11. izredna seja Občinskega sveta občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:   31/7-2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

11. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 2. avgusta 2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

 

 Predlog dnevnega reda:

 1. Volitve in imenovanja 

priponka_pdf Mnenje ustanovitelja

priponka_pdf Predlog sklepa

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

Javni zavod je ustanovitelja v skladu s 3. odstavkom 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Uradni list RS, št. 88/01, 119/077 in 105/08) zaprosil k podaji mnenja na postopek imenovanja oz. razrešitve ravnateljice. Glede na to da zakonsko določen 20-dnevni rok za podajo mnenja poteče 6. avgusta, je sklic izredne seje občinskega sveta utemeljen.

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek L.r.

Župan

Vabljeni:

  • člani OS

V vednost:

  •  – arts@arts.si- SLS Ribnica, Goriča vas 48, Ribnica- Lista za jutri, Hrovača 62, 1310 Ribnica- Janez Šilc, Breže 45, 1310 Ribnica (SMC)
  • – Dejan Hoge, Kolodvorska 23, 1310 Ribnica (Združena levica)
  • – SD, p. p. 28, 1310 Ribnica
  • – NSi, Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica
  • – SDS, Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica
  • SLS Ribnica, Goriča vas 48, Ribnica
  • Lista za jutri, Hrovača 62, Ribnica
  • Janez Šilc, Breže 45, Ribnica – SMC

 

Rešeto, julij 2018

priponka_pdf REŠETO, 31. julij 2018, letnik XXII (4,5 MB)

Rešeto, julij 2018

Rešeto, julij 2018

AKTUALNO

Poziv k zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2018 5
Zahtev(a)na izkušnja 5, 6
Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije 7
PGD Dolenji Lazi – 90 let 8, 9
Šestdeset let delovanja Ribiške družine Ribnica 10
Največji športno-dobrodelni projekt bo z dnevnim tekaškim dogodkom tekača gostila tudi naša občina 11
Vesele počitnice – Lumpijada pritegnila veliko število otrok 13
KULTURNI UTRINKI
Ali je kaj trden most? 14, 15
Majda Janša v Velenju in Marta Tekavec v Ribnici 16
Z lepimi pozdravi z dopusta … 17
Krošnjar v gostilni Pri Cenetu 24, 25
IZ MIKLOVE HIŠE
Kako si pomagati, če pred dopustom ne utegnete v knjižnico? BIBLOS e-knjige! 26
 
ŠPORTNI UTRINKI
Ambrož Triatlon Kamnik 27
Šola triatlona v šolskem letu 2017/2018 27
Reportaža SIBOR–INOTHERM z evropskega pokala v ju-jitsu duo sistemu – Medemblik 2018 28
Reportaža SIBOR–INOTHERM z mednarodnega turnirja v ju-jitsu – Vidovdan 2018 (Banjaluka) 28
Ribniški plavalci zelo uspešni ob zaključku plavalne sezone 29
Mlajše selekcije Rokometnega društva Ribnica v sezoni 2017/2018 30, 31
Na ribniškem bazenu pestro tudi med počitnicami 32
S PLANINCI NA POT
Ribniški planinci v Italiji in z Italijani v Sloveniji 33
OD VRTCA DO ŠOLE
Naj te življenje nese, samo da te ne spodnese … 34
Generacije druga z drugo 35
V šoli se imamo »fajn« 35
Nagradni sprehod po Parku vojaške zgodovine 36
IZ POLITIČNIH KROGOV
Bo, ne bo, bo …. 37
Sestavljanje koalicije 37
ZAHVALE OB SMRTI 38
OBVESTILA 38, 39

Obvestilo

Občina Ribnica obvešča, da bo železniški promet zaradi dostave železniškega gradbenega materiala na gradbišče in strojnega uravnavanja tira nekoliko povečan na regionalni železniški progi Grosuplje – Kočevje.

Priporočamo posebno previdnost na območju nivojskih križanj, kjer cesta prečka železniško progo, predvsem od železniške postaje Ribnica proti Kočevju, kjer vlaki do sedaj niso redno vozili.

Poziv – občinska priznanja in nagrade

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 POZIV K ZBIRANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2018

NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju, s čimer ta predstavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

 URBANOVA NAGRADA

Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

 GALLUSOVO PRIZNANJE

Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

 PRIZNANJE OBČINE RIBNICA

Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot spodbuda za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagra­da, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE – NE ODPIRAJ« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do vključno 11.9. 2018.

Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv ter naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga.   Dodatne informacije lahko dobite na tel. številki 837 20 08.

 

 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

JOŽE TANKO l.r.

Javna dražba za prodajo nepremičnin

priponka_pdf Javna dražba za prodajo nepremičnin Škrabčev trg 40, solastniški delež k.o. Dolenja vas

Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra ter javno naznanilo

priponka_pdf Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra ter javno naznanilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline