ZAPISNIK 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 19. julija 2005, ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franci Perovšek, Dušan Erčulj, Sonja Lalić, Nino Leban, Anton Ilc, Miha Klun, Jože Tanko, Prvin Lavrič, Irma Grbec, Ana Benčina, Metod Jaklič in Tomaž Arko (0d 20.20 ure dalje).

Odsotnost sta predhodno opravičila Vinko Levstek in Jože Lampe.

Ostali prisotni:
• predstavniki občine: Alojz Marn, Nevenka Turk Kraljič in Tina Troha
• predstavniki medijev: Milan Glavonjić, Simona Fajfar, Mojca Skender, Alenka Pahulje, Mojca Leskovšek-Svete in Srečko Vrbinc
• ostali prisotni: Alojz Levstek, predsednik KS Sveti Gregor

Župan je podal ugotovitev, da je od skupno 19 članov na 4. izredni seji prisotnih 13 in da občinski svet lahko prične z delom.

Župan je podal obrazložitev sklica 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica in sicer:
K 1. točki dnevnega reda:
Občina Ribnica si že tretji mandat prizadeva za izgradnjo doma starejših občanov v Ribnici. Glede na to, da se je ponudila možnost izgradnje doma starejših občanov v Ribnici z vlaganjem zasebnega kapitala, ocenjujem, da je sklic izredne seje in sprejem sklepov nujen, še zlasti ker je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v Uradnem listu št. 68 z dne 8.7.2005 objavilo javni razpis za podelitev koncesije za institucionalno varstvo starejših. K 2. točki dnevnega reda:
Občina Ribnica je v letu 2004 pričela s postopkom za pridobivanje zemljišč za izgradnjo večnamenskega športnega igrišča pri Svetem Gregorju. Naročila je cenitev potrebnih zemljišč. Cenilec je ocenil vrednost 1 m2 na 2.03370 sit, s čimer pa Nadškofijski ordinariat preko svoje odvetnice ne soglaša in pogojuje prodajo zemljišča po znatno višji ceni. Glede na to, da postopek traja že dalj časa, šoloobvezni otroci pa opravljajo pouk telesne vzgoje na prometnih površinah predlagam, da občinski svet o tej zadevi čimprej odloči.

K 3. točki dnevnega reda:
Investitor INVEC d.o.o., Alojz Mihelič, Gorenjska cesta 29, Ribnica, namerava na zemljišču parc.št. 469/2, 570, 572/2 in 574/1 k.o. Gorenja vas, ki so v njegovi lasti in se nahajajo v ureditvenem območju R7/O5, morfološka enota 6E/2 – Obrtna cona Breg, zgraditi trgovsko poslovni objekt oz. več objektov. Da bi investitor lahko začel z investicijo oz. z nadaljevanjem pridobivanja potrebne dokumentacije, je sprejem sklepa uvrščen na to izredno sejo občinskega sveta.

Predlagal je, da se člani občinskega sveta izrečejo o strinjanju s predloženim dnevnim redom.

Soglasno je bil potrjen naslednji

DNEVNI RED:
1. Sklep o ustanovitvi družbe VERI, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v občini Ribnica
2. Pridobivanje zemljišč za izgradnjo večnamenskega športnega igrišča pri Svetem Gregorju
3. Arhitekturno urbanistične smernice za območje R7/O2 (6E/4) Ribnica

1. točka dnevnega reda:
– sklep o ustanovitvi družbe VERI, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v
občini Ribnica

Predlog sklepa je predstavil župan Alojz Marn.

Razpravjali so: Sonja Lalić, Alojz Marn, Jože Tanko, Prvin Lavrič, Ana Benčina, Miha Klun, Benjamin Henigman, Nevenka Turk Kraljič in Franc Češarek.

Jože Tanko je podal predlog, da se k projektu upravljanja doma starejših občanov v Ribnici, kot je bilo prvotno tudi predvideno, povabi občini Sodražica in Loški Potok.

Benjamin Henigman je predlagal, da občinski svet sprejeme dodatni sklep, da se dopusti možnost vključitve v družbeništvo občini Sodražica in Loški Potok ter da občinska uprava poroča in predloži Občinskemu svetu koncept razpisa v obravnavo občinskemu svetu.
Hkrati je predlagal, da se poskuša doseči najvišji možni delež v družbi ter zagotovi prednost institucionalnega varstva občanov iz občine Ribnica.
Doda se nova točka, ki glasi: Občina Ribnica spremlja aktivnosti družbe VERI po kriterijih razpisa ter kvartalno poroča Občinskemu svetu.

Jože Tanko je predlagal, da se sporazum o ureditvi medsebojnega razmerja vključi varovalka za manjšinjske družbenike pri odločanju, prav tako je potrebno določiti nadzorni organ gradnje s strani ustanoviteljev.

Občinski svet je soglašal s predlogom Jožeta Tanka, da se obravnava te točke prekine, skupina predstavnikov svetniških skupin pa oblikuje stališča do podanih pripomb.

Ob 20 uri in 20 minut se je sestala skupina v sestavi: Alojz Marn, Benjamin Henigman, Miha Klun, Ana Benčina, Irma Grbec, Sonja Lalić, Tina Troha in Nevenka Turk Kraljič in oblikovala naslednje pripombe:

1. k sporazumu o ureditvi medsebojnega razmerja pri gradnji in upravljanju doma starejših občanov v občini Ribnica:
– drugi stavek 4. člena se nadomesti z novim besedilom: “V novoustanovljeni družbi iz 5. člena vodi izbirni postopek za zaposlovanje kadrov komisija, ki jo sestavljajo direktor in predstavnika ustanovitelja.
– v 8. členu se doda nov drugi in tretji odstavek in sicer: „Pred sklenitvijo gradbene pogodbe se družba Veri d.o.o. zaveže predložiti gradbeno pogodbo v pregled in odobritev Občini Ribnica. Kolikor družba Veri d.o.o. ne ravna v skladu z 2. odstavkom tega člena, je sklenjena gradbena pogodba neveljavna.”
– Za 3. odstavkom 9. člena se doda nov 4. odstavek: „Pogoj za vzpostavitev končnega lastniškega razmerja je sprejem poročila nadzornega organa gradnje s strani ustanoviteljev.“
– v zadnjem odstavku 9. člena se beseda “dogovoru” zamenja z besedo “sporazumu”.
– v zadnjem odstavku 10. člena sporazuma se beseda “kriva” nadomesti z besedo “odgovorna”.
– v 12. členu se za besedno zvezo “po sedežu tožene stranke” nadomesti z “v Ljubljani”.

2. k pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo VERI, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o.

– za 2. odstavkom 8. člena se doda nov 3. odstavek, in sicer: Družbeniki odločajo soglasno v naslednjih primerih:
1. v primeru odtujitve in v primeru obremenitve premoženja družbe,
2. v primeru statusnih sprememb in v primeru prenehanja družbe,
3. v primeru prenosa poslovnega deleža,
4. v primeru kritja izgube družbe,
5. v primeru povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.

– v 9. členu se črta druga alinea.
Za 1. odstavkom se doda nov 2. odstavek: „Skupščino se skliče najmanj trikrat letno.” V 3. odstavku se za besedo “družbeniki” črta vejico in besedilo “katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala”. Doda se nov zadnji odstavek, ki glasi: “Pred dokončno vzpostavitvijo lastniškega razmerja se povabi v družbo tudi Občino Sodražica in Občino Loški Potok. Lastniško razmerje se tedaj določi v razmerju z vložkoma, ki ga zagotovita ti dve občini.

– v 1. odstavku 11. člena se črta besedo “enega”. Besedilo 3. odstavka se za piko nadaljuje: „Pri obremenitvi in pridobivanju premoženja zastopa družbo direktor skupaj s predstavnikom Občine Ribnica.“

– za 1. odstavkom 17. člena se doda nov 2. odstavek: „Družbenika soglašata, da
se ob prvi dokapitalizaciji družbe, ki se bo opredelila v skladu z 9. členom
sporazuma o ureditvi medsebojnega razmerja pri gradnji in upravljanju doma
starejših občanov v Občini Ribnica, k dokapitalizaciji in s tem k družbeništvu
povabi tudi Občino Sodražica in Občino Loški Potok.“

Na predložene pripombe člani sveta niso imeli pripomb.
Soglasno je bil sprejet naslednji

S K L E P :
1. Občinski svet Občine Ribnica se je seznanil z določbami Sporazuma o ureditvi medsebojnega razmerja pri gradnji in upravljanju Doma starejših občanov v občini Ribnica in sprejel naslednje spremembe in dopolnitve posameznih členov:
– drugi stavek 4. člena se nadomesti z novim besedilom: “V novoustanovljeni družbi iz 5. člena vodi izbirni postopek za zaposlovanje kadrov komisija, ki jo sestavljajo direktor in predstavnika ustanovitelja.
– v 8. členu se doda nov drugi in tretji odstavek in sicer:
„Pred sklenitvijo gradbene pogodbe se družba Veri d.o.o. zaveže predložiti
gradbeno pogodbo v pregled in odobritev Občini Ribnica.
Kolikor družba Veri d.o.o. ne ravna v skladu z 2. odstavkom tega člena, je
sklenjena gradbena pogodba neveljavna.”

– za 3. odstavkom 9. člena se doda nov 4. odstavek: „Pogoj za vzpostavitev končnega lastniškega razmerja je sprejem poročila nadzornega organa gradnje s strani ustanoviteljev.“
– v zadnjem odstavku 9. člena se beseda “dogovoru” zamenja z besedo “sporazumu”.
– v zadnjem odstavku 10. člena sporazuma se beseda “kriva” nadomesti z besedo “odgovorna”.
– v 12. členu se za besedno zvezo “po sedežu tožene stranke” nadomesti z besedno zvezo “v Ljubljani”.

2. Občina Ribnica pristopi k ustanovitvi družbe VERI, izgradnja in upravljanje Doma
starejših občanov v Ribnici d.o.o., Gorenjska cesta 3, Ribnica, ob upoštevanju
naslednjih sprememb in dopolnitev Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo:
– za 2. odstavkom 8. člena se doda nov 3. odstavek, in sicer: Družbeniki odločajo soglasno v naslednjih primerih:
1. v primeru odtujitve in v primeru obremenitve premoženja družbe,
2. v primeru statusnih sprememb in v primeru prenehanja družbe,
3. v primeru prenosa poslovnega deleža,
4. v primeru kritja izgube družbe,
5. v primeru povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.
– v 9. členu se črta druga alinea,
Za 1. odstavkom se doda nov 2. odstavek: „Skupščino se skliče najmanj trikrat letno.” – v 3. odstavku se za besedo “družbeniki” črta vejico in besedilo “katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala. – Doda se nov zadnji odstavek, ki glasi: “Pred dokončno vzpostavitvijo lastniškega razmerja se povabi v družbo tudi Občino Sodražica in Občino Loški Potok. Lastniško razmerje se tedaj določi v razmerju z vložkoma, ki ga zagotovita ti dve občini.
– v 1. odstavku 11. člena se črta besedo “enega”. Besedilo 3. odstavka se za piko nadaljuje: „Pri obremenitvi in pridobivanju premoženja zastopa družbo direktor skupaj s predstavnikom Občine Ribnica.“
– za 1. odstavkom 17. člena se doda nov 2. odstavek: „Družbenika soglašata, da
se ob prvi dokapitalizaciji družbe, ki se bo opredelila v skladu z 9. členom
sporazuma o ureditvi medsebojnega razmerja pri gradnji in upravljanju doma
starejših občanov v Občini Ribnica, k dokapitalizaciji in s tem k družbeništvu
povabi tudi Občino Sodražica in Občino Loški Potok.“

3. Občina Ribnica soglaša z namero pobudnika za dejavnost opravljanja storitev
institucionalnega varstva v domovih za starejše.

4. Družba VERI d.o.o. mora Občini Ribnica do 30.9.2005 predložiti dokumentacijo, ki je bila dana v postopku prijave na javni natečaj za podelitev koncesije.

5. V gradbeni pogodbi, sklenjeni med VERI d.o.o. in VEGRAD d.d., mora biti opredeljen organ nadzora gradnje, sestavljen iz predstavnikov ustanoviteljev.

6. K projektu izgradnje in upravljanja Doma starejših občanov v Ribnici se povabi Občino Sodražica in Občino Loški Potok.

7. Za podpis sporazuma o ureditvi medsebojnega razmerja pri gradnji in upravljanju Doma starejših občanov v Ribnici in podpisa pogodbe o ustanovitvi družbe VERI d.o.o. z omejeno odgovornostjo, Občinski svet pooblašča župana Alojza Marna.

8. Občinska uprava pripravi čistopis obeh aktov, ki ju pred posredovanjem podjetju VEGRAD d.d. da v presojo zunanjim gradbenim in pravnim strokovnjakom. V primeru konceptualnih ali vsebinskih pripomb se skliče nova izredna seja občinskega sveta.

2. točka dnevnega reda:
– pridobivanje zemljišč za izgradnjo večnamenskega športnega igrišča pri Svetem
Gregorju

Obrazložitev k točki je podala Tina Troha.

Po razpravi, v kateri so sodelovali Ana Benčina, Tina Troha, Alojz Levstek in Alojz Marn je bil z večino glasov (13 ZA) sprejet

S K L E P :

1. Opravi se parcelacija tistih delov parcel št. 21/4 in 21/2, obe k.o. Slemena, ki bodo ob
izdelavi idejnega projekta potrebne za izgradnjo igrišča z dostopom in parkirišči.
2. Po pridobljenem obvestilu Geodetske pisarne Kočevje o novo nastalih parcelah v lasti
župnije Sv. Gregor, se parceli s kupoprodajno pogodbo kupita po ceni 14,60 EUR v tolarski protivrednosti na dan plačila.
3. Stroške postopka nosi Občina Ribnica.

3. točka dnevnega reda:
– Arhitekturno urbanistične smernice za območje R7/O2 (6E/4) Ribnica

Obrazložitev k točki je podal Alojz Marn.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet
S K L E P :

Občinski svet Občine Ribnica potrjuje arhitektonsko urbanistične smernice za območje R7 del KS Ribnica, morfološka enota 6E/2 – Obrtna cona Breg, ki jih je pripravil Janez Zobec, u.d.i.a. Ribnica, april 2005.

Seja je bila zaključena ob 22.35 uri.

Zapisala:
Metka Tomšič

Direktorica občinske uprave:
Nevenka Turk Kraljič

Občinski svet Občine Ribnica
Alojz Marn
Župan

Klikni za ogled panorame Ribniške doline