Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Velike Poljane)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja bo naslednje stvarno premoženje v lasti Občine Ribnica:
parc. št. 1670/8 v izmeri 99 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane
parc. št. 1670/9 v izmeri 141 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane
parc. št. 1670/10 v izmeri 135 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane
parc. št. 1670/11 v izmeri 78 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane

Parcele predstavljajo opuščeno nekategorizirano pot in bodo predmet zamenjave za parc. št. 622/111, 622/95, 622/108 in 622/105, vse k.o. 1616 – Velike Poljane, ki v naravi predstavljajo del obstoječe nekategorizirane poti, ki vodi mimo površin namenjenih počitniškim hišam.

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline