13. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  12.12.2012

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  20.12.2012,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 18.10.2012

priponka_pdf Zapisnik 12. redne seje

priponka_pdf Realizirani sklepi 12. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja svetnikov z 12. redne seje

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica 2012 – hitri postopek

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Odlok o rebalansu

priponka_pdf Sklepi o prerazporeditvah po rebalansu

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

3. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2013 – prva obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o proračunu

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj 2013

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2013

Tabela prerazporeditev

4. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«- prva obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok MIR

5. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica  Pr_8

priponka_pdf Gradivo – Prigorica

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Ureditvena situacija

6. Odloka o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza« –  skrajšan postopek

priponka_pdf Gradivo Hrastje

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Hrastje – graficna priloga POSZ

priponka_pdf Hrastje – PO

7. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf .Pravilnik šport 2012 Občina Ribnica – predlog VM

priponka_pdf Spremni dopis

8. Pravilnik o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica

priponka_pdf Pravilnik

9. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za določanje podaljšanega  obratovalnega časa  gostinskih obratov  in kmetij, na katerih se opravlja  gostinska dejavnost

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za obratovalni čas

priponka_pdf .Sprememba pravilnika o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa

10. Sklep o začasnem financiranju za obdobje januar-marec 2013

priponka_pdf .Obrazložitev sklepa

priponka_pdf Sklep o začasnem financiranju 2013

priponka_pdf Splošni del proračuna ZF

priponka_pdf Posebni del proračuna ZF

11. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2013

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

12. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep – cena kanalščine)

priponka_pdf Vloga za spremembo cene

priponka_pdf Predlog sklepa

12. Sklep o finančni donaciji Občini Duplek zaradi poplav

priponka_pdf Donacija

priponka_pdf Sklep

14. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janez Oražem, Ribnica

15. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013 (gradivo je sestavni del Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2013)

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem

16. Ukinitev javnega dobra na parc. št. 2932/27 k.o.  1623 – Jurjevica

priponka_pdf Ukinitev javnega dobra

17. Informacija o izgradnji vrtca v Ribnici

18. Informacija o širitvi Nature 2000 v občini Ribnica

19. Informacija o aktivnostih za upravljanje z rjavim medvedom

priponka_pdf Zapis

20. Informacija o pristopu novih občin v Javni zavod Lekarna Ribnica

21. Problematika kamnoloma in vasi Kot

22. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

23. Razno

 

Gradivo k 2. in 3. točki dnevnega reda ste člani odborov in komisij prejeli že z gradivom za sejo odbora ali sejo komisije.

 

Opomba:

PROSIMO, DA Z GRADIVOM, KI JE PRILOŽENO ZA OBRAVNAVO 14. TOČKE DNEVNEGA REDA, RAVNATE V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.

 

Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline