Rešeto, oktober 2017

priponka_pdf REŠETO, 31. oktober 2017, letnik XXI (4,5 MB) »Več

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2017, ki ga je na svoji 12. redni seji 9. marca 2017 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

 

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

 

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

 

 1. Predmet prodaje:

a) solastniški delež 63/125 na parc. št. *133 o. 1631 – Grčarice v izmeri 65 m2

 Nepremičnina pod točko 2. a) je stavbišče-zemljišče pod stanovanjskim objektom z ID 1631-22, na naslovu Grčarice 16, 1331 Dolenja vas. Nepremičnina se nahaja v naselju Grčarice, ki je omejeno s kmetijskimi zemljišči in gozdom. Dostop do naselja je preko regionalne ceste III. reda, iz katere se zavije na lokalno občinsko cesto. Ožji okoliš nepremičnine je zazidan pretežno s stanovanjskimi in kmetijskimi objekti. Stanovanjski objekt ima površino 90,90 m2, zgrajen je bil leta 1900, leta 1976 so bila zamenjana okna, leta 1996 je bila obnovljena fasada, 1998 pa streha. Objekt je priključen na električno omrežje in vodovod, v bližini se nahajajo telekomunikacije, javne kanalizacije ni. Okolica objekta je urejena kot zelenica. Objekt je v slabem stanju in je potreben temeljite obnove.

 

 1. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

 

 1. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

– izklicna cena za solastniški delež 63/125 na nepremičnini pod točko 2.a) je 5.900,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

 

Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 22 % davka na dodano vrednost oz. 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

 

 1. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

 

 1. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v četrtek 16. novembra 2017, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, ob 10. uri.

 

 1. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

 

 1. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

 

 1. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o predmetu prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 10.

 

 1. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s  pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

 • izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),
 • pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
 • dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,
 • davčno, matično in telefonsko številko.

 

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

 1. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

 

 1. Pravila javne dražbe:

– nepremičnina pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oz. davkom na dodano vrednost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom predstojnika v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in  izkazani stroški.

 

 1. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

 

 

                                                                                   Občina Ribnica

 

word-priponka Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

JAVNO DRAŽBO

ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

 

 1.  Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
 2. Predmet oddaje v najem:

 a) Tržno enosobno stanovanje št. 25 (del P/1) v pritličju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 4, 1310 Ribnica (ID znak stavbe 1625-446), neto tlorisna površina stanovanja je 45,0 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1972, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2017. Stanovanje sestavljajo dnevni prostor, soba, kuhinja, kopalnica, predprostor in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

 b) Tržna garsonjera št. 25 (del P/2) v pritličju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 4, 1310 Ribnica (ID znak stavbe 1625-446), neto tlorisna površina stanovanja je 21,66 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1972, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2017. Stanovanje sestavljajo predprostor, dnevni prostor, kopalnica in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

 1. Vrsta pravnega posla za predmeta najema pod 2. točko: najemna pogodba, osnutek pogodbe je priloga javne dražbe.

 

 1. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

 – izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a): 143,70 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR,

– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.b): 70,00 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

 

 1. Način in rok plačila najemnine:

Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrževanja, stroške davščin vezanih na nepremičnine  in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil brez obresti po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v četrtek 16. novembra 2017 v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in sicer:

 • pod 2.a) ob 8.00 uri,
 • pod 2.b) ob 8.30 uri.

 

 1. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«.

 

 1. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

 

 1. Ogled predmetnih stanovanj bo možen po predhodnem dogovoru glede ure ogleda na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

 

 1. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

 • dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista),
 • pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično osebo,
 • potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Ribnica na dan objave dražbe na spletni strani občine,
 • dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka,
 • potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,
 • dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
 • davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

 1. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo in sklenitev najemne pogodbe z njim ni več možna.

Najemnik mora stanovanje po podpisu najemne pogodbe prevzeti najkasneje do 6.12.2017.

 

 1. Pravila javne dražbe:

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v  skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,

– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

 

 1. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

                                                                                                         

  Občina Ribnica

 

word-priponka Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem, Knafljev trg 4

word-priponka Pogodba o najemu stanovanja, Knafljev trg 4

word-priponka Pogodba o najemu garsonjere, Knafljev trg 4

Praznovanje ob Dnevu Republike Madžarske

Dne 20.10.2017, sva se z direktorico občinske uprave ga. Gordano Tekavčič, na povabilo Madžarske ambasade oziroma veleposlanice  Szilágyiné Bátorfi Edit, udeležila praznovanja ob Dnevu Republike Madžarske, ki ga praznujejo na isti dan kot Občina Ribnica 23.oktobra, v hotelu Mons v Ljubljani. V posebno čast mi je bilo, da smo smeli pozdraviti našega dobrega prijatelja prof. dr. Jožeta Gričarja, ki je ob tej priložnosti prejel visoko odlikovanje madžarskega predsednika Janosa Aderja za čezmejno sodelovanje. Seveda sva z direktorico izkoristila prisotnost ministra za Infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča, s katerim sva govorila o naših projektih v Ribnici. Ob zaključku sva veleposlanico povabila naj v svoj koledar zapiše obisk naše občine, kar je z veseljem sprejela.

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

 

Praznik občine Ribnica – vabilo

Praznik občine Sodražica – Vabilo

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA

in OBČINA SODRAŽICA

vas v počastitev občinskega praznika vabita na

15. revijo domačih ansamblov, ki bo v nedeljo, 29. oktobra 2017, ob 17. uri

v Športni dvorani Sodražica.

Nastopili bodo ansambli:

– KLUB HARMONIKARJEV “URŠKA”

–  ANSAMBEL RIBNŠKI PUŠELJC

–  ANSAMBEL BORŠT

– KVINTET SEDEM

– KVINTET SLOVENSKIH DEKLET

– TAMBURAŠKI ORKESTER SODRAŽICA

– ANSAMBEL HEC

– ANSAMBEL PRAVA STVAR

– ANSAMBEL KVINTA

– ANSAMBEL JURETA ZAJCA

Voditelj prireditve bo Marko Modrej.

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji domače glasbe!

 

Obvestilo o prenosu parc. št. 1919/2 k.o. Velike Poljane

Obvestilo

6. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 9.10.2017

 Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12–ZUJF in 14/15–ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)   

 

s k l i c u j e m

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 19.10.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 Dnevni red:

 1. Volitve v državni svet

 Obrazložitev sklica izredne seje:

 Predsednik Državnega zbora je 8.9.2017 v Uradnem listu RS, št. 48/2017 objavil Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet. Po Ustavi RS šteje državni svet 40 članov. Volitve predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22.11.2017, volitve predstavnikov ostalih interesnih skupin pa v četrtek, 23.11.2017. Za dan razpisa, s katerim so pričeli teči roki za volilna opravila, se šteje 14.9.2017.

 Volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Ur. l. RS, 48/92). Za volitve članov državnega sveta, za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, s področja občin Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica je pristojna volilna komisija  s sedežem v Grosupljem.

 Volitve članov državnega sveta so posredne. Opravijo se s tajnim glasovanjem na volilnih zborih volilnih teles. Volilna telesa sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij, imenovani elektorji.

 Lokalne skupnosti in interesne organizacije izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. Občinski svet Občine Ribnica je Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta sprejel na 21. redni seji 15.10.2002 in veljajo od 16.10.2002, ko so bila javno objavljena na oglasni deski Občine Ribnica.

 Glede na določbo 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo enega predstavnika ne glede na število prebivalcev in enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev ter enega kandidata za člana državnega sveta.

 V skladu s 4. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta kandidate za elektorje lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta, ki imajo možnost predlagati tudi enega kandidata za člana državnega sveta.

Glede na to, da mora občinski svet v skladu z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta , ki ga je sprejela Državna volilna komisija 13.9.2017, najkasneje do nedelje, 22.10.2017 opraviti postopke izvolitve predstavnikov v volilno telo, sklicujemo izredno sejo Občinskega sveta.

priponka_pdf Poziv
priponka_pdf Rokovnik
priponka_pdf Navodilo
excel-priponka Občine po volilnih enotah
priponka_pdf Število elektorjev po občinah
priponka_pdf Pravila za izvolitev predstavnikov
priponka_pdf Seznam kandidatov (elektorjev) za volitve v DS

Občinski svet Občine Ribnica

JOŽE LEVSTEK l.r.
 Vabljeni:

 • člani OS

Obvestilo – izvajanje meritev najvišje dovoljene hitrosti

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v torek, dne 17.10.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

Obvestilo o prenosu parc. št. 1672/11 k.o. Velike Poljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Obvestilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline