15. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 6.12.2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j em

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 14.12.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta

word-priponka Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017 – hitri postopek

word-priponka Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017

word-priponka Predlog sklepa-rebalans 2017

priponka_pdf Odlok o rebalansu 2017

priponka_pdf Splošni del proračuna-reb2017

priponka_pdf Posebni del proračuna-reb2017

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve – rebalans

priponka_pdf Prerazporeditve 2017

3. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018, 1. obravnava

word-priponka Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018, 1. obravnava

word-priponka Predlog sklepa-proračun 2018

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna 2018

priponka_pdf Posebni del proračuna 2018

priponka_pdf Načrt razvojnih programov 2018-2021

priponka_pdf Obrazložitve proračuna 2018

word-priponka Načrt nabav in gradenj 2018

word-priponka Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 (2)

excel-priponka Kadrovski načrt 2018

word-priponka Obrazložitev kadrovskega načrta

priponka_pdf Finančni načrt SOUMIR 2018

4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica – 1. obravnava

word-priponka Obrazložitev NUSZ

word-priponka Predlog Odloka NUSZ Ribnica

word-priponka Sprememba gradiva NUSZ

5. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica – 1. obravnava

word-priponka Obrazložitev odloka LPŠ

word-priponka ODLOK LPŠ 2018- 1 obravnava

6. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ribnica – 1. obravnava

word-priponka Obrazložitev odloka o porabi koncesijske dajatve

word-priponka Odlok o porabi konces. dajatve

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

word-priponka Obrazložitev k spremembam pravilnika ljub. kultura

word-priponka Pravilnik ljubiteljska kultura novela 2017

word-priponka Pravilnik ljubiteljska kultura 2011

8. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar – marec 2018

priponka_pdf  Sklep o ZF 2018

word-priponka Predlog sklepa in obrazložitev ZF 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf II. Posebni del proračuna

9. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica

word-priponka Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica 2018

priponka_pdf Vloga Vrtec Ribnica

priponka_pdf Predlog cen

10. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo na parc. št. 3242/325, 3242/326, 3242/327, 3242/328, vse k.o. Prigorica

word-priponka Soglasje za gradnjo v območju OPPN-Prigorica

priponka_pdf Kulturnovarstveni pogoji Pr_1

priponka_pdf VLOGA-Prigorica

11. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo na delu parc. št. 929/6, k.o. Ribnica

word-priponka Soglasje za gradnjo v območju OPPN-DOZIDAVO v območju OPPN

priponka_pdf VLOGA-dozidava trgovskega objekta

priponka_pdf Zazidalna-situacija dozidava trgovskega objekta

12. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve

word-priponka Soglasje k ceni socialno varstvene storitve

priponka_pdf Vloga CSD

13. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janez Oražma Ribnica za namen nabave novega reševalnega vozila

word-priponka Soglasje k zadolžitvi-ZD

priponka_pdf Vloga za soglasje k zadolžitvi

word-priponka Izjava za nakup reševalnega vozila

14. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018

word-priponka Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018

15. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja LN Ko_13- del –širitev in sanacija kamnoloma v Kotu (dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kot I. (Rigler) in Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja in na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 2 (krajše SD OPN 2)

word-priponka Stališča do pripomb_Kamnolom Kot

16. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

word-priponka Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

17. Seznanitev s projektom SORIKO

18. Pobude, vprašanja in predlogi članov OS

Klikni za ogled panorame Ribniške doline