Občinski prostorski načrt Občine Ribnica

priponka_pdf Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica – TEKSTUALNI DEL, odlok

priponka_pdf Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (OPN Ribnica 07), Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta
priponka_pdf Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica, PRIKAZ STANJA PROSTORA – tekstualni del

 

Kartografski del OPN Občine Ribnica – VSEBINA

 

I. Strateški del OPN
priponka_pdf 1. zasnova prostorskega razvoja občine
priponka_pdf 2. zasnova gospodarske javne infrastrukture
priponka_pdf 3. usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, prikaz okvirnih območji naselij, razpršene gradnje in razpršene poselitve
priponka_pdf 4.a usmeritve za razvoj v krajini
priponka_pdf 4.b usmeritve za zaščito in reševanje
priponka_pdf 5. usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

II. Izvedbeni del OPN
priponka_pdf 1. Pregledna karta občine Ribnica z razdelitvijo na liste
priponka_pdf 2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji gospodarske javne infrastrukture
3. Prikaz območji enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
4. Prikaz območji enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture
5. Prikaz območji enot urejanja prostora, občinskih podrobnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov
6. Legenda

Podrobnejše informacije o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica in celoten kartografski del lahko dobite v času uradnih ur na Občini Ribnica.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline