Praznik občine Ribnica – vabilo

Praznik občine Sodražica – Vabilo

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA

in OBČINA SODRAŽICA

vas v počastitev občinskega praznika vabita na

15. revijo domačih ansamblov, ki bo v nedeljo, 29. oktobra 2017, ob 17. uri

v Športni dvorani Sodražica.

Nastopili bodo ansambli:

- KLUB HARMONIKARJEV “URŠKA”

-  ANSAMBEL RIBNŠKI PUŠELJC

-  ANSAMBEL BORŠT

- KVINTET SEDEM

- KVINTET SLOVENSKIH DEKLET

- TAMBURAŠKI ORKESTER SODRAŽICA

- ANSAMBEL HEC

- ANSAMBEL PRAVA STVAR

- ANSAMBEL KVINTA

- ANSAMBEL JURETA ZAJCA

Voditelj prireditve bo Marko Modrej.

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji domače glasbe!

 

Obvestilo o prenosu parc. št. 1919/2 k.o. Velike Poljane

Obvestilo

6. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 9.10.2017

 Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12–ZUJF in 14/15–ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)   

 

s k l i c u j e m

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 19.10.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 Dnevni red:

  1. Volitve v državni svet

 Obrazložitev sklica izredne seje:

 Predsednik Državnega zbora je 8.9.2017 v Uradnem listu RS, št. 48/2017 objavil Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet. Po Ustavi RS šteje državni svet 40 članov. Volitve predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22.11.2017, volitve predstavnikov ostalih interesnih skupin pa v četrtek, 23.11.2017. Za dan razpisa, s katerim so pričeli teči roki za volilna opravila, se šteje 14.9.2017.

 Volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Ur. l. RS, 48/92). Za volitve članov državnega sveta, za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, s področja občin Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica je pristojna volilna komisija  s sedežem v Grosupljem.

 Volitve članov državnega sveta so posredne. Opravijo se s tajnim glasovanjem na volilnih zborih volilnih teles. Volilna telesa sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij, imenovani elektorji.

 Lokalne skupnosti in interesne organizacije izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. Občinski svet Občine Ribnica je Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta sprejel na 21. redni seji 15.10.2002 in veljajo od 16.10.2002, ko so bila javno objavljena na oglasni deski Občine Ribnica.

 Glede na določbo 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo enega predstavnika ne glede na število prebivalcev in enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev ter enega kandidata za člana državnega sveta.

 V skladu s 4. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta kandidate za elektorje lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta, ki imajo možnost predlagati tudi enega kandidata za člana državnega sveta.

Glede na to, da mora občinski svet v skladu z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta , ki ga je sprejela Državna volilna komisija 13.9.2017, najkasneje do nedelje, 22.10.2017 opraviti postopke izvolitve predstavnikov v volilno telo, sklicujemo izredno sejo Občinskega sveta.

Poziv

Rokovnik

Navodilo

Občine po volilnih enotah

Število elektorjev po občinah

Pravila za izvolitev predstavnikov

Seznam kandidatov (elektorjev) za volitve v DS

 

Občinski svet Občine Ribnica

JOŽE LEVSTEK l.r.

 

 Vabljeni:

  • člani OS

Obvestilo – izvajanje meritev najvišje dovoljene hitrosti

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v torek, dne 17.10.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

Obvestilo o prenosu parc. št. 1672/11 k.o. Velike Poljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Obvestilo

Poziv – nadomestni član OVK Občine Ribnica

Številka: 041-3/2014 

Datum: 15.9.2017

Zaradi odstopa člana Občinske volilne komisije Občine Ribnica, imenovane 25.9.2014 na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da posredujejo predloge kandidatov za nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Ribnica.

 Prosimo, da predlogu za imenovanje priložite soglasje kandidata (dosegljivo na www.ribnica.si in v glavni pisarni Občine Ribnica).

 

Predloge pošljite na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica najkasneje do 16.10.2017. 

 

Jože Tanko l. r.

predsednik

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                             

                

Obvestilo izvajanje meritev hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, dne 5.10.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

Klikni za ogled panorame Ribniške doline