Ukinitev statusa javnega dobra – parc. št. 2942/7 k.o. Jurjevica

Občinska uprava Občine Ribnica izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS 111/05-odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10-Zrud-1, 62/10-popr. in 20/2011-odločba US) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica, sprejetega na 10. redni seji 19. 4. 2012, v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

priponka_pdf ODLOČBO O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

Klikni za ogled panorame Ribniške doline