo odločbe. Odloča v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji. Na prvi stopnji izdaja odločbe na predpisanih obrazcih, oziroma izdaja potrdila in druge listine o dejstvih po 179. členu zakona o splošnem upravnem postopku. V zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji lahko izdaja potrdila in druge listine o dejstvih po 180. členu zakona o splošnem upravnem postopku ali vodi postopek pred izdajo odločbe. Izdaja sklepe, ki se nanašajo na dovolitev, ustavitev in odložitev izvršbe, na izvršbo po drugih osebah, izvršbo s prisilitvijo, zavarovanje izvršbe in zavarovanje izpolnitev obveznosti ter zagotavljanje učinkovitosti izvršbe.

–          Alojz Pahulje (z dne 12.12.2007): vodenje celotnega postopka in odločanje v enostavnih upravnih postopkih na I. stopnji s področja okolja in prostora.

–          Emil Adamič(z dne 01.06.2010): vodi postopek pred izdajo odločbe v enostavnih, zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in odloča v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih s področja okolja in prostora na prvi stopnji.

Področje družbenih dejavnosti  pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe, izvajanje proračuna na različnih področjih družbenih dejavnosti: vzgoja in izobraževanje, šport, kultura, zdravstvo, skrbi za koordinacijo programov v skladu s proračunom, opravlja nadzor nad izvajanjem programov in opravlja ostale naloge s področja.
Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Nevenka Turk Kraljič višja svetovalka za družbene zadeve 837 20 08 nevenka.turk-kraljic@ribnica.si
Metka Tramte svetovalka za družbene dejavnosti 837 20 23 metka.tramte@ribnica.si

 Pooblaščeni za postopke v upravnih zadevah:

–          Nevenka Turk Kraljič (z dne 27.09.2011): vodi postopek pred izdajo odločbe v enostavnih, zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji. V zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji lahko izdaja potrdila in druge listine o dejstvih po 180. členu zakona o splošnem upravnem postopku. Odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja družbenih dejavnosti na prvi stopnji. 

–          Metka Tramte (z dne 26.10.2011): na področju družbenih dejavnosti: V enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji lahko vodi postopek pred izdajo odločbe. Odloča v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji. Na prvi stopnji izdaja odločbe na predpisanih obrazcih, oziroma izdaja potrdila in druge listine o dejstvih po 179. členu zakona o splošnem upravnem postopku. V zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji lahko izdaja potrdila in druge listine o dejstvih po 180. členu zakona o splošnem upravnem postopku ali vodi postopek pred izdajo odločbe. Izdaja sklepe, ki se nanašajo na dovolitev, ustavitev in odložitev izvršbe, na izvršbo po drugih osebah, izvršbo s prisilitvijo, zavarovanje izvršbe in zavarovanje izpolnitev obveznosti ter zagotavljanje učinkovitosti izvršbe.

Področje gospodarstva in kmetijstva pripravlja predloge, izvaja programske usmeritve, opravlja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb, spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini, skrbi za razvoj turizma, pravočasno in gospodarno oddajo  poslovnih prostorov in stanovanj in opravlja ostale naloge s področja.
Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Irena Marn višja svetovalka za kmetijstvo in gospodarstvo 837 20 25 irena.marn@ribnica.si
Zalka Gorše referentka  za kmetijstvo in gospodarstvo 837 20 28 zalka.gorse@ribnica.si

 Pooblaščeni za postopke v upravnih zadevah:

–          Irena Marn (z dne 01.07.2008): odloča v enostavnih, zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih s področja kmetijstva in gospodarstva na prvi stopnji.  Pooblastilo za odločanje obsega tudi pooblastilo za vodenje postopka pred odločitvijo.

–          Irena Marn (z dne 14.07.2008): vodi upravni postopek na drugi stopnji.

–          Zalka Gorše (z dne 26.10.2011): na področju gospodarstva in kmetijstva: V enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji vodi postopek pred izdajo odločbe. Na prvi stopnji izdaja odločbe na predpisanih obrazcih, oziroma izdaja potrdila in druge listine o dejstvih po 179. členu zakona o splošnem upravnem postopku. Opravlja posamezna dejanja upravne izvršbe.

Janez Mate, direktor občinske uprave

Klikni za ogled panorame Ribniške doline