Namera o sklenitvi neposredne pogodbe: parc. št. 1372/3, Grčarice

Številka: 478-0049/2009
Datum: 17. 5. 2017

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s peto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja bo naslednje stvarno premoženje: parc. št. 1372/3  v izmeri 346 m2, k.o. 1631-Grčarice

Parcela predstavlja del gradbene parcele na naslovu Grčarice 36, 1331 Dolenja vas, na kateri stoji novozgrajena stanovanjska hiša, stavba št. 1631-41.

Neposredna pogodba bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline