10. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 18.4.2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

  1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v sredo, 25. aprila 2018, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

  1. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018 – 2. obravnava

priponka_pdf Uvodna stran proračuna

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve proračuna 2018

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj 2018

priponka_pdf Prva dopolnitev načrta ravnanja 2018

priponka_pdf Kadrovski načrt 2018

priponka_pdf Obrazložitev kadrovskega načrta

priponka_pdf Finančni načrt SOUMIR 2018

2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev pravilnika

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

priponka_pdf Pravilnik

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitev pravilnika

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

priponka_pdf Pravilnik

priponka_pdf Mnenje o skladnosti sheme

Obrazložitev sklica izredne seje:

K 1. točki: Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana, je v dogovoru z Občino Ribnica izvedla razpis za gradnjo ureditve odseka glavne ceste G2-106/0263 od km 4,040 do km 4,720. Sam postopek javnega naročila je potekal konec leta 2017 in sicer odpiranje ponudb je bilo 24.10.2017, sledil je natančen pregled ponudb, odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika pa je bila  izdana 1.12.2017. V skladu z izvedenimi postopki javnega naročanja je bila pogodba izbranemu izvajalcu poslana v podpis 9.3.2018. Po pogodbi, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije je rok za dokončanje del 30.6.2018. Občina je bila v skladu z dogovorom in izvedenim javnim razpisom pozvana, da sofinancersko pogodbo, ki bo osnova za pričetek del, čim prej podpiše. Ureditev navedenega odseka je rezultat večletnih prizadevanj in usklajevanj, zaradi česar je izjemnega pomena, tako za ožji kot širši ureditveni prostor, da se k investiciji tudi pristopi. Sprejem proračuna je glede na navedeno odločilnega pomena za zagotavljanje zakonsko določenih obveznosti in načrtovanih investicij, ki pomembno vplivajo na razvoj Občine.

K 2. in 3. točki: Na sprejem in uveljavitev sprememb in dopolnitev posameznega  pravilnika je vezan postopek izvedbe javnega razpisa, na podlagi katerega upravičenci prejmejo sredstva. Dodeljena sredstva npr. društvom predstavljajo osnovo za njihovo delovanje in izvajanje programov, zato je potrebno spremembe pravilnikov sprejeti čim prej.

Gradivo za obravnavo proračuna za leto 2018 v 2. obravnavi iz vidika racionalizacije  pošiljamo v isti obliki in vsebini kot za 1. obravnavo.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

  • člani OS
  • mediji

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline