Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

Številka: 1100-1/2017
Datum: 28. 2. 2017

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF) OBČINA RIBNICA objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 SVETOVALEC ZA ŠPORT

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • aktivno znanje angleškega in nemškega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljen strokovni izpit za strokovne delavce v športu;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovno področje:

–   vodenje športnega centra s pripadajočimi športnimi objekti in površinami,
–   načrtovanje, organiziranje in vodenje športnih prireditev,
–   samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov,
–   upravljanje s športnimi igrišči, priprava pogodb za oddajanje igrišč v upravljanje ali najem,
–   oddajanje poslovnih prostorov in športnih objektov v najem,
–   priprava urnikov,
–   trženje, marketing in promocija športa ter športnih objektov in površin v občini,
–   določanje hišnega reda ter spremljanje izvajanja le-tega,
–   sodelovanje in koordinacija dela s klubi in drugimi uporabniki in najemniki,
–   načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil, upravljanja ter obratovanja objektov in naprav,
–   sodelovanje pri izvajanju nalog v zvezi z varovanjem oseb in objektov,
–   vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
–   vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
–   izdajanje soglasij za prireditve,
–   sodelovanje pri izvedbi javnega razpisa za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih športu,
–   sodelovanje pri pripravi dokumentacije za prijave na javne razpise,
–   izvajanje nalog na področju javnih naročil, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,
–   opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu župana, podžupana in direktorja.

Kandidat, ki se bo prijavil na natečaj, mora v vlogi navesti potrebne podatke in priložiti izjavo oz. izjave o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe za zasedbo razpisanega uradniškega delovnega mesta z navedbo stopnje in smeri izobrazbe in datumom diplomiranja,
 • da izpolnjuje pogoj najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj s podrobnim opisom, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • da ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • da ima opravljen strokovni izpit  strokovnih delavcev v športu,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po  uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ribnica, pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z navedenimi strokovnimi izpiti.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu , za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24-06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09-Odl. US (48/09-popr.) in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalca za šport opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Športnem centru Ribnica in v drugih objektih v lasti Občine Ribnica. Delo je dvoizmensko, delovni čas je razporejen na šest delovnih dni v tednu, po potrebi pa tudi v nedeljo.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo:«za javni natečaj – svetovalec za šport« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani Občine Ribnica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 01/837 20 03, kontaktna oseba Gordana Tekavčič.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Občina Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline