Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa

Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. št. 22/89, 97/01 . ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 11. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) naslednji

 J A V N I    R A Z P I S

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA  PROGRAMA ŠPORTA

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet javnega razpisa je izbor predlogov za sofinanciranje vsebin letnega programa športa na območju občine Ribnica  (v nadaljevanju: LPŠ)  v  skladu z določili Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16, v  nadaljevanju: Pravilnik)  v  višini 30.000 EUR in oddaja športnih površin za naslednje vsebine:


I.  Športni programi
 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
  • celoletni programi (programi v različnih športnih panogah,
   ki se bo izvajajo v obsegu najmanj 60 ur v obdobju 30 tednov)
  • šolska športna tekmovanja
8.100 eur
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
  (programi posameznikov in ekip, vključenih v uradni tekmovalni sistem
  Nacionalne panožne športne zveze, potrjen s strani Olimpijskega komiteja
  Slovenije – Združenja športnih zvez)
18.630 eur
 • kakovostni šport programi posameznikov in ekip, vključenih v uradnih
  tekmovalni sistem Nacionalne panožne športne zveze, potrjen s strani
  Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki programa
  ne izvajajo v javnem športnem objektu)
270 eur
II. Športne prireditve
3.000 eur.

3. Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci, ki imajo sedež v občini Ribnica:

 • športna društva in klubi, ki izvajajo programe športa
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine,
 • zavodi na področju vzgoje in izobraževanja,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, so splošno koristne in neprofitne ter
 • organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

 

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so določeni v 6. členu Pravilnika, ki je sestavni del  razpisne dokumentacije.

5. Merila za vrednotenje športnih programov so sestavni del Pravilnika.

6. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu:

 • od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2017.

7. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge:

 • sreda, 19. april  2017 do 9. ure,
 • vloga mora biti v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj – JAVNI RAZPIS LPŠ 2017« poslana ali dostavljena na  naslov: Občina  Ribnica, Gorenjska  cesta  3, 1310 Ribnica.

8. Datum in način odpiranja vlog:

 • sreda, 19. april 2017 ob 9. uri 15 minut v pisarni Občine Ribnica z oznako M22,
 • odpiranje vlog ne bo javno.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

 • 8 dni po  sprejeti odločitvi.

10. Podajanje dodatnih informacij v zvezi z razpisno dokumentacijo:

 • razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani http://www.ribnica.si,
 • dodatne informacije od  5.  do 13. aprila 2017 daje Nevenka Turk Kraljič, dosegljiva na telefonski številki 01/837-20-08.

 

Številka: 41010-0002/2017
Datum:   31. 3. 2017

 

Jože Levstek
Župan

priponka_pdf Javni razpis LPŠ 2017

word-priponka Javni razpis LPŠ 2017 NAVODILO

word-priponka Javni razpis LPŠ 2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

word-priponka Javni razpis LPŠ 2017 VZOREC POGODBE

word-priponka Pravilnik o sofinanciranju športa, OS 16. 6. 2016

word-priponka Letni program športa 2017

Klikni za ogled panorame Ribniške doline