Namera o ustanovitvi služnostne pravice (Merharjeva ulica, Prijateljev trg in Kolodvorska ulica)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

 

 NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ribnica bo ustanovila stvarno služnost za potrebe izgradnje novega optičnega omrežja na področju Ribnice (Merharjeva ulica, Prijateljev trg in Kolodvorska ulica) na naslednjih nepremičninah v k.o. 1625 – Ribnica: parc. št. 1920/17, 1920/9, 1920/10, 1920/6, 1920/5, 1920/8, 1920/3, 1920/1, 1920/2 in 18/2.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline