Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – parc. št. 924/24 k.o. 1615 – Podpoljane

Številka: 478-13/2015
Datum: 8. 5. 2017

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja bo naslednje stvarno premoženje v lasti Občine Ribnica:
parc. št. 924/24 v izmeri 107 m2 k.o. 1615 – Podpoljane.

Parcela predstavlja opuščeno pot in bo predmet zamenjave za parc. št. 24 k.o. 1615 – Podpoljane, ki v naravi predstavlja del obstoječe občinske ceste LC odsek 352021 Ortnek – Sv. Gregor.

Neposredna pogodba bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline