ZAPISNIK 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

5. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 4. avgusta 2005, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franci Perovšek, Sonja Lalić, Anton Ilc, Vinko Levstek, Andreja Hočevar, Prvin Lavrič, Irma Grbec, Jože Lampe, Ana Benčina in Metod Jaklič.

Ostali prisotni:
• predstavniki občine: Alojz Marn, Nevenka Turk Kraljič, Tatjana Dečman-Žagar in Tina Troha
• predstavnika podjetja VEGRAD d.d. gospod Zvone Korenjak in gospod Matjaž Pajk
• predstavniki medijev: Alenka Pahulje

Župan je podal ugotovitev, da je na seji prisotnik 12 članov Občinskega sveta od skupno 19 članov in da svet lahko prične z delom.

DNEVNI RED:
1. Obravnava pripomb družbe VEGRADd.d. na sprejete sklepe Občinskega sveta Občine Ribnica o ustanovitvi družbe VERI, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v občini Ribnica (014-0002/2005-1150) ter odločitev o nadaljevanju postopkov o ureditvi medsebojnih razmerij pri gradnji in upravljanju doma starejših občanov v Ribnici

Obrazložitev razlogov za sklic izredne seje je podal župan Alojz Marn.
Občinski svet Občine Ribnica je na 4. izredni seji 19. julija 2005 obravnaval osnutek Sporazuma o ureditvi medsebojnega razmerja pri gradnji in upravljanju doma starejših občanov v Občini Ribnica in osnutek Pogodbe o ustanovitvi družbe VERI, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov Ribnica d.o.o. in v zvezi s tem sprejel več sklepov. Občinska uprava je sprejete sklepe posredovala družbi VEGRAD d.d.
Glede na to, da ima VEGRAD d.d. kot bodoči soustanovitelj družbe VERI d.o.o. nekaj bistvenih vsebinskih pripomb, do katerih se mora opredeliti Občinski svet s sklepom je sklic izredne seje nujen. Nujnost sklica izredne seje sveta pa je v skladu z dodatnim sklepom 4. izredne seje Občinskega sveta.

Župan je pozval prisotne, da se po proučitvi gradiva, katerega so člani Občinskega sveta prejeli na seji, opredelijo do utemeljenosti sklica izredne seje.

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali Vinko Levstek, Alojz Marn in Nevenka Turk Kraljič je bil soglasno sprejet

S K L E P :

Občinski svet Občine Ribnica ugotavlja, da so razlogi za sklic 5. izredne seje utemeljeni.

Podrobnejšo obrazložitev k predložemu gradivu sta podala Alojz Marn in Zvone Korenjak.

V razpravi, v katero so se vključili Benjamin Henigman, Sonja Lalić, Tatjana Dečman Žagar, Alojz Marn, Ana Benčina, Prvin Lavrič, Metod Jaklič, Vinko Levstek in Tone Ilc, je Benjamin Henigman podal predlog, da se Občinskemu svetu predstavi idejni projekt DSO, katerega bo izdelalo podjetje VEGRAD d.d. in terminski plan igradnje doma.

Po razpravi so bili na predlog župana soglasno sprejeti

S K L E P I :

1. Občinski svet Občine Ribnica se je seznanil s pripombami Vegrad d. d. in ponovno proučil Sporazum o ureditvi medsebojnega razmerja pri gradnji in upravljanju Doma starejših občanov v Občini Ribnica in sprejel naslednje spremembe in dopolnitve posameznih členov:
– 2. člen se razveljavi in nadomesti z besedilom, ki glasi: Obveznost Občine
Ribnica je financiranje komunalno opremljenega zemljišča.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
Obveznosti novoustanovljene družbe Veri d. o. o. so:
– pridobitev idejnega projekta, PGD in PZI ter
– pridobitev gradbenega dovoljenja.
– v 6. členu se obveznosti Občine Ribnica spremenijo in glasijo: v
novoustanovljeno družbo Veri d. o. o. vložila stvarni vložek v obliki ustreznega
zazidljivega zemljišča.
– črta se nov drugi in tretji odstavek 8. člena,
– razveljavi se 1. odstavek 9. člena in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in pridobitvijo koncesije se občina
zavezuje kot stvarni vložek v družbo Veri d. o. o. vložiti:
– komunalno opremljeno zemljišče s parc. št. 2451/1, 2451/2, 2451/3, vse vl. št.
106. k. o. Gorenja vas v skupni izmeri 6.455 m2 in vrednosti v višini
40.776.235,00 sit in
– morebitnim denarnim vložkom.
– Črta se besedilo novega 4. odstavka 9. člena, ki ga nadomesti besedilo, ki se
glasi: Pred vzpostavitvijo lastniškega razmerja skladno z vloženim kapitalom se
družbenika sporazumeta, da bo neodvisna pooblaščena revizijska hiša pripravila
poročilo o reviziji o ponovnem ovrednotenju vložkov in poslovnih deležev iz
prejšnjega odstavka tega člena.
– 1. odstavek 10. člena se zaradi jasno definiranih obveznosti strank razveljavi in se
po novem glasi: V primeru, da ne pride do realizacije projekta (to je, da Občina
Ribnica ne izpolni obveznosti določene v 1.odstavku 2. člena, družba Vegrad d. d.
ne izpolni obveznosti iz 3. člena in novoustanovljena družba Veri d. o. o. ne
izpolni obveznosti iz 2. odstavka 2. člena tega sporazuma) bosta Občina Ribnica
in družba Vegrad d. d. kot ustanovitelja in družbenika družbe Veri d. o. o. sprejela
sklep o njenem prenehanju.

2. Občina Ribnica pristopi k ustanovitvi družbe Veri, izgradnja in upravljanje Doma starejših občanov v Ribnici d. o. o., Gorenjska cesta 3, Ribnica, ob upoštevanju naslednjih sprememb in dopolnitev Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo:
– spremeni se točka b) 1. odstavka 4. člena, ki po novem glasi: družbenik Občina
Ribnica vloži denarna sredstva v višini 50.000 sit in stvarni vložek v obliki
komunalno opremljenega zemljišča s parc. št. 2451/1, 2451/2, 2451/3, vse vl. št.
k.o. Gorenja vas v skupni vrednosti 40.776.235,00 sit, ocenjeno na podlagi
cenitvenega poročila sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke Jožeta
Miheliča iz Prigorice 95, Dolenja vas, z dne 18. 7. 2005. Družbenik od tega vlaga
v osnovni kapital vrednost zemljišča v znesku 1.000.000,00 preostanek v
vrednosti 39.776.235,00 sit pa na presežek vplačil kapitala. Zemljiškoknjižno
dovolilo bo vsebovano v pogodbi o prevzemu vložkov.
V 2. odstavku 4. člena se za besedno zvezo “poslovni delež” doda nova
besedna zveza “v nominalnem znesku 1.050.000,00 SIT oziroma” .
V 3. odstavku 4. člena se za besedno zvezo “poslovni delež” doda nova
besedna zveza “nominalnem znesku 1.050.000,00 oziroma”.
Dodata se nov 4. in 5. odstavek, ki se glasita: “Družbenika se zavezujeta,
da bosta po pridobitvi uporabnega dovoljenja za dom starejših občanov v
Ribnici ponovno ovrednotila njune vložke in poslovne deleže. Pred vzpostavitvijo lastniškega razmerja skladno z vloženim kapitalom se
družbenika sporazumeta, da bo neodvisna pooblaščena revizijska hiša
pripravila poročilo o reviziji o ponovnem ovrednotenju vložkov in poslovnih
deležev iz prejšnjega odstavka tega člena.
V 3. odstavku 8. člena se črta besedilo 1. točke.
– Črta se 2. stavek 3. odstavka 11. člena.
– Za 16. členom se doda nov 17. člen, ki glasi: “Skrbnik pogodbe družbe Vegrad d.d. je ……………….., skrbnik pogodbe s strani Občine Ribnica je …………..”
Pogodbeni stranki imata pravico svoja skrbnika pogodbe zamenjati, vendar
morata pred tem predhodno pisno obvestiti sopogodbenika.
– Sedanji 17. člen postane 18. člen.

3. Besedilo 5. točke sklepov 4. izredne seje občinskega sveta se v celoti črta.

4. Občinskemu svetu Občine Ribnica se predstavi idejni projekt DSO, katerega bo
izdelalo podjetje VEGRAD d.d. in terminski plan izgradnje doma, v kolikor bo podjetje
Veri d.o.o. pridobilo koncesijo.

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.

Zapisala:
Metka Tomšič Direktorica občinske uprave:
Nevenka Turk Kraljič

Občinski svet Občine Ribnica
Alojz Marn
Župan

Klikni za ogled panorame Ribniške doline