Javna dražba za najem enosobnega stanovanja št. 21, na Prijateljevem trgu 3, Ribnica

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
 2. Predmet oddaje v najem:

a) Profitno enosobno stanovanje št. 21 v IV. nadstropju stanovanjske stavbe na Prijateljevem trgu 3, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-295-21), neto tlorisna površina stanovanja je 49,1 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

 1. Vrsta pravnega posla za predmeta najema pod 2. točko: najemna pogodba, osnutek pogodbe je priloga javne dražbe.
 2. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a): 134,80 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR,

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

 1. Način in rok plačila najemnine:

Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrževanja, stroške davščin vezanih na nepremičnine  in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil brez obresti po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

 1. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v četrtek 15. marca 2018, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer:
– pod 2.a) ob 8.00 uri.

 1. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«.
 2. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
 3. Ogled predmetnega stanovanja bo možen po predhodnem dogovoru na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).
 4. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

 • dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice ali potrdila o državljanstvu oziroma potnega lista),
 • pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično osebo,
 • potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Ribnica na dan objave dražbe na spletni strani občine,
 • dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka,
 • potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,
 • dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
 • davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

Na javni dražbi pa ne sme sodelovati:

 • dražitelj, ki je na dan dražbe že uspešno sodeloval na dražbi za najem občinskega stanovanja, ne sme sodelovati pri dražbah za najem stanovanj razpisanih za isti dan,
 • dražitelj, ki je v preteklosti uspešno sodeloval na javni dražbi za najem občinskega stanovanja, pa najemne pogodbe ni podpisal v predpisanem roku, in sicer ne sme sodelovati tri leta od poteka roka za podpis najemne pogodbe.
 1. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo in sklenitev najemne pogodbe za to stanovanje z njim ni več možna.

Najemnik mora stanovanje po podpisu najemne pogodbe prevzeti najkasneje do 6.4.2018.

 1. Pravila javne dražbe:

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v  skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,

– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

 1. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

Občina Ribnica

word-priponka Dražba – MAREC 2018- najem PT 3, ST 21

word-priponka Pogodba – NAJEM PRIJATELJEV TRG 3, ST 21-enosobno

Klikni za ogled panorame Ribniške doline