Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2017, ki ga je na svoji 12. redni seji 9. marca 2017 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

 

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

 

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

 

 1. Predmet prodaje:

a) solastniški delež 63/125 na parc. št. *133 o. 1631 – Grčarice v izmeri 65 m2

 Nepremičnina pod točko 2. a) je stavbišče-zemljišče pod stanovanjskim objektom z ID 1631-22, na naslovu Grčarice 16, 1331 Dolenja vas. Nepremičnina se nahaja v naselju Grčarice, ki je omejeno s kmetijskimi zemljišči in gozdom. Dostop do naselja je preko regionalne ceste III. reda, iz katere se zavije na lokalno občinsko cesto. Ožji okoliš nepremičnine je zazidan pretežno s stanovanjskimi in kmetijskimi objekti. Stanovanjski objekt ima površino 90,90 m2, zgrajen je bil leta 1900, leta 1976 so bila zamenjana okna, leta 1996 je bila obnovljena fasada, 1998 pa streha. Objekt je priključen na električno omrežje in vodovod, v bližini se nahajajo telekomunikacije, javne kanalizacije ni. Okolica objekta je urejena kot zelenica. Objekt je v slabem stanju in je potreben temeljite obnove.

 

 1. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

 

 1. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

– izklicna cena za solastniški delež 63/125 na nepremičnini pod točko 2.a) je 5.900,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

 

Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 22 % davka na dodano vrednost oz. 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

 

 1. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

 

 1. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v četrtek 16. novembra 2017, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, ob 10. uri.

 

 1. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

 

 1. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

 

 1. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o predmetu prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 10.

 

 1. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s  pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

 • izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),
 • pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
 • dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,
 • davčno, matično in telefonsko številko.

 

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

 1. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

 

 1. Pravila javne dražbe:

– nepremičnina pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oz. davkom na dodano vrednost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom predstojnika v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in  izkazani stroški.

 

 1. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

 

 

                                                                                   Občina Ribnica

 

word-priponka Javna dražba za prodajo nepremičnin

Klikni za ogled panorame Ribniške doline