12. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010
Datum: 11.09.2012

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 16.10.2012, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 12.07.2012 in korespondenčne seje

priponka_pdf Zapisnik 11. redne seje
priponka_pdf Zapisnik 1. dopisne seje
priponka_pdf Pregled realiziranih in nerealiziranih sklepov

2. Pobuda za širitev območja stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, območje Rakitnice

priponka_pdf Pobuda za širitev območja stavbnih zemljišč Rakitnica
priponka_pdf Priloga k širitvi stavbnih zemljišč Rakitnica

3. Pobuda za širitev območja stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, območje Sušje

priponka_pdf Pobuda za širitev območja stavbnih zemljišč Sušje
priponka_pdf Priloga k širitvi stavbnih zemljišč Sušje

4. Pobuda za širitev območja stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, območje Sajevec

priponka_pdf Pobuda za širitev območja stavbnih zemljišč Sajevec

priponka_pdf Priloga k širitvi stavbnih zemljišč Sajevec

5. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev in utemeljitev
priponka_pdf Obrazložitev
priponka_pdf Tekstualni del odloka

6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica – druga obravnava

priponka_pdf Obrazložitev
priponka_pdf Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občine Ribnica
priponka_pdf Amandma

7. Odlok o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Ribnica – druga obravnava

priponka_pdf Obrazložitev
priponka_pdf Odlok o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Ribnica
priponka_pdf Amandma

8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica 2012 – hitri postopek

priponka_pdf Obrazložitev
priponka_pdf Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2012
priponka_pdf I. Splošni del proračuna
priponka_pdf II. Posebni del proračuna
priponka_pdf Načrt razvojnih programov
priponka_pdf Sklepi o prerazporeditvah
priponka_excel Tabela prerazporeditev

9. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve – pomoč družini na domu

priponka_pdf Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve- pomoč družini na domu
priponka_pdf Vloga CSD Ribnica za soglasje k ceni

10. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Ribnica

priponka_pdf Predlog sklepa

11. Občinske nagrade in priznanja za leto 2012

12. Imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda Glasbene šole

13. Imenovanje predstavnikov v volilna telesa za volitev članov državnega sveta

priponka_pdf Obrazložitev
priponka_pdf Seznam predlaganih kandidatov
priponka_pdf Poziv Državne volilne komisije
priponka_pdf Pravila za izvolitev

14. Imenovanje kandidatov za člane državnega sveta

15. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2012

priponka_pdf Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2012

16. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

17. Razno

Gradivo k 8. točki dnevnega reda ste že prejeli z gradivom sejo odbora ali sejo komisije.

Ogled kartografskega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (pošiljanje kartografskega dela in objava na spletni strani zaradi preobsežnosti ni mogoča) je možen vsak delovni dan na Oddelku za okolje in prostor.
PROSIMO, DA Z GRADIVOM, KI JE PRILOŽENO ZA OBRAVNAVO 11., 12., 13. in 14. TOČKE DNEVNEGA REDA, RAVNATE V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline