Rešeto, februar 2018

priponka_pdf REŠETO, 28. februar 2018, letnik XXII (4,3 MB) »Več

Javna dražba za najem enosobnega stanovanja št. 21, na Prijateljevem trgu 3, Ribnica

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)  »Več

Evidenca evidenčnih naročil nad 10.000,00 EUR v letu 2017

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavljamo evidenco evidenčnih naročil nad 10.000,00 evrov. »Več

Javna predstavitev odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica

Številka: 007-0005/2017

Datum:   16/2-2017

 

Spoštovani

Občinski svet Občine Ribnica je na 16. redni seji sprejel odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica v prvi obravnavi.

Javna predstavitev odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica v povezavi z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in Nacionalnim proramom športa ter javna predstavitev Letnega programa športa v občini Ribnica za leto 2018 bo

v torek, 6. marca 2018 ob 17,30 v sejni sobi Občine Ribnica.

Vsebino odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica bo predstavila ga Vida Mihelčič.

Letni program športa v občini Ribnica bo predstavil Miloš Petelin.

Vljudno vabljeni!

 

Župan

Jože Levstek l. r.

 

Vabljeni po e-pošti:

– športna društva in klubi

– župan Jože Levstek

– člani Občinskega sveta Občine Ribnica

– Gordana Tekavčič

– lokali mediji

– Nevenka Turk Kraljič

V vednost:

– ga Vida Mihelčič

– g Miloš Petelin

Predlog za prenos parcel iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

Predlog za prenos dela parc. št. 1435/12 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo (2)

16. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 1.2.2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 15.2.2018, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

  1. Potrditev zapisnika 14. redne seje, 15. redne seje, 7. izredne seje in 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

priponka_pdf Zapisnik 14 redne seje OS

priponka_pdf Zapisnik 15 redne seje OS

priponka_pdf Zapisnik 7. izredne seje OS

priponka_pdf Zapisnik 8. izredne seje OS

2. Odlok o proračunu Občine Ribnica za 2018, 1. obravnava

priponka_pdf Uvodna stran proračuna

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve proračuna 2018

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj 2018

priponka_pdf Prva dopolnitev načrta ravnanja 2018

exel Kadrovski načrt 2018

word-priponka Obrazložitev kadrovskega načrta

priponka_pdf Finančni načrt SOUMIR 2018

3. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev odloka LPŠ

priponka_pdf Odlok LPŠ

4. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev odloka

priponka_pdf Odlok o porabi koncesijske dajatve

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev k spremembam pravilnika

priponka_pdf Pravilnik ljubiteljska kultura- novela

priponka_pdf Pravilnik ljubiteljska kultura 2011

6. Sklep o potrditvi cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok

priponka_pdf Obrazložitev sklepa cene

priponka_pdf Elaborat – odpadki 2018

7. Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev sklepa cene

priponka_pdf Elaborat – čiščenje in odvajanje 2018

priponka_pdf Obrazložitev cen

priponka_pdf Sklep o cenah

8. Prva dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018

priponka_pdf Prva dopolnitev načrta

9. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja LN Ko_13- del –širitev in sanacija kamnoloma v Kotu (dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kot I. (Rigler)) in  Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja in dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 2 (krajše SD OPN 2)

priponka_pdf Stališča do pripomb

10. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

priponka_pdf Sklep KMVVI

11. Soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

12. Predstavitev projekta “Zunanje igrišče pred ŠCR”

13. Pobude, vprašanja in predlogi

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

Letno poročilo o delovanju Programa Svit v letu 2017

word-priponka 2017 letno poročilo Svit obc

Razpis za vpis otrok v vrtec 2018-19

priponka_pdf Razpis za vpis otrok v vrtec 2018-19

Predlog za prenos dela parc. št. 2940/3 k.o. Jurjevica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu dela parc.št. 2940/3 k.o. Jurjevica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline