Sklep o začetku postopka OPPN za enoto urejanja prostora Ri_8

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US) in 32. člena Statuta Občine Ribnica ( Uradni list RS, št. 17/12) sprejema župan Občine Ribnica

priponka_pdf Sklep o začetku postopka priprave OPPN za enoto urejanja prostora Ri_8

Klikni za ogled panorame Ribniške doline