Obvestilo

Občina Ribnica obvešča, da bo železniški promet zaradi dostave železniškega gradbenega materiala na gradbišče in strojnega uravnavanja tira nekoliko povečan na regionalni železniški progi Grosuplje – Kočevje.

Priporočamo posebno previdnost na območju nivojskih križanj, kjer cesta prečka železniško progo, predvsem od železniške postaje Ribnica proti Kočevju, kjer vlaki do sedaj niso redno vozili.

Poziv – občinska priznanja in nagrade

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 POZIV K ZBIRANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2018

NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju, s čimer ta predstavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

 URBANOVA NAGRADA

Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

 GALLUSOVO PRIZNANJE

Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

 PRIZNANJE OBČINE RIBNICA

Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot spodbuda za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagra­da, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE – NE ODPIRAJ« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do vključno 11.9. 2018.

Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv ter naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga.   Dodatne informacije lahko dobite na tel. številki 837 20 08.

 

 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

JOŽE TANKO l.r.

Javna dražba za prodajo nepremičnin

priponka_pdf Javna dražba za prodajo nepremičnin Škrabčev trg 40, solastniški delež k.o. Dolenja vas

Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra ter javno naznanilo

priponka_pdf Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra ter javno naznanilo

Rešeto, junij 2018

priponka_pdf REŠETO, 29. junij 2018, letnik XXII (6,8 MB)

Rešeto, junij 2018

Rešeto, junij 2018

AKTUALNO
Dolžno ravnanje lastnikov in skrbnikov psov 5
Javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizan in stadiona v Obrtni coni Ugar Ribnica 5
Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč 6
Spremembe na področju obračunavanja turistične takse 6
Pokrita tržnica Sodražica – priložnost za pridelovalce, izdelovalce, društva … 6
Zgodovinski dosežek rokometašev: drugo mesto v sezoni 2017/2018 7, 8

KULTURNI UTRINKI
Minila je komaj polovica leta, pa smo že gostili 1100 nastopajočih 9, 10, 11
Dogajanje v Rokodelskem centru Ribnica 12, 13
Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica praznuje 14
Koncert domačega tenorista Aljaža Vesela 15
Zbornik Pesem si 2018 16
Gradovi in dvori na Ribniškem nekoč in danes 17
Poletna muzejska noč v Ribnici 18
Ribniški trg – življenjska sila napredka 19
Glasbena šola Ribnica gostila nekdanji učenki 20
Koncert nagrajencev 20

IZ MIKLOVE HIŠE
Izšla je knjiga Iskanje srca v tujini 21
»Pol ure na dan prežene dolgčas stran!« 21

ŠPORTNI UTRINKI
Za zaključek odlične sezone 2017–2018 Extremovci zasedli drugo mesto na močnem mednarodnem turnirju v Zagrebu 30
Zaključek šolskega leta v znamenju najmlajših plavalk in plavalcev 31
Zaključek plezalne šole v naravnem plezališču 31
Reportaža SIBOR–INOTHERM z Evropskega članskega prvenstva v ju-jitsu borbah – Gliwice 2018 32
Reportaža SIBOR–INOTHERM s finalnega turnirja v borbah – Artiče 2018 32
Akvatlon Rajhenburg (27. 5. 2018) 33
Triatlon za pokal Istre 2018 (2. 6. 2018) 33
Triatlon Kočevje 2018 (9. 6. 2018) 33
NK Ribnica podprvak U12 skupine 2 in bronast med enaindvajsetimi ekipami U12 34, 35

S PLANINCI NA POT
Izlet za dežurne v Bohinju 36

OD VRTCA DO ŠOLE
Odličnjakinja Katja Andolšek 37
Dogajanje pri Žabicah 38
Gozdne živali na obisku 39
Otroci radi pomagajo 39
Vsi za dobro, dobro za vse! 40
Veselo in razgibano v poletje 41
Babica in dedek pripovedujeta … 41
Zaključni nastop gledališke skupine in pevskih zborov OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica 42
Evakuacijska vaja v Vrtcu Ribnica 43
… le z ljubeznijo in skrbjo za druge lahko postaneš in ostaneš boljši 43
Teden ljubiteljske kulture v Vrtcu Ribnica 44
Kozolci – kulturna dediščina 45
11. druženje in gibanje vseh generacij v Vrtcu Ribnica 45

MED NAŠIMI LJUDMI
Strokovna ekskurzija OZVVS Ribnica 46

IZ POLITIČNIH KROGOV
Poražencem volitev namenja »globoka država« glavno besedo 47
Hvala za vaš glas 48
Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti 48

ZAHVALE OB SMRTI 49

OBČANI PIŠEJO 49

OBVESTILA 50

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2018

ODLOČBA 2018

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

 

Številka: 900-14/2014

Datum: 6.6.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 14.6.2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica 

 

 

 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje in 10. izredne seje Občinskega sveta

1.1. zapisnik 17. redne seje

1.2. zapisnik 10. izredne seje

1.3. Odgovori na vprašanja

2. Odlok o spremembi meje območij naselij Ortnek in Hudi Konec, skrajšani postopek

2.1. Obrazložitev Odloka_sprememba meje med Ortnekom in Hudim Koncem

2.2. Odlok o spremembi meje med naseljema Ortnek in Hudi Konec

2.3. Mnenje Ortnek in Hudi Konec 2.4. Elaborat Ortnek in Hudi Konec

2.4. Elaborat Ortnek in Hudi Konec

3. Odlok o spremembi meje območij naselij Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica, skrajšani postopek

3.1. Obrazložitev odloka_sprememba meje med naseljema Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica

3.2. Odlok o spremembi meje med naseljema Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica

3.3. Mnenje Breg pri Ribnici na dol. in Ribnica

3.4. Elaborat Breg pri Ribnici na dol. in Ribnica

4. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Ribnica, skrajšani postopek

4.1. Odlok in obrazložitev Odloka o določitvi turistične takse

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica, 1. obravnava

5.1. Odlok in obrazložitev Odloka spr. in dopol. odloka o organizaciji OU

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

6.1. Obrazložitev sprememb pravilnika _novorojenci 2018

6.2. Pravilnik novorojenci novela 2018

6.3. Pravilnik – novorojenci

7. Potrditev strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica (SD OPN3)

7.1. Obrazložitev _ stališča SD OPN3

7.2. Stališča do pripomb SD OPN 3

7.3. zapisnik – javna obravnava SD OPN 3

8. Ukinitve statusa javnega dobra

8.1. Ukinitve statusa javnega dobra

9. Volitve in imenovanja: imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet CSD

9.1. Imenovanje predstavnika LS v Svet CSD

10. Vprašanja in pobude

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

 • Člani OS
 • Peter Lušin, Urbania d.o.o.

 

 

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarne dejavnosti

JR 2018

JR 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JR 2018 navodilo za izponjevanje

Priloga JR – varstvo osebnih podatkov 2018

Rešeto, maj 2018

priponka_pdf REŠETO, 31. maj 2018, letnik XXII (12,7 MB)

AKTUALNO
Občina Ribnica objavlja javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ribnica za leto 2018 4
Občina Ribnica objavlja javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2018 4
Občina Ribnica objavlja javno dražbo za prodajo stavbnih zemljišč 4
Občina Ribnica objavlja javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizan in stadiona v Obrtni coni Ugar 5
Občina Ribnica objavlja javni razpis za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti 5
Končno prevladal razum, proračun pod streho 6
Poročilo o izvedbi akcije: »Nadzor nad ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov na ekoloških otokih« 7
Poskrbimo za vegetacijo ob javnih cestah 8
Zaključek in razstava udeležencev pletarske in lončarske šole v Rokodelskem centru Ribnica 8
Pestro dogajanje na Poljanah 9
Razpis za najemnika doma na Grmadi 9

KULTURNI UTRINKI
Anamanka na Naši pesmi ponovno srebrna 10
Koncertni abonma Ribnica 2018 – trobilni kvintet Contrast 10
Predstavitev knjižice receptov iz Loškega Potoka v Rokodelskem centru Ribnica 11
V koraku od grajskega parka do kolodvora 12
Sprehod po Ribnici – Jane’s Walk Po Kolodvorski ulici od Ideala do železniške postaje 13, 14
Razstava Željka Vertelja v Domu starejših občanov Ribnica 14
Razkošje narave in naših cerkva 15
Nejc Horžen prejemnik priznanja na Linhartovem tekmovanju 16

IZ MIKLOVE HIŠE
Zakaj naša prihodnost temelji na knjižnicah, branju in sanjarjenju? 17, 18

ŠPORTNI UTRINKI
V NK Ribnica se približujemo zaključku sezone 2017/2018 19
Plavalci in plavalke PK Ribnica uspešni na spomladanskih tekmovanjih 20
Reportaža SIBOR–INOTHERM z mednarodnega turnirja v ju-jitsu borbah – Robi Rajh 2018 20
Duatlon v Dobrni in Logatcu 21
17. Ptujski triatlon 2018 21
5. Falkensteiner Punta Skala Triathlon Zadar 2018 21
Reportaža SIBOR–INOTHERM z državnega prvenstva in pokala v ju-jitsu borbah– Šempeter 2018 22
ŠD EXTREM vabi k vpisu novih članov 22

S PLANINCI NA POT
Na dobrodelnem pohodu in feratah 31

IZ GLASBENE ŠOLE
15. mednarodno tekmovanje pihalnih inštrumentov v Požarevcu 32
Srečanje dolenjskih glasbenih šol 32
Dnevi odprtih vrat v Glasbeni šoli Ribnica 33
Mednarodno glasbeno tekmovanje Palmanova 33
Revija godalnih orkestrov v Lendavi 34
Koncert začetnikov 34

OD VRTCA DO ŠOLE
Hiša eksperimentov v Vrtcu Ribnica 35
Vrtec trka na šolska vrata 36
Program Kolesarčki 36
Revija pevskih zborov v Loškem Potoku 37
… da iz knjig se zdaj učimo, nam je dar. Nas je Klovnijada marsikaj naučila in v boljše klovne nas je spremenila … 37
Pevski zbor Pobarvanka na Območni reviji predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov v Loškem Potoku 37
Mali umetniki 38
»Ful, ful star kotiček« in razstava starih predmetov 38

IZ POLITIČNIH KROGOV
Ilegalci vdirajo v Slovenijo tudi na našem koncu 39
Delamo, naredimo, še pravično razdelimo! 39
Suhorobarstvo in lončarstvo ne smeta izumreti 40, 41
Pa res ne zmoremo sodelovati? 41
Lokalno, gospodarno in varno 42

OBČANI PIŠEJO
Je to res vizija? 42
Ribnica – koliko svetlobnih let smo oddaljeni od nepovratnih evropskih sredstev? 43
Jelenov Žleb – petinsedemdeset let 44
Zakaj politika ne počasti upora in noče sprave? 45
Droben spomin 45

ZAHVALE OB SMRTI 46

OBVESTILA 47

Javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi javne infrastrukture v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 39/13) Občina Ribnica objavlja naslednji

 

Javni poziv

za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

 

 1. PREDMET POZIVA:

Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v Športnem centru Ribnica in v TVD Partizan ter oddaja Stadiona obrtna cona Ugar Ribnica za redno tedensko uporabo v sezoni 2018/19.

Športni center Ribnica (v nadaljevanju: površine ŠCR) je namenjen vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športnim aktivnostim ter športnim in drugim prireditvam. Za uporabo je na voljo:

 • cela površina dvorane s talno oblogo parket oz. površina po tretjinah,
 • galerije s talno oblogo parket in
 • cela površina bazena oz. posamezne proge bazena ter
 • Stadion obrtna cona Ugar Ribnica.

Prostori v TVD Partizan so vsakodnevno namenjeni uporabi društvom s področja ljubiteljske kulture.

Predvideni termini uporabe prostorov::

 • od ponedeljka do petka: od 13,30 do 22. ure, od tega za rekreacijo od 20. do 22. ure.

 

 1. POGOJI ZA UPORABO:

Pravico do uporabe površin ŠCR pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati urnik vadbe in hišni red. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo. Občina Ribica si pridržuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe.

 

 1. DOLOČITEV RAZPOREDA UPORABE

Pri oddaji površin v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

 • vzgojno-izobraževalni zavoda za izvedbo obveznega programa šolske športne vzgoje,
 • izvajalci letnega programa športa Občine Ribnica,
 • drugi izvajalci športnih dejavnosti in
 • izvajalci športnih in drugih prireditev.

Pri dodeljevanju terminov se kot dodatni kriterij upošteva število mesecev uporabe v sezoni 2017/18. Prednost imajo prijavitelji, ki so v pretekli sezoni uporabljali prostore v skladu s pogodbo o uporabi celotno obdobje in redno izpolnjevali finančne obveznosti z naslova uporabe. Uporabnikom, ki svojih finančnih obveznosti z naslova uporabe prostorov niso redno izpolnjevali, občina prostora ne bodo dodelila.

 

 1. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo – vlogo na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke:

 • podatki o prijavitelju
 • namen uporabe
 • termin oz. površina uporabe.

Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do vključno 31. julija 2018. Vlagateljem, ki bodo vlogo oddali po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni le preostali prosti termini.

 

 1. INFORMACIJE

Besedilo razpisa, vlogo in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.ribnica.si, kjer je objavljen tudi cenik za oddajo prostorov ŠCR v uporabo.

Kontaktna oseba: Miloš Petelin, 031-616-402, scr@ribnica.eu

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Z vsemi uporabniki dvorane površin ŠCR bo sklenjena pogodba za uporabo v tekoči sezoni.

 

Datum:   18. 5. 2018

Številka: 671-0002/2018

 

Jože Levstek, župan

 

Prijavni obrazec za prostor v letu 2018-2019

Klikni za ogled panorame Ribniške doline