10. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka:  900-11/2010

Datum: 11. 04. 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica ( Uradni list RS, št. 17/2010)

sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 19. 04. 2012, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 15. 03. 2012

Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov z 9. redne seje OS – I. del

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov z 9. redne seje OS – II. del

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov z 9. redne seje OS – III. del

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2011- skrajšan postopek

Predlog sklepa

Predlog odloka o ZR 2011

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Realizacija NRP 2011-2014

Obrazložitve ZR 2011

Sklep o prerazporeditvah in tabele

Računovodski izkazi 2011 – občina

Poslovno poročilo ŠCR – 2012

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ

Poročilo Nadzornega odbora k ZR za leto 2011

3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica – druga obravnava

Obrazložitev

Karta – Ribnica

Seznam izvzemov

Seznam novih odsekov

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ribnica

Opombe

Predlog župana

4. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica – prva obravnava

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica

5. Odlok o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o. – prva obravnava

Obrazložitev

Odlok o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o.

6. Imenovanje člana Sveta Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

Sklep KMVVI

7. Premoženjsko pravne zadeve:

7.1. Poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2011.

Poročilo

7. 2. Ukinitev javnega dobra na parc. št. 2942/7 k.o. Jurjevica

7. 3. Ukinitev javnega dobra na parc. št. 4493/6 k.o. Dolenja vas

Premoženjske zadeve

8. Poročilo o delu programskega sveta Rešeta

9. Poročilo o delu Komisije za Športni center Ribnica

10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

11. Razno

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek  l. r.

 

Gradivo k 2. točki dnevnega reda so člani OS prejeli hkrati z vabilom za sejo odbora ali komisije

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline