Sklep o izbiri izvajalcev letnega programa športa (2016)

Številka: 41010-0058/2016
Datum: 2/9-2016

Direktor Občinske uprave Občine Ribnica izdaja na podlagi tretjega odstavka 6. odstavka 14. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16, v nadaljevanju: Pravilnik) na predlog Komisije za šport, z dne 31. avgusta 2016, v postopku javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica naslednji

S K L E P

I.

Za izvajalce letnega programa športa na območju občine Ribnica za leto 2016 so izbrani:

1. ROKOMETNO DRUŠTVO RIBNICA, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofinancirano v višini 10.415,85 eur, odobreno 1009 ur dvorane ŠCR (v nadaljevanju: ŠCR), 220 ur spremljajočih prostorov in 63 ur dvorane DC-16 Dolenja vas,
2. ŠPORTNO DRUŠTVO EXTREM, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofinancirano v višini 3.621,19 eur in odobreno 459 ur ŠCR in 246 ur spremljajočih prostorov,
3. ŠPORTNO DRUŠTVO SIBOR, Šolska ulica 1, Ribnica, sofinancirano v višini 1.371,51 eur in odobreno 461 ur spremljajočih prostorov,
4. STRELSKI KLUB RIBNICA, Kolodvorska 22, Ribnica, sofinanciran v višini 810,91 eur,
5. PLEZALNI KLUB RIBNICA, Jurjevica 60, Ribnica, sofinanciran v višini 24,64 eur in odobreno 12 ur uporabe velike plezalne stene v ŠCR,
6. PLAVALNI KLUB RIBNICA, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofinanciran v višini 9.712,48 eur, odobreno 574 ur bazena in 253 ur spremljajočih prostorov,
7. TRIATLON KLUB RIBNICA, Trubarjeva ulica 3, Ribnica, sofinanciran v višini 3.047,29 eur, odobreno 88 ur bazena in 244 ur spremljajočih prostorov,
8. ŠPORTNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO LONČAR, Lončarska ulica 64, Dolenja vas, sofinancirano v višini 678,26 eur in
9. OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA, Šolska ulica 1, Ribnica, sofinancirana v višini 317,86 eur.

II.

Izbrani izvajalec mora v osmih po dokončnosti sklepa z naročnikom podpisati pogodbo o sofinanciranju, sicer se šteje, da je od zahteve za sofinanciranje odstopil.

III.

Stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Občina Ribnica je po sprejemu »Letnega programa športa v Občini Ribnica v letu 2016« dne 8. julija 2016, objavila na spletni strani Občine Ribnica, javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v razpisani višini 30.000 EUR.

Postopek javnega razpisa je vodila 3-članska Komisija za šport, ki jo je župan Občine Ribnica dne 1. 7. 2016 imenoval s sklepom št. 671-28/2016-2. Na javni razpis je pravočasno prispelo deset pravilno označenih vlog. Vloge štirih predlagateljev so bile popolne, pet predlagateljev je svoje vloge po pozivu Komisije za šport pravočasno dopolnilo, vlogo predlagatelja, ki vloge ni dopolnil, pa je direktor s sklepom zavrgel.

Komisija za šport je na podlagi meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini Ribnica kot sestavnem delu že citiranega Pravilnika vrednotila vloge vseh predlagateljev. Ob upoštevanju višine razpoložljivih sredstev v skladu z razdelitvijo sredstev po posameznih vsebinah iz LPŠ je oblikovala predlog sofinanciranja posameznega izvajalca LPŠ v nominalni višini s pripadajočim številom točk in določenim številom ur uporabe športne infrastrukture.

Direktor občinske uprave je s predlogom komisije soglašal in s sklepom odločil kot izhaja iz izreka sklepa. Izbrani izvajalci bodo po dokončnosti sklepa pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Predlagatelj programa športa oz. prijavitelj na razpis ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov, poročil in predloga sklepa o sofinanciranju, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge.

S tem je sklep utemeljen.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljeno v roku 8 dni po prejemu sklepa vložiti pritožbo z zahtevkom za preveritev utemeljenosti sklepa na župana Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. Pritožba se vloži pisno ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Postopek vodila:
Nevenka Turk Kraljić
Višja svetovalka

Direktor občinske uprave
Janez Mate
Po pooblastilu
Brigita Košmrlj univ. dipl. pravnica.

Vročiti osebno po ZUP:
– Rokometno društvo Ribnica, Majnikova 2, Ribnica
– ŠD Extrem, Majnikova 2, Ribnica
– ŠD Sibor, Šolska ulica 1, Ribnica
– Roman Lunder – za Strelski klub Ribnica, Vrtnarska 3, Ribnica
– Plezalni klub Ribnica, Jurjevica 60, Ribnica
– Plavalni klub Ribnica, Majnikova 2, Ribnica
– Triatlon klub Ribnica, Trubarjeva 3, Ribnica
– ŠTD Lončar, Lončarska 64, Dolenja vas
– Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, Ribnica

Vročiti po dokončnosti sklepa:
– Športni center Ribnica, tu
– Podružnična osnovna šola Dolenja vas, Šolska ulica 9, Dolenja vas

Vložiti:
– v zadevo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline