Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2017

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice (Ur.l. RS, št. 56/2012) in Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 (Ur.l. RS,  št. 17/2017) objavljam

JAVNI RAZPIS

 za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2017

 

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev
Občina Ribnica, Gorenjska cesta  3, 1310 Ribnica, tel. 01 837 20 00, e-pošta: obcina@ribnica.si.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad stavb, ki se nahajajo znotraj območja kulturnega in zgodovinskega spomenika, določenega z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. RS, št. 21/93).

 

3. Priznani stroški investicije oz. projekta
Priznani stroški investicije, ki ne vključujejo DDV, so:
–          postavitev fasadnega odra;
–          odstranitev obstoječega dotrajanega ometa;
–          popravilo ali zamenjava poškodovanega fasadnega ometa, obrob in kitanje;
–          oplesk fasade s fasadno barvo (skladno s kulturno-varstvenimi pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana).

Ostali stroški niso upravičeni do sofinanciranja.

4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev
Upravičenci do sredstev so lastniki objektov na območju starega mestnega jedra Ribnice ali investitorji, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na območju starega mestnega jedra občine Ribnica.
V primeru etažnih lastnikov morajo biti prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora zastopati upravnik ali druga fizična oz. pravna oseba z ustreznim pooblastilom.
Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Ribnica.

Pogoji za sodelovanje na razpisu so tudi:
–          pridobljeni kulturnovarstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana;
–          pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana;
–          popis del predvidene investicije oz. projekta pripravljen s strani pooblaščenega inženirja (IZS, ZAPS);
–          dve primerljivi predračunski vrednosti predvidene investicije (v EUR) pripravljeni s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti;
–          pridobljeno gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija oz. drugo upravno dovoljenje potrebno za obnovo fasade;
–          da ima vlagatelj poravnane vse finančne obveznosti do Občine Ribnica.

Prijavljena investicija mora biti izvedena v letu 2017 in sicer od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017.

word-priponka Javni razpis: Sofinanciranje obnove fasad 2017

priponka_pdf Javni razpis: Sofinanciranje obnove fasad 2017

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline