Letna poročila javnih zavodov in javnih podjetji za leto 2011

Občina Ribnica objavlja letna poročila javnih zavodov in javnih podjetji za leto 2011, kot del delovnega gradiva za obravnavo Zaključnega računa Občine Ribnica za leto 2011.

GLASBENA ŠOLA

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz računa financiranja

Pojasnila k računovodskim izkazom

priponka_pdf HYDROVOD (pozor, velikost je 15MB)

Bilanca stanja

Izkaz poslovnega izida

KOMUNALA RIBNICA

Letno poročilo 2011

LEKARNA RIBNICA

Računovodski izkazi

Letno poročilo 2011

MIKLOVA HIŠA

Bilanca stanja

Izkaz računa financiranja

Izkaz prihodkov in odhodkov

Poslovno poročilo 2011

Računovodsko poročilo 2011

OSNOVNA ŠOLA

Računovodski izkazi

Letno poročilo 2011

Izjava o oceni NNJF 2011

Samoocenitveni vprašalnik 2011

ROKODELSKI CENTER

Računovodski izkazi

Letno poročilo 2011

Ajpes – Letno poročilo 2011

Evidenca obiskovalcev 2010-2011

VRTEC RIBNICA

Bilanca stanja

Letno poročilo za leto 2011

Pomembnejši podatki iz letnega poročila 2011

ZDRAVSTVENI DOM

Računovodski izkazi

Poslovno in računovodsko poročilo 2011

Klikni za ogled panorame Ribniške doline