Rešeto, april 2018

priponka_pdf REŠETO, 30. april 2018, letnik XXII (4,6 MB)

Rešeto, april 2018

Rešeto, april 2018

AKTUALNO
Občina Ribnica bo objavila javni razpis za turizem in javni razpis za razvoj podeželja 4
Obrtniki, podjetniki – spet nove zahteve države! 5
Vabilo na delavnico in predstavitev pristopa CLLD v okviru LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 5
SPOT v lokalnem okolju 6
Vabilo na delavnice Varno staranje 6
Trideset let delovanja Centra za socialno delo Ribnica 7

KULTURNI UTRINKI
Ribniški pasijon 2018: Bodite pogumni! 8, 9
Praznovanje pomladi na Podružnični šoli Sv. Gregor 10
Materinski dan v Dolenji vasi 10
Na Velike Poljane 11
Otvoritev sezone Koncertnega abonmaja Ribnica 2018 11
Nina Šenk, prva Slovenka na prestižnem festivalu klasične glasbe v Londonu 12

MED NAŠIMI LJUDMI
Delavnica in predstavitev RogLab v Rokodelskem centru Ribnica 12
Novo vodstvo v Društvu invalidov Ribnica 12
Dan staršev 13
V društvu Veter smo Breg tudi letos očistili smeti 13
Domači planinski koči in domova nas pričakujejo 14
Turistično društvo Grmada – novim zmagam naproti 15
Salamijada 2018 15

IZ MIKLOVE HIŠE
Domoznanske novosti iz Knjižnice Miklova hiša Ribnica 16

ŠPORTNI UTRINKI
Extremovci državni podprvaki v futsalu in prvaki zimske lige v nogometu 24, 25
Ekipa NK Ribnica Kočevje zasedla odlično četrto mesto v državnem prvenstvu FUTSAL U13 26
Ribničani s sedmimi zmagami na mednarodnem plavalnem mitingu Pingvinček v Kranju 27
Reportaža SIBOR–INOTHERM iz mednarodnega turnirja v Budimpešti 2018 27

OD VRTCA DO ŠOLE
Svirél 28
Mi semena sejemo … semena si izmenjamo 28
“Dol” z zimo! 29
Zobna preventiva v predšolskem obdobju 29
Intenzivne pevske vaje 30

S PLANINCI NA POT
PD Ribnica na dveh potepanjih 31
Razpis za najemnika doma na Grmadi 31

OBČANI PIŠEJO
Pred zaključkom mandata 32
Izboljšati kakovost življenja in odgovoriti na izzive časa 32
Dovolj je skrivalnic! 33
Izpod županovega peresa – Proračun 2018! 33
Čas, ko bo človek človeku: človek (Kosovel) 34
Kraja odpadnega papirja z ekoloških otokov in kontejnerjev Komunale Ribnica 34
V spomin na prve demokratične volitve 35
Živel 1. maj – praznik dela! 35
Divja odlagališča 36
Zlati kamen 2 36

ZAHVALE OB SMRTI 37, 38

OBVESTILA 38, 39

Obratovanje bazena v ŠCR v času prvomajskih praznikov

Bazen v Športnem centru Ribnica bo za rekreativno plavanje v času prvomajskih praznikov deloval po naslednjem razporedu:

Petek 27. 4. 2018 – ZAPRT

Sobota 28. 4. 2018 – ZAPRT

Nedelja 29. 4. 2018 – ZAPRT

Ponedeljek 30. 4. 2018 – ODPRT

Torek 1. 5. 2018 – ZAPRT

Sreda 2. 5. 2018 – ZAPRT

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka:353-1/2013

Datum: 24.4.2018

 

V skladu z 52. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) in  1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Ribnica objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja bo naslednje stvarno premoženje v lasti Občine Ribnica:

 parc. št. 2487/3 v izmeri 8 m2,

parc. št. 2487/2 v izmeri 36 m2 in

parc. št. 2470/5 v izmeri 253 m2,

vse k.o. 1624 – Gorenja vas.

Neposredna pogodba se sklene po preteku 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica, če v tem roku nihče drug ne bo izkazal interesa za nakup predmetnih parcel.

 

.

 

Obvestilo volivcem

OBVESTILO VOLIVCEM – Občina Ribnica

Pravila za izrabo časopisnega prostora za namen izvedbe predčasnih volitev v DZ RS

word-priponka Pravila

priponka_pdf Cenik

Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT)

sklep

10. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 18.4.2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

  1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v sredo, 25. aprila 2018, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

  1. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018 – 2. obravnava

priponka_pdf Uvodna stran proračuna

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve proračuna 2018

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj 2018

priponka_pdf Prva dopolnitev načrta ravnanja 2018

priponka_pdf Kadrovski načrt 2018

priponka_pdf Obrazložitev kadrovskega načrta

priponka_pdf Finančni načrt SOUMIR 2018

2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev pravilnika

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

priponka_pdf Pravilnik

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitev pravilnika

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

priponka_pdf Pravilnik

priponka_pdf Mnenje o skladnosti sheme

Obrazložitev sklica izredne seje:

K 1. točki: Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana, je v dogovoru z Občino Ribnica izvedla razpis za gradnjo ureditve odseka glavne ceste G2-106/0263 od km 4,040 do km 4,720. Sam postopek javnega naročila je potekal konec leta 2017 in sicer odpiranje ponudb je bilo 24.10.2017, sledil je natančen pregled ponudb, odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika pa je bila  izdana 1.12.2017. V skladu z izvedenimi postopki javnega naročanja je bila pogodba izbranemu izvajalcu poslana v podpis 9.3.2018. Po pogodbi, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije je rok za dokončanje del 30.6.2018. Občina je bila v skladu z dogovorom in izvedenim javnim razpisom pozvana, da sofinancersko pogodbo, ki bo osnova za pričetek del, čim prej podpiše. Ureditev navedenega odseka je rezultat večletnih prizadevanj in usklajevanj, zaradi česar je izjemnega pomena, tako za ožji kot širši ureditveni prostor, da se k investiciji tudi pristopi. Sprejem proračuna je glede na navedeno odločilnega pomena za zagotavljanje zakonsko določenih obveznosti in načrtovanih investicij, ki pomembno vplivajo na razvoj Občine.

K 2. in 3. točki: Na sprejem in uveljavitev sprememb in dopolnitev posameznega  pravilnika je vezan postopek izvedbe javnega razpisa, na podlagi katerega upravičenci prejmejo sredstva. Dodeljena sredstva npr. društvom predstavljajo osnovo za njihovo delovanje in izvajanje programov, zato je potrebno spremembe pravilnikov sprejeti čim prej.

Gradivo za obravnavo proračuna za leto 2018 v 2. obravnavi iz vidika racionalizacije  pošiljamo v isti obliki in vsebini kot za 1. obravnavo.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

  • člani OS
  • mediji

 

Preventivni dan

PREVENTIVNI DAN

KDAJ: V četrtek, 19.4.2018  od 8.00 – 11.00 ure

Meritve HOLESTEROLA, krvnega sladkorja in krvnega tlaka

KJE: na parkirišču zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

PREDAVANJEDEJAVNIKI TVEGANJA ZA BOLEZEN SRCA IN OŽILJA
v predavalnici zdravstvenega doma ob 10.30 uri

 

VABLJENI!

 

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

Majnikova 1, 1310 Ribnica

zdravstvena.vzgoja@zdribnica.si

Anka Debeljak dipl.m.s; 040 664 754

Teja Arko dipl.m.s; 070 790 964

Ribnica, 2018

 

Delavnice »Varno staranje«

Občina Ribnica v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka vabi na delavnice »Varno staranje«. Delavnice bodo potekale ob četrtkih, in sicer 17. maja, 24. maja in 31. maja, med 9.00 in 11.30 v sejni sobi Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma (Majnikova 1, 1310 Ribnica).

IAT Staranje brez nasilja_plakat

IAT Staranje brez nasilja_zloženka 2017

Predstavitev programa Staranje brez nasilja

Ribnica

 

JAVNI RAZPIS – ŠPORT

priponka_pdf Javni razpis – šport

priponka_pdf Javni razpis – navodilo

priponka_pdf LPŠ 2018

priponka_pdf Odlok o sofinanciranju LPŠ

word-priponka Razpisna dokumentacija – prva stran

word-priponka Razpisna dokumentacija 2018

word-priponka Vzorec pogodbe

Klikni za ogled panorame Ribniške doline