Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 10. februarja 2005, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Seje so se udeležili:Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franci Perovšek, Stanislav Škrabec, Dušan Erčulj, Sonja Lalič, Nino Leban, Anton Ilc, Andreja Hočevar, Vinko Levstek, Jože Tanko, Miha Klun, Irma Grbec, Prvin Lavrič, Ana Benčina, Jože Lampe, Metod Jaklič, Tomaž Arko in Marko Obrstar (od 19,30 ure dalje).

Ostali prisotni:
– predstavniki občine: Alojz Marn, Marijana Radivojevič, Nevenka Turk Kraljič, Tatjana Dečman Žagar in Metka Tramte
– direktorica JZ Miklova hiša Vesna Horžen
– dr. Silva Novljan, svetovalka za splošne knjižnice pri Narodni univerzitetni knjižnici
– predstavniki medijev. Mojca Leskovšek Svete, Simona Fajfar, Milan Glavonjič, Alenka Pahulje in Srečko Vrbinc

Župan je podal ugotovitev, da je na 13. redni seji od skupno 19 članov prisotnih 18 ter da svet lahko prične z delom.

Seznanil je s predloženim dnevnim redom ter predlagal, da se zaradi prisotnosti poročevalk k 3. točki dnevnega reda le ta uvrsti in obravnava kot 2. točka, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Dodatnih predlogov za razširitev, dopolnitev ter umik točk z dnevnega reda ni bilo.
Soglasno je bil potrjen

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 12. redne seje z dne 21.12.2004, pregled realiziranih in nerealiziranih sklepov ter pobud
2. Informacija o utemeljenosti lokacije Knjižnično informacijskega centra na Marofu in predstavitev idejnega projekta
3. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2005 v 1. obravnavi
4. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
5. Razno

1. točka dnevnega reda:
– pregled zapisnika 12. redne seje z dne 21.12.2004, pregled realiziranih in
nerealiziranih sklepov ter pobud

Župan je odprl razpravo o predloženem zapisniku 12. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje in bil soglasno potrjen.

Nevenka Turk Kraljič je prisotne seznanila, da je Služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko pri opravljanju rednega nadzora opozorila na neusklajenost zapisnikov občinskih svetov s poslovniškimi določili in zapisnike ocenila kot bistveno predolge še zlasti, ker je potek seje sneman in se zvočni zapis hrani do konca mandata.
Zapisniki sej občinskih svetov bodo posledično krajši.

Z realizacijo sklepov 12. redne seje je seznanila Nevenka Turk Kraljič

Jože Tanko je zahteval dopolnitev odgovora, ki se nanaša na opravljanje del zaposlenih na občini kot samostojnih podjetnikov za javna podjetja in kdo v občinski upravi jim je tovrstno opravljanje del odobril. Iz predloženega odgovora niso razvidni ukrepi občine, prav tako pa je kot nepopoln ocenil odgovor glede aktivnosti za rešitev problematike Struške ulice in Inlesa.

Nevenke Turk Kraljič je pojasnila, da je Občina Ribnica glede opravljanja del zaposlenih v občinski upravi s statusom samostojnega podjetnika za javne zavode, za mnenje zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije, ki pa do današnje seje odgovora še ni posredovala.

Dodatno pojasnilo glede reševanja problematike Struške ulice in Inlesa pa je podal župan Alojz Marn.

Jože Tanko je predlagal, da se do naslednje seje občinskega sveta pripravi pisna dopolnitev odgovorov na podani vprašanji.

2. točka dnevnega reda:
– Informacija o utemeljenosti lokacije Knjižnično informacijskega centra na Marofu
in predstavitev idejnega projekta

Uvodno besedo je podal Alojz Marn.
Vesna Horžen je predstavila tako pomen knjižnične dejavnosti kot seznanila z opravljenimi analizami, pridobljenimi mnenji in raziskav s katerimi se utemeljuje izbor lokacije Marof za knjižnično informacijsko dejavnost s predstavitvijo idejnega projekta.
Dodatno pojasnilo je podala dr. Silva Novljan.

Razpravljali so: Jože Tanko, Silva Novljan, Ana Benčina, Tatjana Dečman Žagar, Vesna Horžen, Prvin Lavrič, Jože Lampe, Alojz Marn, Marko Obrstar, Benjamin Henigman, Miha Klun, Nino Leban, Tomaž Arko in Metod Jaklič.

Jože Tanko je zahteval dopolnitev že izdelane primerjave elementov knjižnične dejavnosti – slovenskega povprečja z ribniškim s podatki o normativih v skladu z veljavnim pravilnikom, pri čemer bi pripravljalec moral upoštevati novejše podatke.
Zahteval je tudi primerjalna izračuna stroškov investicijskih del na obstoječi lokaciji z morebitnim dokupom prostorov in stroškov na Marofu.

Nino Leban je predlagal dokončanje projekta knjižnično informacijskega centra na Marofu, medtem ko je Miha Klun podal utemeljitev predloga, da se o predloženi točki ne glasuje.

Po razpravi je bil z večino glasov (10 ZA, 5 PROTI) sprejet

S K L E P :

1. Občinski svet se je seznanil z informacijo o utemeljenosti lokacije knjižnično informacijskega centra na Marofu in se seznanil z idejnim projektom.
2. Dopolni se primerjava elementov knjižnične dejavnosti s podatki o normativih v skladu z veljavnim pravilnikom.
3. Izdelava projekta “knjižnica na Marofu” se nadaljuje in zaključi.

Po zaključku obravnave 4. točke dnevnega reda ob 20.55 uri je župan v skladu s 35. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica odredil 20 minutni odmor.

3. točka dnevnega reda:
– Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2005 v prvi obravnavi

Obrazložitev k točki je podal Alojz Marn.

Z mnenjem Odbora za finance pa je seznanil Vinko Levstek.

Razpravljali so: Andreja Hočevar, Jože Tanko, Marko Obrstar, Ana Benčina, Marijana Radivojevič, Tatjana Dečman Žagar, Vinko Levstek, Alojz Marn in Miha Klun,

Andreja Hočevar je podala predlog za
– uvrstitev nove postavke “popravilo ceste v Prigorici”,
– uvrstitev nove postavke “asfaltiranje ceste na Vrh v Rakitnici”,
– celovit pristop k zamenjavi oken na meščanski šoli

Dogovorjeno je bilo, da se predloga po predhodni oceni višine investicij, katero pripravi strokovne službe Občine Ribnica, vložita kot amandmaja na prihodnji seji OS.

Ana Benčina je predlagala, da se sredstva iz postavke “širitev knjižnice Miklova hiša” v višini 2,5 mio SIT prerazporedijo na postavko “odkupi zemljišč” za namen odkupa zemljišča za športno igrišče pri ŠCR Ribnica.

Jože Tanko je predlagal, da se združita postavki 12. Proslave in 20. Sofinanciranje prireditev v skupno postavko “Volitve”.

Po razpravi je bil z večino glasov sprejet

S K L E P :

1. Občinski svet Občine Ribnica sprejema Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2005 v prvi obravnavi. (11 za, 6 proti)
2. Pozove se krajevne skupnosti na območju občine Ribnica, da v roku 14 dni, to je do 25.2.2005, podajo predloge k proračunu Občine Ribnica za leto 2005.

4. točka dnevnega reda:
– pobude, vprašanja in predlogi svetnikov

Vinko Levstek:
Problematika izplačila dodatka za delo z otroki oz. svetovalno delo ravnateljici Vrtca Ribnica ga. Andreji Hojč.
Na zadnji seji sveta javnega zavoda Vrtec Ribnica, dne 28.10.2004, je bil pod točko aktualna problematika dan predloga za plačilo dodatka ravnateljici ga. Andreji Hojč za delo z otroki oz. svetovalno delo.
Gre za zahtevo po plačilu dodatka za pet let s pripadajočimi obrestmi. Zahteva po izplačilu tega zneska je bila dne 14.7.2004 posredovana Občini Ribnica, ki je na to zahtevo že v mesecu juliju 2004 odgovorila negativno. Iz pogodb, ki so mi bile predstavljene na občini in iz tolmačenja pravnice Brigite Škulj je razvidno, da ji ta dodatek dejansko ne pripada.
Svet javnega zavoda Vrtec Ribnica z zahtevo direktorice niti z odgovorom občine ni bil seznanjen, saj ga ravnateljica ni posredovala, čeprav je dobila odgovor pravočasno.
Namesto tega je ravnateljica ga. Andreja Hojč na zadnji seji javnega zavoda Vrtec Ribnica, ko sva bila iz opravičljivih razlogov odsotna oba predstavnika občine kot ustanoviteljice, prisotna je bila le ena predstavnica ustanovitelja, predlagala glasovanje o izplačilu navedenega dodatka, pri čemer niti tedaj ni članov seznanil s stališči Občine Ribnica.
Poleg navedenega je nedopustno dejstvo, da odločanje o tem dodatku ni bila samostojna točka dnevnega reda seje in kot takšna ni bila navedena v vabilu. Prav tako o tej točki ni bilo predloženo nikakršno gradivo. Ta sklep je bil predlagan v okviru razprave pod točko “aktualna problematika”. Sklep je bil izglasovan.
Način, na katerega je ga. Hojč uvrstila odločanje o tej zadevi in dejstvo, da je to storila na seji, kjer niso bili prisotni vsi predstavniki ustanovitelja ter o njihovih stališčih ni obvestila ostalih članov sveta kaže, da je močno zlorabila svoj položaj in si na ta način pridobila korist, ki ji ne pripada.
V razgovoru na občini, ki sva ga opravila skupaj za ga. Škuljevo in na katerem so bili prisotno še g. Pavlin, župan Alojz Marn in direktorica občinske uprave Nevenka Turk Kraljič, pred tem pa tudi ga. Gorše, ki je bila edina na seji vrtca in je pojasnila, na kakšen način je vse skupaj potekalo, smo se dogovorili, da se sklep razveljavi in da se ta zadeva kot samostojna točka uvrsti na prvo naslednjo sejo, s tem da vsi člani prejmejo vse relevantne podatke in tudi odgovor občine ter da se na sejo povabi tudi predstavnik občinske uprave, ki bo predstavil stališče občine. S strani občine je bilo ravnateljici Vrtca Ribnica dne 2.12.2004 poslan dopis, vendar še do 19.1.2005 ni podala zahtevanega odgovora.
Na podlagi vsega navedenega in v skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta (Ur.l. RS, št. 66/00 in 58/03) predlagam Občinskemu svetu, da odloči tako, da župan na naslednjo sejo uvrsti obravnavo te problematike kot samostojne točke dnevnega reda, svetnikom omogoči vpogled v svetovalne pogodbe direktorice.

Ana Benčina:
1. Ali so prispele že kakšne pripombe ali predlogi športnih društev v zvezi s Pravilnikom o vrednotenju športnih programov?Odgovor na vprašanje je podal župan Alojz Marn.

2. V kolikšnem času mora župan oz. delavec občinske uprave odgovoriti občanom na pisno vprašanje?

Andreja Hočevar:
Ugotavljam, da na področju pogrebne dejavnosti ribniške komunale stvari niso opravljene profesionalno, celo nedostojno. Na to mnenje so me pripeljale dejanske situacije, ki smo jih lahko priča. Od tega, da je odhod pokojnika (v primeru, ko le-ta umre doma) opravljen izrazito nedostojno (delavci so oblečeni v modre delavske halje, na rokah imajo “delavske” rokavice) do tega, da pride do zamika pogreba – tudi do 20 minut (gre za prevoz pokojnika z Vidma v Rakitnico).
Pričakujem, da Komunala te stvari rešuje tenkočutno in na nekem nivoju.

Anton Ilc:
1. Podajam pobudo, da se ponovno preveri delitev sredstev, namenjenih krajevnim skupnostim, saj po navedbah in razlagah predsednika KS Ribnica sredstva niso pravično razdeljena.
2. Predlagam, da se v proračunu za leto 2005 zagotovijo ustrezna finančna sredstva za dokončanje in posodobitve glavne razsvetljave v Goriči vasi in Hrovači. Višino sredstev naj določi predsednik KS Ribnica skupaj z občinsko upravo.

5. točka dnevnega reda:
razno Pod točko razno je razpravljal Prvin Lavrič.

Seja je bila zaključena 23.10 uri.

Zapisala:
Metka Tomšič

Direktorica občinske uprave:
Nevenka Turk Kraljič

Občinski svet Občine Ribnica
Alojz Marn,
župan

Klikni za ogled panorame Ribniške doline