Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 OPN Občine Ribnica

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13,8) je župan Občine Ribnica sprejel

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 OPN Občine Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline