Namera o ustanovitvi služnostne pravice (parc. št. 402 k.o. 1629 – Dolenja vas)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ribnica bo na parc. št. 402 k.o. 1629 – Dolenja vas za izgradnjo vodovodnega priključka za potrebe novogradnje na parc. št. 602/4 k.o. 1629 – Dolenja vas ustanovila stvarno služnost.
Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice bo sklenjena po izteku najmanj 15-dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline