14. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  06.02.2013

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 s k l i c u j e m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  14.02.2013,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

  

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 20.12.2012 in korespondenčne seje

priponka_pdf Zapisnik 13. redne seje

priponka_pdf Ne realizirani sklepi 13. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja, pobude in predloge 13. redne seje

2. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2013- druga obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Obrazložitve proračuna

priponka_pdf Odlok o proračunu

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj

excel-priponka Kadrovski načrt

3. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«- druga obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok – MIR

4. Letni programa športa v občini Ribnica za leto 2013

priponka_pdf LPŠ obrazložitev

priponka_pdf Letni program športa 2013

priponka_pdf LPŠ primerjava 2010-2013

5. Letni program kmetijstva v občini Ribnica za leto 2013

priponka_pdf Letni program kmetijstva za leto 2013

6. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013

priponka_pdf Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

7. Ukinitev javnega dobra na delu prac. št. 2481 k.o. 1624-Gorenja vas in izbris zaznambe javnega dobra na delu parc. št. 1437/38 k.o. 1625-Ribnica

8. Sklep o določitvi višini skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013

priponka_pdf Ukinitev javnega dobra in Sklep o določitvi višine skupne vrednosti pravnih poslov

9. Prekategorizacija in oddaja občinskih stanovanj v najem

priponka_pdf Prekategorizacija stanovanj januar 2013

10. Oprostitev plačila komunalnega prispevka PGD Ribnica

priponka_pdf Vloga PGD

priponka_pdf Obrazložitev oprostitve plačila komunalnega prispevka

11. Problematika kamnoloma in vasi Kot

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Kamnolom Kot

priponka_pdf Kot civilna iniciativa

12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

13. Razno

 

Gradiva za točki 2. in 3. se ne spreminjata, zato fotokopij ne pošiljamo še enkrat.

 

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline