ZAPISNIK 16. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

16. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica je bila v ponedeljek, 17. oktobra 2005, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorensjka cesta 3. Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franc Perovšek, Sonja Lalić, Dušan Erčulj, Anton Ilc, Vinko Levstek, Jože Tanko, Andreja Hočevar, Prvin Lavrič, Irma Grbec, Jože Lampe, Metod Jaklič, Stanislav Škrabec, Ana Benčina, Miha Klun in Tomaž Arko.

Svojo odsotnost je predhodno opravičil Nino Leban.

Ostali prisotni:
• predstavniki občine: Alojz Marn, Nevenka Turk Kraljič, Tatjana Dečman-Žagar, Marijana Radivojevič, Metka Tramte, Darja But in Tina Troha
• predsednik Nadzornega odbora Janez Pucelj
• Vesna Horžen, direktorica JZ Miklova hiša Ribnica
• Jože Zakrajšek, direktor JKP Komunala d.o.o. Ribnica
• Antun Gašparac, direktor Hydrovod d.o.o.
• Dušan Justin, Hydrovod d.o.o.
• France Ivanec, ravnatelj Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
• Darinka Merhar, direktorica Lekarne Ribnica
• predstavniki medijev: Srečko Vrbinc, Simona Fajfar, Alenka Pahulje in Milan Glavonjič

Seje se je udeležilo od skupno 18 članov sveta 17 članov.

Župan je podal predlog, da se
• 5. točka dnevnega reda “Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2005” se dopolni z obravnavo dopolnitve Programa prodaje nepremičnega premoženja v letu 2005,
• 11. točka dnevnega reda dopolni s podtočko 11.8. Gramiz, gradbeno podjetje d.d. Kočevje – vloga za odkup parcele št. 1104 k.o. Goriča vas

ter seznanil z gradivom, katerega so člani sveta prejeli pred sejo in sicer:
• predlogom sklepa župana k točki 7 “Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi družbe VERI, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v občini Ribnica”, ki je izpadel iz gradiva,
• amandmaji svetniške skupine SDS k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša

Anton Ilc je podal predlog z obrazložitvijo, da se na seji obravnava nova točka dnevnega reda “Romska problematika”.

Soglasno so bili sprejeti naslednji predlogi k predloženemu dnevnemu redu:
– Dopolnitev Programa prodaje nepremičnega premoženja v letu 2005 se obravnava v sklopu 5. točke dnevnega reda,
– 11. točka dnevnega reda dopolni s podtočko 11.8. Gramiz, gradbeno podjetje d.d. Kočevje – vloga za odkup parcele št. 1104 k.o. Goriča vas
– dnevni red se dopolni s točko 12 “Romska problematika”.

Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 15. redne in 3., 4. in 5. izredne seje občinskega sveta, pregled realiziranih in nerealiziranih sklepov ter pobud
2. Ugotovitven sklep o potrditvi mandata Janezu Puclju v Občinskem svetu Občine Ribnica
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica, 2. obravnava
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica z zaključnim poročilom Nadzornega odbora Občine Ribnica o pregledu proračunskih postavk iz zaključnega računa Občine Ribnica za leto 2004
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2005, 1. obravnava, skrajšani postopek in dopolnitev Programa priprave prodaje nepremičnega premoženja v letu 2005
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Ribnica
7. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi družbe VERI, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v občini Ribnica
8. Sklep o določitvi delovne uspešnosti javnega zavoda Lekarna Ribnica
9. Sklep o podpori Obrtni zbornici Slovenije v prizadevanjih za spremembo davčne zakonodaje glede izdelovalcev domače in umetnostne obrti
10. Volitve in imenovanja
10.1. Podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica
11. Premoženjsko pravne zadeve:
11.1. Mihaela Topolnik, Jurjevica 41, Ribnica, vloga za odkup zemljišča
11.2. Andrej Rigler, Grič c. IV/7, Pavel Rigler, Breg 23, Janez Rigler, Grič c. IV/7 in Janez
Rigler, Grič c. IX/5, zamenjava zemljišča
11.3. Drgaica in Ivan Čolič, Škrabčev trg 5, Ribnica, vloga za odkup neprofitnega stanovanja
št. 6 v stanovanjskem bloku na naslovu Škrabčev trg 5, Ribnica
11.4. Aleš Hoge, Kolodvorska 9, Ribnica, vloga za odkup neprofitnega stanovanja št. 8 v
stanovanjskem bloku na naslovu Kolodvorska ulica 9, Ribnica
11.5. Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana, prenos transformatorske postaje TP/K
Obrtna cona Breg v javna osnovna sredstva javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.
11.6. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, vloga za prekop zemljišča
11.7. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zamenjava poslovnih prostorov za
potrebe Izpostave v Ribnici
11.8. Gramiz, gradbeno podjetje d.d. Kočevje, vloga za odkup parcele št. 1104 k.o. Goriča vas
12. Romska problematika
13. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
14. Razno

1. točka dnevnega reda:
– pregled zapisnika 15. redne in 3., 4. in 5. izredne seje občinskega sveta, pregled
realiziranih in nerealiziranih sklepov ter pobud

Z realizacijo sklepov vseh štirih sej občinskega sveta je seznanila Nevenka Turk Kraljič, odgovori na pobude, vprašanja in predloge svetnikov pa so sestavni del gradiva.

Pripomb na zapisnik 15. redne in 3., 4., in 5. izredne seje občinskega sveta ni bilo, zato so bili dani na glasovanje in bili soglasno potrjeni.

2. točka dnevnega reda:
– ugotovitven sklep o potrditvi mandata Janezu Puclju v Občinskem svetu Občine Ribnica

Predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil Franc Češarek.
Komisija predlaga, da Občinski svet Občine Ribnica v skladu z 10. členom Poslovnika Občinskega sveta potrdi mandat Janezu Puclju.

Vinko Levstek je predlagal, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v času prekinitve seje oblikuje predlog sklepa v skladu z 39. členom Statuta Občine Ribnica, ki pred potrditvijo mandata določa predhodno razrešitev članstva v nadzornem odboru.

Po prekinitvi seje je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predložila Občinskemu svetu v sprejem naslednji predlog

S K L E P A :

Obravnava točke “Ugotovitven sklep o potrditvi mandata Janezu Puclju v Občinskem svetu Občine Ribnica” se preloži na naslednjo sejo Občinskega sveta. (1 proti, ostali ZA)

3. točka dnevnega reda:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
Ribnica, 2. obravnava

Obrazložitev k točki je podala Metka Tramte.
Svetniška skupina SDS je 17.10.2005 vložila amandmaje k odloku, občinska uprava pa je predlagateljem le-the 17.10.2005 posredovala obrazložitve k posameznim amandmajem.
Miha Klun je prisotne seznanil, da svetniška skupina SDS umika amandmaje k navedeni točki.

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji
S K L E P :

1. Sprejme se amandma župana k 7. členu odloka, in sicer:
– v 7. členu se v drugem odstavku za zadnjo alineo doda nova, ki glasi:
“- I 63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnost, d.n.”
– v tretjem odstavku se pred zanjo alineo dodajo nove tri alinee, ki se glasijo:
“- dejavnost potovalnih agencij (posredovanje informacij, nasveti in planiranje potovanj,
organiziranje potovanj po naročilu, organiziranje nastanitve in prevoza turistov,
posredovanje voznih kart, turističnih paketov),
– dejavnost organizatorjev potovanj (tour operaterjev),
– dejavnost turističnih vodičev.”
(15 za)
2. Sprejme se predlagane spremembe Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Miklova
hiša. (17 za)
3. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Miklova hiša v drugi obravnavi vključno s predloženim amandmajem župana. (soglasno)

4. točka dnevnega reda:
– Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica z zaključnim poročilom Nadzornega odbora
o pregledu proračunskih postavk iz zaključnega računa Občine Ribnica za leto 2004

Obrazložitev odloka je podal Alojz Marn.

Vinko Levstek je seznanil s sklepom Odbora za finance s pripombo, da župan Odloka o ZR proračuna ni predložil v skladu s 106. členom Statuta Občine Ribnica, ki zavezuje Občino Ribnica, da zaključni račun predloži v obravnavo najkasneje do meseca marca tekočega leta.

Miha Klun je podal predlog, da se Odlok o zaključnem računu računu proračuna občine Ribnica z zaključnim poročilom Nadzornega odbora Občine Ribnica o pregledu proračunskih postavk iz zaključnega računa Občine Ribnica za leto 2004 ne obravnava, saj zaključno poročilo NO ne vsebuje obveznega letnega nadzora, določenega z 41. členom Statuta Občine Ribnica.
Odlok o ZR proračuna Občine Ribnica za leto 2004 naj se predloži Občinskemu svetu v obravnavo, ko bodo skladno z 41. členom statuta za to izpolnjeni pogoji.
Razpravljali so: Miha Klun, Vinko Levstek, Nevenka Turk Kraljič, Jože Lampe, Vesna Horžen, Janez Pucelj, Ana Benčin, Jože Tanko in Alojz Marn.

Po razpravi je bil z večino glasov (8 za, 7 proti) sprejet

S K L E P :

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica z zaključnim poročilom Nadzornega odbora Občine Ribnica o pregledu proračunskih postavk iz zaključnega računa Občine Ribnica za leto 2004 se ne sprejme.
Zaključno poročilo o pregledu proračunskih postavk iz zaključnega računa proračuna Občine Ribnica za leto 2004 se vrne Nadzornemu odbor v dopolnitev z vsebinami, določenimi z 41. členom Statuta Občine Ribnica.

5. točka dnevnega reda:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2005 in
obravnava dopolnitve Programa prodaje nepremičnega premoženja v letu 2005

Obrazložitev k točki sta podali Marijana Radivojevič in Tina Troha.

Razpravljali so: Vinko Levstek, Andreja Hočevar, Jože Tanko, Alojz Marn, Darja But, Tatjana Dečman-Žagar, Ana Benčina, Tomaž Arko, Benjamin Henigman in Miha Klun.

Benjamin Henigman je predlagal, da se pripravi pisna informacija o investicijah, za katere bi občina Ribnica lahko pridobila sofinancerska sredstva s strani države.

Prav tako naj se do naslednje seje na predlog Jožeta Tanka pripravi finančno poročilo o stanju v Ideal centru v Ribnici.

Po razpravi je bil z večino glasov sprejet

S K L E P :

1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2005
s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Ribnica za leto 2005 v obdobju januar-junij 2005 v
I. obravnavi ter dopolnitev Programa prodaje nepremičnega premoženja v letu 2005.
(10 za, 7 proti)
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto
2005 s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Ribnica za leto 2005 v obdobju januar-junij
2005 ter dopolnitev Programa prodaje nepremičnega premoženja v letu 2005. (9 za, 7 proti)

Po zaključku obravnave 5. točke dnevnega reda je bil soglasno sprejet predlog župana, da se zaradi prisotnosti poročevalke kot naslednja točka obravnava 8. točka dnevnega reda “Sklep o določitvi delovne uspešnosti javnega zavoda Lekarna Ribnica”.

8. točka dnevnega reda:
– sklep o določitvi delovne uspešnosti javnega zavoda Lekarna Ribnica

Obrazložitev k točki je podala Marijana Radivojevič.
Razprave ni bilo.
Z večino glasov (1 proti) je bil sprejet
S K L E P :

Občinski svet Občine Ribnica daje soglasje Lekarni Ribnica, da se presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje proizvodov in storitev za trg za leto 2004 v višini 33.026.000 SIT razdeli:
– za izplačilo delovne uspešnosti v višini 14.470.000 SIT
– za nadomestitev in vzdrževanje stavb in opreme 16.513.000 SIT
Lekarni Ribnica se izda soglasje za izplačilo 50 % akontativne delovne uspešnosti v letu
2005 do uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Župan je po obravnavi 8. točke v skladu s 35. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica ob 20.30 uri odredil 15 minutni odmor.

6. točka dnevnega reda:
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v občini Ribnica

Obrazložitev k točki je podala Darja But.
Razprave ni bilo.

Soglasno je bil sprejet
S K L E P :

Občinski svet Občine Ribnica sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Ribnica.

7. točka dnevnega reda:
– sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi družbe VERI, izgradnja in upravljanje doma
starejših občanov v občini Ribnica

Obrazložitev je podala Nevenka Turk Kraljič.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet S K L E P :

1. Sprejme se aneks št. 1 k Sporazumu o ureditvi medsebojnega razmerja pri gradnji in upravljanju
doma starejših občanov v občini Ribnica.
2. Potrdi se vsebino popravka notarske listine opr.št. SV 504/05-1 z dne 26.8.2005, ki jo je notar
Avgust Ribič iz Velenja, Prešernova 1, popravil 9.9.2005.
3. Popravek notarske listine velja in se uporablja od 9.09.2005.

9. točka dnevnega reda:
– sklep o podpori Obrtni zbornici Slovenije v prizadevanjih za spremembo davčne zakonodaje
glede izdelovalcev domačne in umetnostne obrti

Obrazložitev je podala Darja But.
Razprave ni bilo.

Soglasno je bil sprejet
S K L E P :

Občinski svet Občine Ribnica podpira prizadevanja Obrtne zbornice Slovenije, da se spremeni Zakon o dohodnini tako, da bi imeli izdelovalci izdelkov domače in umetnostne obrti, ki so prejeli pozitivno mnenje Strokovne komisije pri Obrtni zbornici Slovenije in ki so svojo dejavnost registrirali kot s.p. (redno ali popoldansko obrt), priznane višje normirane stroške in sicer v višini 70 % priznanih normiranih stroškov.

10. točka dnevnega reda:
– podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica

Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je predstavil Franc Češarek.

Po krajši razpravi, v kateri sta sodelovala Andreja Hočevar in Franc Češarek, je bil soglasno sprejet predlog župana, da se glasuje o sklepu v celoti.

Soglasno je bil sprejet
S K L E P :

Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ribnica se podeli naziv ČASTNI OBČAN, ena Urbanova nagrada, dve Gallusovi priznanji in dve priznanji Občine Ribnica.

1. Naziv ČASTNI OBČAN se podeli FRANCU MIHELIČU iz Sodražice, ustanovitelju in vodji narodno zabavne zasedbe Ansambel Franca Miheliča za trajne uspehe na kulturnem področju ter predstavljanju občine doma in v svetu.

2. UBANOVO NAGRADO prejme družba INOTHERM d. o. o. iz Prigorice za dosežke na področju gospodarskega življenja in dela.

3. GALLUSOVO PRIZNANJE prejme DANIJELA MOHAR-OPEKA za dolgoletno uspešno in ustvarjalo delo na področju dela oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

4. GALLUSOVO PRIZNANJE prejme TURISTIČNO DRUŠTVO GRMADA z Velikih Poljan za vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti.

5. PRIZNANJE OBČINE RIBNICA prejme DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA RIBNICA za dosežke in vzpodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti na področju ohranjanja starih običajev, jedi in ljudskega petja.

6. PRIZNANJE OBČINE RIBNICA prejme MARINA GRADIŠNIK za dosežke pri pripravi razstave Ribnica, veličina majhnosti in za vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo.

11. točka dnevnega reda:
– Premoženjsko pravne zadeve

11.1. Mihaela Topolnik, Jurjevica 41, Ribnica – vloga za odkup zemljišča
Obrazložite je podala Tina Troha.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet
S K L E P :

1. Parc.št. 681/129 in 2488/5, obe k.o. Gorenja vas, se prodata na javni dražbi v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/2003).
2. Stroške postopka plača kupec.

11.2. Andrej Rigler, Grič c. IV/7, Pavel Rigler, Breg 23, Janez Rigler, Grič c. IV/7 in Janez Rigler, Grič c. IX/5 – zamenjava zemljišča
Obrazložitev je podala Tina Troha.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet
S K L E P :

1. Parc. Št. 681/113, 692/3 in 681/114, v skupni izmeri 228 m2, vse k.o. Gorenja vas, ki so v lasti Občine Ribnica, se zamenjajo za parc. Št. 2488/6, 2488/7 in 2488/8, v skupni izmeri 251 m2, vse k.o. Gorenja vas, v lasti Andreja Riglerja, Grič c. IV/7, Pavla Riglelrja, Breg 23, Janeza Riglerja, Grič c. IV/7 in Janeza Riglerja, Grič c. IX/5.
2. Razliko v površini 23 m2 stranke plačajo po cenitvi, ki jo bo izdelal cenilec gradbene stroke.
3. Stroške postopka plačajo stranke vsaka za svojo nepremičnino.

11.3. Dragica in Ivan Čolič, Škrabčev trg 5, Ribnica – vloga za odkup neprofitnega
stanovanja št. 6 v stanovanjskem bloku na naslovu Škrabčev trg 5, Ribnica
Obrazložitev k točki je podala Darja But.
Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali Tomaž Arko, Vinko Levstek, Darja But in Tina Troha je bil z večino glasov (11 za, 2 proti) sprejet
S K L E P :

1. Neprofitno stanovanje št. 6 v izmeri 63,36 m2 v I. nadstropju stanovanjskega bloka na Škrabčevem trgu 5 v Ribnici se proda po metodi javne ponudbe v skladu z 29. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/2003), pri čemer imata Dragica in Ivan Čolič, ki uporabljata stanovanje, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
2. Izhodiščna vrednost znaša 9.846.061,00 SIT in je določena na podlagi Poročila ocene vrednosti nepremičnin z dne 15.4.1005, ki ga je izdelal Jože Mihelič, sodni izvedenec in cenilec za gradbeništvo – gradbeništvo splošno, Prigorica 95, Dolenja vas.

11.4. Aleš Hoge, Kolodvorska 9, Ribnica – vloga za odkup stanovanja
Obrazložitev je podala Darja But.
Razprave ni bilo.
Z večino glasov (10 za, 1 proti) je bil sprejet
S K L E P :

1. Neprofitno stanovanje št. 8 v izmeri 74,48 m2 v I. nadstropju stanovanjskega bloka na Kolodvorski ulici 9 v Ribnici se proda po metodi javne ponudbe v skladu z 29. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/2003), pri čemer ima Aleš Hoge, ki uprablja stanovanje, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
2. Izhodiščna vrednost znaša 7.538.374,00 SIT in je določena na podlagi Poročila ocene vrednosti nepremičnin z dne 15.5.2005, ki ga je izdelal Jože Mihelič, sodni izvedenec in cenilec za gradbeništvo – gradbeništvo splošno, Prigorica 95, Dolenja vas.

11.5. Elektro Ljubljana, Slovenska c. 58, Ljubljana – prenos transformatorske postaje TP/K
Obrtna cona Breg v osnovna sredstva JP Elektro Ljubljana d.d
Obrazložitev k točki je podala Tina Troha.
Soglasno je bil sprejet
S K L E P :

1. Občina Ribnica proda Elektru Ljubljana d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije,
Slovenska c. 58, Ljubljana, naslednje elektroenergetske napeljave, naprave in opremo:
20 kV priključni kablovod v skupni dolžini 25 m
1) Transformatorsko postajo, 20/04 kV TP/K Obrtna cona Breg pri Ribnici s transformatorjem moči 400 kVA, SN in NN stikalnim blokom vključno s funkcionalnim zemljiščem okrog TP/K za nemoteno posluževanje in vzdrževanje TP/K, oboje na delu parcele št. 581/4 k.o. Gorenja vas
2) Kabelsko kanalizacijo, ki je zgrajena po cestni dolćini 0,4 kV kabelskega razvoda v dolžini 215 m
3) NN kabelski razvod s pripadajočima dvema razdelilnima SOR omarama.
2. Vrednost bo navedenim napeljavam, napravam in opremi določil za to stroko pristojen
sodni cenilec in izvedenec.

11.6. Telemach d.o.o., C.Ljubljanske brigade 21, Ljubljana – prekop zemljišča
Obrazložitev je podala Tina Troha.
Razprave ni bilo.
Z večino glasov (16 za, 1 proti) je bil sprejet
S K L E P :

1. Na parcelni št. 2807 se vpiše služnost za nedoločen čas v koristi upravičenca Telemach d.o.o., C. Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, in njegove pravne naslednike in sicer za prekop javne poti, vkop in vzdrževanje sekundarnega voda kabelskega omrežja.
2. Službnost se dovoli pod pogojem, da se nepremičnina parc. št. 2807 po vsakokratnem posegu vrne v prvotno stanje.
3. Višina enkratne odškodnine za služnost se določi s cenitvijo izvedenca gradbene stroke.

11.7. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana – zamenjava
poslovnih prostorov za potrebe ZZZS
Pojasnilo k točki je podala Tina Troha.
Razpravljali so: Miha Klun, Tomaž Arko, Alojz Marn, Sonja Lalić, Prvin Lavrič in Jože Tanko.

Po razpravi je bil z večino glasov (1 za, 9 proti) zavrnjen predlog sklepa župana, da se sklene menjalna pogodba po ceni, določeni v cenitvi z dne 15.2.2005, kijo je pripravil Jožef Murko, pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, Pot k sejmišču 30, Ljubljana-Črnuče, povečani za 10 %, kar za razliko 67,28 m2 znaša 8.096.000,00 SIT.

11.8. Gramiz, gradbeno podjetje d.d. Kočevje – vloga za odkup parc. št. 1104 k.o. Goriča vas
Pojasnilo sta podala Tina Troha in Alojz Marn.

Jože Tanko je predlagal, da občinska uprava pred prodajo zemljišča vzpostavi cestni koridor do trgovine Spar.

V razpravi, v kateri so sodelovali Jože Tanko, Tomaž Arko, Alojz Marn, Prvin Lavrič, Sonja Lalić, Franc Češarek, Vinko Levstek, Ana Benčina je bilo predlagano, da občinska uprava pripravi dodaten sklep glede ureditve pešpoti do trgovine Spar.

Po predstavitvi dopolnjenega sklepa je občinski svet soglasno sprejel

S K L E P :

1. Parcela št. 1104 k.o. Goriča vas se v primeru, da bo po pridobljeni cenitvi izvedenca gradbene stroke cena parcele večja kot 2 mio SIT proda na javni dražbi, upoštevajoč določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/2003), v nasprotnem primeru pa z neposredno pogodbo.
2. V primeru, da bo po parcelah, kjer poteka kanalizacijski vod, urejena cesta oz. pešpot do parkirišča trgovine Spar, se cesta s pogodbo brezplačno prenese v last Občine Ribnica in se prodaja parcele 1104 ne pogojuje s vknjižbo služnostne pravice na parcelah št. 1089, 1087, 1086, 1105, 1107 in 1108 vse k.o. Goriča vas.
3. V primeru, da po parcelah, kjer poteka kanalizacijski vod, ne bo urejena cesta oz. pešpot do parkirišča Spar, se knjiži brezplačna služnost, podjetje Gramiz d.d. pa se zaveže, da izgradi pešpot do parkirišča trgovine Spar in jo prenese v last Občine Ribnica.
4. Stroške postopka nosi kupec.

12. točka dnevnega reda:
– Romska problematika

Tone Ilc je podal obrazložitev k predlogu uvrstitve te točke na dnevni red seje.
Predlagal je, da občinska uprava do naslednje seje pripravi Odlok o kampiranju v občini Ribnica in s tem poda pravno podlago za ukrepanje pristojnih institucij (policija, občinski inšpektor).

Z aktivnostmi, ki jih je občina izvedla v mesecu oktobru in zadevajo reševanje romske problematike, je seznanila Nevenka Turk Kraljič.

Po razpravi je bil soglasno sprejet
S K L E P :

Občinsko upravo Občine Ribnica se zadolži, da do naslednje seje pripravi Odlok o kampiranju v občini Ribnica.

13. točka dnevnega reda:
– pobude, vprašanja in predlogi svetnikov Jože Lampe je predlagal, da se članom občinskega sveta do naslednje obravnave Odloka o zaključnem računu proračuna občine Ribnica za leto 2004 ponovno ne pošilja gradiva.

Ana Benčina:
1. Ali je bila vladi RS predložena pobuda, a bi imela sejo v našem okolju, da bi se od blizu seznanili z življenjem in delom in problemi, ki jih imamo?
2. Vaščani Goriče vasi se pritožujejo zaradi Romov, ki v nasprotju z veljavno zakonodajo postavljajo prikolice in motijo posest, zato se vaščani počutijo ogrožene in predlagajo, da se poskrbi za varnost in enake pravice za vse občane.
3. Kdaj se bo pričela širitev pokopališča v Hrovači? Ali bi v prvi fazi uredili polovico predvidenega zemljišča?
4. Ali bo izpolnjena obljuba, da bo zgrajena pešpot oz. kolesarska steza na cesti od križišča v Mali Hrovači proti pokopališču na desni strani ceste?

Odgovor na drugo vprašanje je bil podan pri 12. točki dnevnega reda, odgovor na tretje vprašanje pa je podal Alojz Marn.

Jože Tanko je predlagal,
– da se članom občinskega sveta posreduje fotokopija Načrta razvojnih programov v delu, ki se nanaša na sofinanciranje investicij iz državnega proračuna na lokalnem področju,
– ureditev pločnikov v občini (postaja Žlebič -izvoza za Breže) in
– ureditev problematike izgradnje vodovoda na Bregu.

14. točka dnevnega reda:
– razno

Župan je vse prisotne povabil na slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica s podelitvijo priznanj in nagrad, ki bo v petek, 21.10.2005, ob 19. uri v dvorani Ideal.

Seja je bila zaključna ob 23.20 uri.

Zapisala:
Metka Tomšič

Direktorica občinske uprave:
Nevenka Turk Kraljič

Občinski svet
Občine Ribnica
Alojz Marn
župan

Klikni za ogled panorame Ribniške doline