11. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka:900-11/2010
Datum:04.07.2012

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

sk l i c u j e m

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  12.07.2012,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne  19.04.2012

priponka_pdf Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

priponka_pdf Odgovori na vprašanja z 10. redne seje

2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica – druga obravnava

priponka_pdf Obrazložitev in Odlok

3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica – prva obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

4. Odlok o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Ribnica – prva obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

5. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanjuplač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana

priponka_pdf Obrazložitev in Pravilnik

6. Pravilnik za sofinanciranje obnov fasad stavb v mestnem jedru Ribnice

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik

7. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

priponka_pdf Vloga vrtca za spremembo cen

priponka_pdf Sklep

8. Oprostitev plačila občinske takse za Ribniški študentski klub

priponka_pdf Vloga z obrazložitvijo

9. Oprostitev plačila občinske takse za Radio Urban d.o.o.

priponka_pdf Vloga z obrazložitvijo

10. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ribnica

word-priponka 01-Polletno poročilo o izvrševanju proračuna -leto 2012

priponka_pdf 02-Sklepi o prerazporeditvah

priponka_pdf 03-I. Splošni del proračuna

priponka_pdf 04-II. Posebni del proračuna

11.  Informacija o dopolnjenem osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 – INOTHERM

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Pregled cestnih povezav

priponka_pdf Ureditvena situacija

priponka_pdf Zapisnik javne obravnave

12. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2012

priponka_pdf Dopolnitev načrta

13. Informacija o prenovi javne razsvetljave v Občini Ribnica

priponka_pdf Študija

14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

15. Razno

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline